خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه ۱۰۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه ۱۰۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه  ۱۰۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۶
نرم افزار مکانیزه امور مشترکین ۶
مخاطبین نرم افزار امور مشترکین ۶
مقدمه ۷
فصل اول:  ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین ۸
۱-۱- مشخصات فنی نرم افزار امور مشترکین ۹
۱-۳- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) ۱۰
۱-۳-۱- نیازمندیهای نرم افزاری ۱۰
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری ۱۰
کاربران سیستم نرم افزار امور مشترکین ۱۱
ذینفعان نرم افزار ۱۱
فصل دوم: نمودارهای DFD 12
۲-۱- نمودار Context Diagram  (سطح صفر) سیستم امور مشترکین ۱۳
۲-۲- جداسازی سیستم مورد نظر از سایر موجودیتها ۱۴
۲-۳- نمودار سطح یک امور مشترکین ۱۵
۲-۴- نمودار سطح دو امور مشترکین (پرداختها) ۱۶
۲-۵- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات ثبت نام) ۱۷
۲-۶- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات رفع عیب ، تعویض) ۱۸
۲-۷- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از درخواست صدور) ۱۹
۲-۸- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صدور) ۲۰
۲-۹- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صورتحسابها) ۲۱
فصل سوم: نمودار ER 22
نمودار ER به همراه متدهای (مشابه نمودار کلاس) ۲۳
نمودار ER مربوط به جداول پایگگاه داده ایجاد شده در محیط SQL Server 24
فصل چهارم: بررسی موجودیتهای برنامه و روابط موجود ۲۵
فصل پنجم: معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن ۲۷
اهداف طراحی زبان ۲۹
تاریخچه ۲۹
ویژگی‌ها ۳۰
سیستم یکپارچه شده ۳۱
انواع داده ۳۱
Boxing و EnBoxing 32
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 32
کلاسهای partial 32
Genericها ۳۳
کلاس های static 33
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۳۳
Delegateهای ناشناس ۳۴
Delegate covariance and contravariance 34
نوع داده Nullable 35
فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو ۳۶
۶-۱- Use case چیست؟ ۳۷
۶-۲- Actor چیست؟ ۳۸
۶-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۳۸
۶-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۳۸
۶-۵- شناسائی Actor های سیستم ۳۹
۶-۵-۱- Actor کاربر ۳۹
۶-۵-۲- Actor مدیر ۴۰
۶-۵-۳- Actor کارمندان ۴۰
۶-۵-۴- Actor مشتریان ۴۱
۶-۶-  شناسائی Use Case ها ۴۲
۶-۶-۱- نمودارهای USE CASE 1 43
۶-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 44
۶-۶-۱-۲- سناریوی Sing In Use Case 44
۶-۶-۱-۳- سناریوی Sing Out Use Case 45
۶-۶-۲- نمودارهای USE CASE 2 46
۶-۶-۲-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 47
۶-۶-۲-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case 48
۶-۶-۲-۳- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 50
۶-۶-۲-۴- سناریوی Registeration of Orders Use Case 51
۶-۶-۲-۵- سناریوی Costumer Invoice Use Case 52
نمودارهای USE CASE 3 53
۶-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۵۴
۶-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order 55
نمودارهای USE CASE 4 56
۶-۶-۴-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 57
۱-۶-۳-۲- سناریوی Staff Employment Use Case 58
۱-۶-۳-۳- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف ۵۹
۱-۶-۳-۴- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران ۶۰
۱-۶-۳-۴- سناریوی Generate Reports Use Case 61
نمودار کلی Use Case 62
فصل هشتم: Class Diagram 63
۸-۱- نمودار Class اصلی سیتم امور مشترکین ۶۳
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر ۶۴
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر ۶۵
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای مختلف امور مشترکین ۶۵
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند ۶۶
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری ۶۶
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات ۶۷
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات ۶۷
۸-۸- نمودار Class مربوط به گروه بندی سیمکارتها ۶۷
۸-۹- نمودار Class مربوط به ثبت مشخصات سیمکارتها ۶۸
فصل نهم: SequEnce Diagram 69
۹-۱- نمودار توالی SignIn 69
۹-۲- نمودار توالی Order Register 71
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition 72
۹-۴- نمودار توالی Product Definition 73
۹-۵- نمودار توالی SignIn 74
۹-۶- نمودار توالی SignOut 75
فصل دهم: Collaboration Diagram 76
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn 77
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp 78
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description 78
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 79
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out 80
فصل یازدهم: StateChart Diagram 82
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp 83
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn 84
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut 85
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition 86
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 87
فصل دوازدهم: دیکشنری داده ۸۸
۱۲-۱- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مشتریان ۸۹
۱۲-۲- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مشتریان ۸۹
۱۲-۳- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم ۸۹
۱۲-۴- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم ۹۰
۱۲-۵- دیکشنری ساختار داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها ۹۱
۱۲-۶- دیکشنری اجزاء داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها ۹۲
۱۲-۷- دیکشنری ساختار داده مربوط به صورتحسابهای مشتریان ۹۲
۱۲-۸- دیکشنری اجزاء داده مربوط به صورت حسابهای مشتریان ۹۳
۱۲-۹- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات سیمکارتها ۹۳
۱۲-۱۰- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات سیمکارتها ۹۴
فصل سیزدهم:   Component diagram 95
۱۳-۱- نمودار Component کلی سیستم ۹۵
۱۳-۲- نمودار Component بخش حساب های مشتریان ۹۶
۱۳-۳- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها ۹۷
فصل چهاردهم:   Domain Diagram 99
۱۴-۱- نمودار Domain اصلی سیستم ۱۰۰
فصل پانزدهم:   Activity Diagram 101
۱۵-۱- نمودار فعالیت LogIn 102
۱۵-۲- نمودار فعالیت SignUp 103
۱۵-۳- نمودار فعالیت LogOut 104
۱۵-۴- نمودار فعالیت امکانسنجی سفارش کارها ۱۰۵
۱۵-۵- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید ۱۰۶
۱۵-۶- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید ۱۰۷
نتیجه گیری ۱۰۷
پیشنهادات ۱۰۸
منابع و مواخذ ۱۰۹

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان