خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان


چکیده    ۵
نرم افزار بایگانی و دبیرخانه            ۵
مقدمه   ۷
قابلیت ها و امکانات عمومی سیستم          ۷
هدف سیستم جاری         ۸
زبان تحلیل سیستم         ۹
تاریخچه UML    ۹
UML چیست؟   ۱۱
ویژگیهای UML   ۱۲
چشم انداز Vision           ۱۵
Vision چیست    ۱۵
موضوع پروژه        ۱۶
اهداف پروژه         ۱۶
انجام پروژه چه سودی دارد ۱۶
ذینفعان پروژه       ۱۷
سابقه انجام پروژه های مشابه       ۱۷
معایب پروژه های گذشته   ۱۸
زبان برنامه نویسی           ۲۰
پایگاه داده           ۲۰
روش تحلیل سیستم        ۲۰
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی     ۲۰
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم            ۲۱
فصل اول: Use Case Diagrams     ۲۱
۱-۱- Use case چیست؟   ۲۲
۱-۲- Actor چیست؟        ۲۳
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۲۳
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۲۴
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۲۴
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۲۴
۱-۵-۲- Actor مدیر سیستم          ۲۵
۱-۵-۳- Actor مراجعه کننده           ۲۶
۱-۵-۴- Actor کارمند        ۲۷
۱-۵-۴- External Events Actor     ۲۷
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۷
۱-۶-۱- Sing Up Use Case          ۲۹
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۳۰
۱-۶-۲- Sing In  Use Case           ۳۱
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۳۲
۱-۶-۳- Group Definition Use Case  (تعریف گروه های جدید)            ۳۳
۱-۶-۳-۱- سناریوی News Group Definition Use Case       ۳۴
۱-۶-۴-  Use Case  ثبت اسناد توسط کارمندان         ۳۵
۱-۶-۴-۱- سناریوی Use Case ثبت اسناد توسط کارمندان       ۳۶
۱-۶-۵- Admin & Staff Mailbox Use Case           ۳۸
۱-۶-۵-۱- سناریوی Admin Mailbox Use Case       ۳۹
۱-۶-۵-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case          ۴۰
۱-۶-۶- Use Case  استخدام کارمند و ایجاد شرح وظائف         ۴۱
۱-۶-۶-۱- سناریوی Use Case استخدام کارمند         ۴۲
۱-۶-۷- نمودا کلی Use Case سیستم        ۴۳
فصل دوم: Class Diagrams           ۴۴
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم    ۴۵
۲-۲- نمودار Class کاربر     ۴۶
۲-۴- نمودار Class مدیر     ۴۶
۲-۵- نمودار Class کارمند  ۴۷
۲-۶- نمودار Class مراجعه کننده     ۴۷
۲-۷- نمودار Class شرح وظائف       ۴۷
۲-۸- نمودار Class صندوق پستی   ۴۸
۲-۹- نمودار Class گزارشات           ۴۸
۲-۱۰- نمودار Class بایگانی           ۴۸
۲-۱۱- نمودار Class گروه موضوع جدید          ۴۹
۲-۱۲- نمودار Class گروه موضوع جدید          ۴۹
۲-۱۳- نمودار Class کلاس تحویل نامه ها و اطلاعات   ۵۰
۲-۱۴- نمودار Class کلاس ثبت اطلاعات رسیده         ۵۰
فصل سوم: Data Flow Diagram  ۵۱
۳-۱- نمودار DFD سطح صفر         ۵۲
۳-۲- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail)        ۵۳
۳-۳- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail)        ۵۴
۳-۴- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail)        ۵۵
۳-۴- نمودار DFD سطح یک سیستم          ۵۶
فصل چهارم: ER Diagram            ۵۷
۴-۴- نمودار ER سیستم   ۵۸
فصل پنجم:  Sequence Diagrams (نمودارهای توالی)           ۵۹
۵-۱- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمند جدید      ۶۰
۵-۲- نمودار توالی مربوط به ورود به سیستم (Sign In)            ۶۱
۵-۳- نمودار توالی مربوط به ثبت نام در سیستم (Sign Up)     ۶۲
۵-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد شرح وظائف            ۶۳
۵-۵- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی مدیر (Admin Mailbox)      ۶۴
۵-۶- نمودار توالی مربوط به ثبت مدارک رسیده جدید به بایگانی            ۶۵
۵-۶- نمودار توالی مربوط به جستجوی اطلاعات (Searching)   ۶۶
فصل ششم:  Collaboration Diagrams     ۶۷
۶-۱- نمودار Collaboration مربوط به استخدام کاربر جدید       ۶۸
۶-۲- نمودار Collaboration مربوط به ورود به سیستم ۶۹
۶-۳- نمودار Collaboration مربوط به ثبت نام در سیستم        ۷۰
۶-۴- نمودار Collaboration مربوط به ثبت شرح وظائف کارمندان           ۷۱
۶-۵- نمودار Collaboration مربوط به صندوق پستی مدیر        ۷۲
۶-۶- نمودار Collaboration مربوط به ثبت اطلاعات مدارک رسیده با بایگانی       ۷۳
۶-۷- نمودار Collaboration مربوط به جستجوی اطلاعات         ۷۴
فصل هفتم:  Database Designing 75
۷-۱- Diagram مربوط به جداول پایگاه داده    ۷۶
۷-۲- Source Code مربوط به ایجاد پایگاه داده          ۷۶
فصل هشتم:  مجموعه فعالیتهای پروژه و نمودار زمانبندی        ۸۱
۴-۱- جدول شرح فعالیتهای سیستم            ۸۲
۴-۲- نمودار گانت جدول شرح فعالیتهای سیستم        ۸۳
۴-۳- تقویم زمانبندی فعالیتهای پروژه            ۸۴
۴-۴- نمودار شبکه ای سیستم       ۸۹
فصل نهم:  برآورد هزینه های پروژه   ۹۰
۹-۱- جدول برآورد هزینه های سیستم جاری  ۹۱

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان