خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه – انتخاب واحد ۷۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه – انتخاب واحد ۷۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه – انتخاب واحد ۷۵ص
 فرمت پروژه:     Word + PDF
 قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۱٫۰۰۰ تومان


بخش اول
مقدمه
چگونگی شکل گیری مراحل ابتدایی سیستم پیش از انتخاب واحد توسط دانشجو
شرح کلی پروسه انتخاب وا حد توسط دانشجو
QFD
(Quality Function Development)
توسعه تابع کیفیت
نیازهای معمولی (Normal requirement)
نیازهای جالب توجه (Exiciting requirement)
ERD
(Entity Relation diagram)
روابط بین موجودیتها
(Data Dictionary)
فرهنگ داده ها
لیست دروس
مدیر گروه
انتخاب واحد یا ثبت دروس
پیش نیاز و هم نیاز
گروه درسی
حسابداری یا امورمالی
فیش واریزی
چک لیست دروس
تمدید کارت دانشجوئی
لیست تسویه حساب
گواهی اشتغال به تحصیل
کارگاهها
پرینت حساب
برنامه دروس
حذف و اضافه
دانشجوی مشروط
فارغ التحصیل
انصراف
حقوق ثابت
(Data Object Description)
توصیف داده ها
دانشجو
اساتید
-شهریه
چک لیست
درس
کلاس
گروه درسی
DFD
(Data Flow Diagram)
نمودار جریان داده ها
نمودار جریان داده ها سیستم انتخاب واحد در سطح صفر
نمودار جریان داده ها جهت انتخاب واحد در سطح یک
نمودار جریان داده ها جهت حسابداری در سطح دو- یک
نمودار جریان داده ها جهت ثبت نام در سطح دو- دو
PSPEC
(Process Specification)
مشخصه فرآیند
محاسبه شهریه
پرداخت
تسویه حساب
ثبت نام
انتخاب واحد
برنامه مدیر گروه
STD & CSPEC
(State Transition Diagram&
Control Specification)
نمودارتغییر حالت و مشخصه کنترل
نمودارتغییر حالت و مشخصه کنترل حسابداری
نمودارتغییر حالت و مشخصه کنترل ثبت نام

بخش دوم
طراحی داده های سیستم
طراحی جداول بانک اطلاعاتی
Student table
Teacher table
Lesson table
Class table
Lesson group table
Relation 1 table
Relation 2 table
Money table
روابط ما بین جداول
طراحی فایل های خارجی
طراحی فایلهای داخلی
طراحی دیگر ساختمانهای داده ای
طراحی معماری سیستم
نمودار جریان داده ها در سطح سوم
فاکتورگیری از نمودار جریان داده ها در سطح سوم
سلسله مراتب کنترل
روابط داخلی
تعریف توابعFunction  ها
تعریف پروسیجرها procedure  ها
مولفه دو طرفه شامل نیازمندیها و پیما نه های مربوط به آنها
طراحی در سطح مولفه
شبه کدهای function ها
هاProcedureشبه کدهای
طراحی در سطح کاربر
صفحه ی ابتدائی ورود به سیستم
صفحه ی ورود اطلاعات دانشجو
صفحه ی ورود اطلاعات اساتید
صفحه ی ورود اطلاعات دروس
صفحه ی سیستم انتخاب واحد
صفحه ی سیستم حسابداری

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۱٫۰۰۰ تومان