خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزشگاه زبان ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزشگاه زبان ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزشگاه زبان ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۵
مقدمه   ۷
هدف سیستم جاری         ۷
زبان تحلیل سیستم         ۷
تاریخچه UML    ۸
ویژگیهای UML   ۱۱
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴
۱-۱- Vision چیست         ۱۵
۱-۲- موضوع پروژه ۱۶
۱-۳- اهداف پروژه  ۱۶
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد      ۱۷
۱-۵- ذینفعان پروژه            ۱۷
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه            ۱۸
۱-۷- معایب پروژه های گذشته        ۱۸
۱-۸- زبان برنامه نویسی    ۲۰
۱-۹- پایگاه داده    ۲۰
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم            ۲۱
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی        ۲۱
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم   ۲۱
۱-۲- Use case چیست؟   ۲۲
۱-۳- Actor چیست؟        ۲۲
۱-۴- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟        ۲۳
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۲۳
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۲۴
۱-۵-۲- Actor مدیر موسسه زبان   ۲۵
۱-۵-۳- Actor معلم زبان زبان         ۲۶
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۸
۱-۶-۱- Sing Up Use Case          ۲۹
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۳۰
۱-۶-۲- Sing In  Use Case           ۳۱
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۳۲
۱-۶-۳- SignOut Use Case          ۳۳
۱-۶-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case      ۳۴
۱-۶-۴- Teacher Acception Use Case      ۳۵
۱-۶-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case  ۳۶
۱-۶-۵- Teacher & Boss Mailbox Use Case        ۳۷
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۳۸
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case          ۳۹
۱-۶-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case    ۴۰
۱-۶-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case    ۴۱
۱-۶-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case      ۴۲
۱-۶-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case           ۴۳
۱-۶-۷-۱- سناریوی Teacher Mark Use Case         ۴۴
۱-۶-۷-۲- سناریوی View Marks Use Case           ۴۵
۱-۶-۸-  Use Case    کلی سیستم            ۴۶
۱-۶-۹-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول)        ۴۷
۱-۶-۱۰-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم)     ۴۸
فصل دوم: Class Diagram            ۴۹
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم    ۵۰
۲-۱-۱- کلاس کاربر           ۵۱
۲-۱-۲- کلاس مدیر            ۵۱
۲-۱-۳- کلاس معلم زبان    ۵۱
۲-۱-۴- کلاس صندوق پستی کاربران            ۵۲
۲-۱-۵- کلاس تعریف امتحانات         ۵۲
۲-۱-۶- کلاس گزارش امتحانات        ۵۲
۲-۱-۷- کلاس تعریف دروس مدرسه  ۵۳
۲-۱-۸- کلاس بانک سوالات            ۵۳
۲-۱-۹- کلاس درخواست شرکت در آزمون      ۵۳
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۵۴
۳-۱- نمودار توالی SignIn  ۵۵
۳-۲- نمودار توالی SignUp            ۵۶
۳-۳- نمودار توالی SignOut           ۵۷
۳-۴- نمودار توالی Question Bank 58
۳-۵- نمودار توالی Exam   ۵۹
۳-۶- نمودار توالی Exam Definition            ۶۰
۳-۷- نمودار توالی Teacher Acception       ۶۱
۳-۸- نمودار توالی Lesson Definision         ۶۲
۳-۹- نمودار توالی Be In Exam Request     ۶۳
۳-۱۰- نمودار توالی Boss MailBox            ۶۴
۳-۱۱- نمودار توالی Teacher MailBox        ۶۵
۳-۱۲- نمودار توالی Marks View   ۶۶
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۶۷
۴-۱- نمودار همکاری SignIn           ۶۸
۴-۲- نمودار همکاری  SignUp        ۶۹
۴-۳- نمودار همکاری SignOut        ۷۰
۴-۴- نمودار همکاری Question Bank          ۷۱
۴-۵- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
۴-۶- نمودار همکاری Exam Definition        ۷۳
۴-۷- نمودار همکاری Teacher Acception   ۷۴
۴-۸- نمودار همکاری Lesson Definision      ۷۵
۴-۹- نمودار همکاری Exam Registeration   ۷۶
۴-۱۰- نمودار همکاری Boss MailBox         ۷۷
۴-۱۱- نمودار همکاری Teacher MailBox    ۷۸
۴-۱۲- نمودار توالی Teacher Marks           ۷۹
فصل پنجم: Activity Diagrams     ۸۰
۵-۱- نمودار فعالیت SignUp           ۸۱
۵-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات           ۸۲
۵-۳- نمودار فعالیت Exam Definition          ۸۳
۵-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception     ۸۴
۵-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision        ۸۵
۵-۶- نمودار فعالیت Exam Registration       ۸۶
۵-۷- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم موسسه آموزش زبان       ۸۸
۶-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار         ۸۹
۶-۱-۱-اطلاعات پایه          ۸۹
۶-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو    ۸۹
۶-۱-۳- گزارش‌ها  ۹۰
۶-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی    ۹۱
۶-۱-۵-بازسازی اطلاعات    ۹۱
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم موسسه آموزش زبان           ۹۲
۷-۱- نمودار کلی ER سیستم        ۹۳

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان