خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی ۵۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی ۵۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی ۵۲ص
 فرمت پروژه:     Word
 قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه
مراحل انجام پروژه

فصل اول: شرح سیستم
مقدمه و تشریح  نیازمندیها
۱-۱- چارت
۲-۱- تجهیزات و امکانات موجود
۳-۱- فرایند صدور درخواست رززو و صدور بلیط
۱-۳-۱- مرحله رزرو بلیط
۲-۳-۱- مرحله صدور بلیط
۴-۱ – گزارشات سیستم
۵-۱- کاستیها و محدودیتهای‌ سیستم‌ اطلاعات‌ آژانس
۶-۱ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار صدور و رزرو بلیط
۲-۶-۱- عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری بلیطهای رزرو شده و فروخته شده و سوابق آن
۷-۱- گزارش‌ها
۸-۱- امنیت و حدود دسترسی
۹-۱-کاربران سیستم نرم افزاری رزرو و فروش بلیط
۱۰-۱ ذینفعان نرم افزار

فصل دوم: متغیرها
شرح و تعریف متغیرها و صفات خاصه جداول سیستم نرم افزار
۱-۲- متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار فروش و تعاریف مربوط به آنها
۱-۱-۲- اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)
۲-۱-۲- اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC
۳-۱-۲- اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان واحد صدور (Employees)
۴-۱-۲- اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار
(Company Information )
۵-۱-۲-اطلاعات مربوط به شرح رزرو بلیط (OrderDetails)
۶-۱-۲- اطلاعات مربوط به فروش و یا رزرو بلیطها (orders)
۷-۱-۲- اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت وجوه بلیطها (Payment Methods)
۸-۱-۲- اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)
۹-۱-۲- اطلاعات مربوط به پروازها (Products)
۱۰-۱-۲- اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)

فصل سوم:
بررسی نمودار های ER و ERD
۱-۳- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط:
۲-۳- نمودارهای ERD

فصل چهارم:
Data Flow Diagrams
رسم و بررسی نمودار جریان داده ها (DFDs)
نمودار نیازمندیهای سیستم رزرو و فروش بلیط
نمودار فیزیکی اولیه
نمودار زمینه ای
مشخص نمودن محدوده سیستم:
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها:
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به عملیات فروش بلیط
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به عملیات رزرو بلیط
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به عملیات پرداخت وجه مشتری
 
فصل پنجم: زبان برنامه نویسی
معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
برنامه نویسی VBA
ساختارVBA
نقش Access  در بین کاربران
ویژگی ها
مفهوم شی گرائی
اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها
متدولوژی منظم
طراحی یک سیستم
مقدمه ای بر  مدل پایگاه داده
تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای
طراحی برنامه پایگاه داده ها
ارائه امن اطلاعات

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان