خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدئو کلوپ ۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدئو کلوپ ۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدئو کلوپ ۶۰ص
فرمت پروژه:     Word + Powerpoint + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه
نرم افزار ویدئوکلوپ
مزایا
مدل های نرم افزاری
روشهای پیاده سازی نرم افزار

فصل اول شرح سیستم
مقدمه و تشریح  نیازمندیهای سیستم نرم افزار ویدئو کلوپ
شرح سیستم موجود
۱ ـ ۲ ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ نیروی‌ انسانی‌ موجود
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ نوع خدمات
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ سیستم‌ کدگذاری‌ فیلمها
۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ تجهیزات‌ سخت افزاری موجود در ویدئو کلوپ
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فرایند صدور درخواست فیلم و تحویل
۱ – ۲ -۶- سیستم گزارشدهی
۱-۳ – نیازمندیهای پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ:
الف)نیازهای نرمال
ب) نیازهای مورد انتظار

فصل دوم بررسی ارتباطات بین جداول و متغیرهای سیستم
مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model)
انواع پایگاه داده ها
مدل‌های پایگاه داده
مدل تخت
مدل شبکه ای(Network)
Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار
جدول Costumers
جدول FilmsMoshakhasat
جدول HistoryTahvil
جدول Resaneh
جدول Subject

فصل سوم نمودارها
رسم و بررسی نمودارهای مفهومی و بازیگران سیستم ویدئوکلوپ
نمایش بازیگران – متدولوژی نرم افزاری SSM

فصل چهارم  ERD
رسم نمودارهای Entity Relationships
نمودار هایERD فروشگاه ویدئو کلوپ
نمودار ERD کلی سیستم ویدئو کلوپ

فصل پنجم  DFD
رسم نمودارهای Data Flow Diagrams
نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ
نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ
نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن)
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت)

فصل ششم
نمودار جریان مستندات
۶-۱ – نمودار جریان مستندات

فصل هفتم
نمودار Context Diagrams
نمودار شماره ۱
نمودار شماره ۲

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰۰۰۰ تومان