خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آزمایشگاه طبی ۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آزمایشگاه طبی ۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آزمایشگاه طبی ۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه   ۴
هدف سیستم جاری         ۴
زبان تحلیل سیستم         ۵
فصل اول: Use case Diagram       ۶
۱-۱- Use case چیست؟   ۷
۱-۲- Actor چیست؟        ۸
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۸
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۸
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۹
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۹
۱-۵-۲- Actor مدیر آزمایشگاه        ۱۰
۱-۵-۳- Actor بیمار          ۱۱
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۱۲
۱-۶-۱- Use Case  ورود به سیستم            ۱۳
۱-۶-۱-۱- سناریوی Use Case ورود به سیستم         ۱۴
۱-۶-۲- Use Case  مربوط به Actor مدیر آزمایشگاه   ۱۵
۱-۶-۲-۱-  سناریوی  Use Case مشاهده گزارشات    ۱۶
۱-۶-۲-۲-  سناریوی  Use Case برنامه ریزی آزمایشگاه           ۱۷
۱-۶-۳-۱- سناریوی Use Case استخدام مسئول آزمایشات     ۱۸
۱-۶-۳-۱-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مدیر  ۱۹
۱-۶-۳- Use Case  مربوط به Actor مسئول آزمایشات           ۲۰
۱-۶-۳-۱-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مسئول آزمایشگاه       ۲۱
۱-۶-۳-۲- سناریوی Use Case ارائه صورتحساب به مشتری     ۲۲
۱-۶-۳-۳-  سناریوی  Use Case ثبت اطلاعات آزمایشات         ۲۳
۱-۶-۴- Use Case  مربوط به Actor بیمار     ۲۴
۱-۶-۴-۱-  سناریوی  Use Case عملیات پرداخت وجه آزمایشات           ۲۵
۱-۶-۵- Use Case  کلی سیستم آزمایشگاه            ۲۶
فصل دوم: Class Diagram            ۲۷
۲-۱- نمودار کلاس کلی سیستم آزمایشگاه  ۲۸
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۲۹
۳-۱- نمودار Sequence  ورود به سیستم      ۳۰
۳-۲- نمودار Sequence  صدور صورتحساب مشتری    ۳۱
۳-۳- نمودار Sequence  صدور جواب آزمایش ۳۲
۳-۴- نمودار Sequence  استخدام مسئول آزمایشگاه جدید      ۳۳
۳-۵- نمودار Sequence  برنامه ریزی روند کار آزمایشگاه           ۳۴
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۳۵
۴-۱- نمودار همکاری ورود به سیستم           ۳۶
۴-۲- نمودار همکاری صدور صورتحساب مشتری         ۳۷
۴-۳- نمودار همکاری صدور جواب آزمایش      ۳۸
۴-۴- نمودار همکاری استخدام مسئول آزمایشگاه جدید           ۳۹
۴-۵- نمودار همکاری برنامه ریزی روند کار آزمایشگاه    ۴۰

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان