خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انتقال خون ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انتقال خون ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انتقال خون ۸۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۵
مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم       ۵
مقدمه   ۶
فصل اول: Use Case Diagrams     ۷
۱-۱- Use case چیست؟   ۸
۱-۲- Actor چیست؟        ۹
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۹
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۹
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۱۰
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۱۰
۱-۵-۲- Actor مدیر سیستم          ۱۱
۱-۵-۳- Actor اهدا کننده خون        ۱۲
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۱۴
۱-۶-۱- Sing Up & LogIn & LogOut Use Case   ۱۶
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۱۷
۱-۶-۱-۲- سناریوی LogIn Use Case         ۱۸
۱-۶-۱-۳- سناریوی LogOut Use Case       ۱۹
۱-۶-۲- Presenter Use Case  (اهدا کننده)  ۲۰
۱-۶-۲-۱- سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای    ۲۱
۱-۶-۲-۲- سناریوی  Use Case دریافت برنامه مراجعه بعدی     ۲۲
۱-۶-۲-۳- سناریوی  Use Case دریافت وجه  ۲۳
۱-۶-۳- Boss Use Case  (مدیر)     ۲۴
۱-۶-۳-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۲۵
۱-۶-۳-۲- سناریوی Staff Employment Use Case    ۲۶
۱-۶-۳-۳- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف      ۲۷
۱-۶-۳-۴- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران   ۲۸
۱-۶-۳-۴- سناریوی Generate Reports Use Case    ۲۹
۱-۶-۴-Staff Use Case  (کارمندان)            ۳۰
۱-۶-۴-۱- سناریوی Use Case  ثبت عملیات دریافت خون        ۳۱
۱-۶-۴-۲- سناریوی Use Case  ثبت نتیجه آزمایش سلامت خون          ۳۲
۱-۶-۴-۳- سناریوی Use Case صندوق پستی کارمند ۳۳
۱-۶-۴-۴- سناریوی Use Case عملیات پرداخت وجه خون        ۳۴
۱-۶-۴-۵- سناریوی Use Case عملیات ارائه گزارش به مدیریت ۳۵
۱-۶-۴-۶- سناریوی Use Case عملیات ثبت مشخصات اهدا کننده        ۳۶
۱-۶-۴-۷- سناریوی Use Case ارائه برنامه زمانی خون دهی بعدی        ۳۷
۱-۶-۴-۸- سناریوی Use Case جستجو در سوابق     ۳۸
۱-۶-۴-۹- سناریوی Use Case تعیین و ثبت گروه خونی           ۳۹
۱-۶-۵- نمودار کلیUse Case  سیستم       ۴۰
فصل دوم: Class Diagrams           ۴۱
۲-۱- نمودار کلاس اصلی سیستم   ۴۲
۲-۲- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم  ۴۳
متد Add()         ۴۳
متد Delete()      ۴۳
متد Update()     ۴۳
متد GetInfo()    ۴۴
۲-۳- جزئیات و نام هر کلاس           ۴۴
۲-۳-۱- کلاس کاربر           ۴۴
۲-۳-۲- کلاس صندوق پستی          ۴۴
۲-۳-۳- کلاس کارمند         ۴۵
۲-۳-۴- کلاس ثبت پرداخت وجه خون            ۴۵
۲-۳-۵- کلاس ثبت آزمایشات          ۴۵
۲-۳-۶- کلاس درخواست اهدای خون            ۴۶
۲-۳-۷- کلاس اهداکننده     ۴۶
۲-۳-۸- کلاس مدیر            ۴۶
۲-۳-۹- کلاس شرح وظائف ۴۶
۲-۳-۹- کلاس گزارشات مدیریتی     ۴۷
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۴۸
۳-۱- نمودار توالی ورود به سیستم  ۴۹
۳-۲- نمودار توالی خروج از سیستم ۵۰
۳-۳- نمودار توالی ایجاد کاربر جدید  ۵۱
۳-۴- نمودار توالی درخواست خون دهی       ۵۲
۳-۵- نمودار توالی ثبت جزئیات خون گیری     ۵۳
۳-۶- نمودار توالی ثبت گروه خونی جدید       ۵۴
۳-۷- نمودار توالی ثبت شرح وظائف کارمندان ۵۵
۳-۸- نمودار توالی صندوق پستی مدیر         ۵۶
۳-۹- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی           ۵۷
۳-۱۰- نمودار توالی درخواست پرداخت وجه   ۵۸
۳-۱۱- نمودار توالی پذیرش کارمند جدید        ۵۹
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۶۰
۴-۱- نمودار همکاری ورود به سیستم           ۶۱
۴-۲- نمودار همکاری خروج از سیستم          ۶۲
۴-۳- نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید           ۶۳
۴-۴- نمودار همکاری درخواست خون دهی    ۶۴
۴-۵- نمودار همکاری ثبت جزئیات خون گیری  ۶۵
۴-۶- نمودار همکاری ثبت گروه خونی جدید    ۶۶
۴-۷- نمودار همکاری ثبت شرح وظائف کارمندان         ۶۷
۴-۸- نمودار توالی صندوق پستی مدیر         ۶۸
۴-۹- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی           ۶۹
۴-۱۰- نمودار همکاری درخواست پرداخت وجه            ۷۰
۴-۱۱- نمودار همکاری پذیرش کارمند جدید    ۷۱
فصل پنجم: State Chart Diagrams            ۷۲
۵-۱- نمودار وضعیت ورود به سیستم            ۷۳
۵-۲- نمودار وضعیت تعریف روند کار   ۷۴
۵-۳- نمودار وضعیت پذیرش کارمند جدید       ۷۵
۵-۴- نمودار وضعیت ایجاد گروه خونی جدید    ۷۶
۵-۵- نمودار وضعیت صدور مجوز خون دهی    ۷۷
۵-۶- نمودار وضعیت درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش)          ۷۸
۵-۷- نمودار وضعیت صندوق پستی مدیر       ۷۹
فصل ششم: Domain Diagrams   ۸۰
۶-۱- نمودار Domain        ۸۱
فصل هفتم: Context Diagram      ۸۲
۷-۱- نمودار متن سیستم سازمان انتقال خون           ۸۳
پیشنهادات         ۸۴
منابع و مواخذ      ۸۵

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان