خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان ۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان ۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بیمارستان ۵۰ص
  فرمت پروژه:    Word + Powerpoint
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


فصل اول : مقدمه و شرح سیستم و محل اجرا
معرفی بخشهای مختلف بیمارستان مورد بحث
۱-۲-تعاریف هر یک از ساختمانهای معرفی شده در جدول قبل
۱-۲-۱- روانپزشکی اورژانس مردان
۱-۲-۲- درمانگاه روانپزشکی
۱-۲-۳-درمانگاه متادون
۱-۲-۴-درمانگاه متادون
۱-۲-۵-شیمی درمانی
۱-۲-۶-روانپزشکی زنان
۱-۲-۷-روانپزشکی مردان II ، ترک اعتیاد و URD
معرفی واحدهای بیمارستان
شرح وظایف واحدهای بیمارستان
۱-۴-۱-کمیته راهبردی
۱-۴-۲-هیئت رییسه بیمارستان
۱-۴-۳-مدیر عامل
۱-۴-۴- واحد خدمات مدیریتی
۱-۴-۵-واحد خدمات عمومی و بهداشت محیط
۱-۴-۶-واحد بودجه وامور مالی
۱-۴-۷- واحد فناوری اطلاعات
۱-۴-۸- واحد منابع انسانی
۱-۴-۹- واحد نگهداشت
۱-۴-۹- واحد نگهداشت
۱-۴-۱۰- واحد خدمات پارا کلینیک
۱-۴-۱۱- واحد خدمات پرستاری
۱-۴-۱۲- واحد خدمات آموزشی
۱-۴-۱۳- واحد خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی
هدف از طراحی سیستم
۱-۵-۱-قواعد به کار رفته در این نوشته
۱-۵-۲-مخاطبان این نوشته
۱-۵-۳-محدوده پروژه
۱-۵-۴-چشم انداز محصول
۱-۶-طبقه بندی کاربران سیستم
۱-۶-۱- کاربران عادی(مشتریان)
۱-۶-۲- مدیران سیستم
۱-۷-مفروضات و وابستگی ها
۱-۸-محیط عملیاتی
۱-۹-محدودیت طراحی و پیاده سازی
۱-۱۰- نیازمندی های واسط های خارجی
۱-۱۰-۱-واسط کاربر
۱-۱۰-۱-۱- واسط کاربر در سمت Client
۱-۱۰-۱-۲- واسط کاربر در سمت سرویس دهنده
۱-۱۰-۲- واسط سخت افزاری
۱-۱۰-۳-واسط نرم افزاری
۱-۱۰-۴-واسط ارتباطی
چارت سازمانی بیمارستان

فصل دوم : نمودارهای Data Flow Diagrams
نمودار کلی سیستم بیمارستان
نمودار زمینه ای(۲)- DFD سطح ۱
نمودار فیزیکی DFD سطح ۱
نمودار فیزیکی DFD سطح ۲ – مربوط به پذیرش بیمار
نمودار فیزیکی DFD سطح ۲ – مربوط به پردازش پرداخت
نمودار منطقی (Contes Diagram)
نمودار DFD منطقی سطح۱ سیستم بیمارستان
نمودار DFD منطقی سطح ۲ سیستم بیمارستان

فصل سوم: نمودارهای ERD

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان