خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه پوشاک ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه پوشاک ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه پوشاک ۱۵۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه   ۶
مراحل انجام پروژه ۷
فصل اول: شرح سیستم    ۸
۱-۱هدف از تشکیل فروشگاه پوشاک            ۹
۱-۲ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار فروشگاه پوشاک         ۱۱
اطلاعات پایه       ۱۱
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالاهای تولیدی و سوابق آن و کنترل موجودی شرکت   ۱۱
گزارش‌ها            ۱۲
امنیت و حدود دسترسی   ۱۳
کاربران سیستم نرم افزار فروشگاه پوشاک    ۱۴
ذینفعان نرم افزار  ۱۵
فصل دوم: متغیرها            ۱۶
متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار فروشگاه پوشاک و تعاریف مربوط به آنها     ۱۷
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)   ۱۷
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC     ۱۸
اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان فروشگاه پوشاک (Employees)      ۱۸
اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار  (Company Information )     ۱۹
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)   ۲۰
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)        ۲۱
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods)        ۲۲
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)       ۲۳
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)      ۲۳
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)           ۲۴
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه پوشاک    ۲۶
فصل چهارم: Creatures    ۲۷
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
نمودار گردش داده سیستم فروش   ۳۰
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش       ۳۱
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)        ۳۲
مشخص نمودن محدوده سیستم    ۳۳
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD            ۳۴
نمودار سطح زمینه ای(DFD)        ۳۵
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)        ۳۶
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱         ۳۷
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش          ۳۸
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش           ۳۹
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش        ۴۰
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت          ۴۱
فصل ششم: زبان برنامه نویسی    ۴۲
اهداف طراحی زبان           ۴۴
تاریخچه  ۴۴
ویژگی‌ها ۴۵
سیستم یکپارچه شده      ۴۶
انواع داده            ۴۶
Boxing و EnBoxing        ۴۷
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           ۴۷
کلاسهای partial 47
Genericها         ۴۸
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          ۴۸
Delegateهای ناشناس    ۴۹
Delegate covariance and contravariance            ۴۹
نوع داده Nullable            ۵۰
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو       ۵۱
۷-۱- Use case چیست؟   ۵۲
۷-۲- Actor چیست؟        ۵۳
۷-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۵۳
۷-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۵۳
۷-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۵۴
۷-۵-۱- Actor کاربر          ۵۴
۷-۵-۲- Actor مدیر واحد فروش       ۵۵
۷-۵-۳- Actor کارمندان فروش        ۵۶
۷-۵-۴- Actor مشتریان    ۵۶
۷-۶-  شناسائی Use Case ها      ۵۷
۷-۶-۱- نمودارهای USE CASE 1  ۵۸
۷-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۵۹
۷-۶-۱-۲- سناریوی Sing In Use Case        ۶۰
۷-۶-۱-۳- سناریوی Sing Out Use Case     ۶۱
۷-۶-۲- نمودارهای USE CASE 2  ۶۲
۷-۶-۲-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۶۳
۷-۶-۲-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case          ۶۴
۷-۶-۲-۳- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case        ۶۵
۷-۶-۲-۴- سناریوی Registeration of Orders Use Case       ۶۶
۷-۶-۲-۵- سناریوی Costumer Invoice Use Case    ۶۷
نمودارهای USE CASE 3            ۶۸
۷-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه  ۶۹
۷-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order         ۷۰
نمودارهای USE CASE 4            ۷۱
نمودار کلی Use Case     ۷۲
فصل هشتم: Class Diagram        ۷۳
۸-۱- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه پوشاک    ۷۴
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر    ۷۵
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه پوشاک      ۷۵
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه پوشاک           ۷۶
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند     ۷۶
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری            ۷۶
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات        ۷۷
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات          ۷۷
۸-۸- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            ۷۸
۸-۹- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            ۷۸
فصل نهم: SequEnce Diagram     ۷۹
۹-۱- نمودار توالی SignIn  ۸۰
۹-۲- نمودار توالی Order Register 81
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition          ۸۲
۹-۴- نمودار توالی Product Definition        ۸۳
۹-۵- نمودار توالی SignIn  ۸۴
۹-۶- نمودار توالی SignOut           ۸۵
فصل دهم: Collaboration Diagram           ۸۶
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn         ۸۷
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp       ۸۸
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description 89
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition            ۹۰
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out     ۹۱
فصل یازدهم: StateChart Diagram            ۹۲
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp         ۹۳
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn          ۹۴
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut        ۹۵
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition     ۹۶
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            ۹۷
فصل دوازدهم:   Source Code      ۹۸
فصل سیزدهم:   Component diagram      ۱۴۹
۱۳-۱- نمودار Component کلی سیستم     ۱۵۰
۱۳-۲- نمودار Component بخش حساب های مشتریان          ۱۵۱
۱۳-۳- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها   ۱۵۲
نتیجه گیری         ۱۵۳
پیشنهادات         ۱۵۴
منابع و مواخذ      ۱۵۵

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان