خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبستان ۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبستان ۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبستان  ۵۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۴
مقدمه   ۵
هدف سیستم جاری         ۵
زبان تحلیل سیستم         ۵
تاریخچه UML    ۶
ویژگیهای UML   ۹
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۲
موضوع پروژه        ۱۳
۱-۲- Use case چیست؟   ۱۳
۱-۳- Actor چیست؟        ۱۴
۱-۴- دیاگرام use case چیست؟      ۱۴
۱-۵- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۱۴
۱-۶- شناسائی Actor های سیستم          ۱۵
۱-۶-۱- Actor کاربر          ۱۵
۱-۶-۲- Actor مدیر دبستان           ۱۷
۱-۶-۳- Actor معلم          ۱۷
۱-۷-  شناسائی Use Case ها      ۲۰
۱-۷-۱- Sing Up Use Case          ۲۱
۱-۷-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۲۲
۱-۷-۲- Sing In  Use Case           ۲۳
۱-۷-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۲۴
۱-۷-۳- SignOut Use Case          ۲۵
۱-۷-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case      ۲۶
۱-۷-۴- Teacher Acception Use Case      ۲۷
۱-۷-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case  ۲۸
۱-۷-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case    ۲۹
۱-۷-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case    ۳۰
۱-۷-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case      ۳۱
۱-۷-۶-۳- سناریوی Teacher Mark Use Case         ۳۲
۱-۷-۶-۴- سناریوی View Marks Use Case           ۳۳
۱-۷-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case           ۳۴
۱-۷-۷-۳- سناریوی Use Case گزارش حضور و غیاب   ۳۵
۱-۷-۸- Use Case    مربوط به وضعیت مالی ۳۶
۱-۷-۸-۱- سناریوی وضعیت مالی دانش آموز  ۳۷
۱-۷-۹- Use Case    مربوط به ثبت نام دانش آموز      ۳۸
۱-۷-۹-۱- سناریوی ثبت نام دانش آموز         ۳۹
۱-۷-۱۰- Use Case    مربوط به تایمر (زمان) ۴۰
۱-۷-۱۰-۱- سناریوی ثبت نام دانش آموز       ۴۱
۱-۸- نمایش کلی سیستم            ۴۲
فصل دوم: Activity Diagrams       ۴۳
۲-۱- نمودار فعالیت SignUp           ۴۴
۲-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات           ۴۵
۲-۳- نمودار فعالیت Exam Definition          ۴۶
۲-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception     ۴۷
۲-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision        ۴۸
۲-۶- نمودار فعالیت Exam Registration       ۴۹
۲-۷- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۵۰
۲-۸- نمودار فعالیت ثبت حضر و غیاب            ۵۱
۲-۹- نمودار فعالیت ثبت و مشاهده جزئیات مالی       ۵۲
۲-۱۰- نمودار فعالیت کلی سیستم  ۵۳
فصل سوم:  نیازمندیهای تابعی و غیر تابعی سیستم دبستان  ۵۴
۳-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار         ۵۵
۳-۱-۱-اطلاعات پایه          ۵۵
۳-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو    ۵۵
۳-۱-۳- گزارش‌ها  ۵۶
۳-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی    ۵۷
۳-۱-۵-بازسازی اطلاعات    ۵۷

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان