خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک صادرات ۷۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک صادرات ۷۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانک صادرات ۷۰ص
  فرمت پروژه:    Word + Powerpoint + PDF
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه
درباره بانک صادرات
تاریخچه
شرح کامل مسئله
آشنایی با سیستم بانک ایران
چک ها
چارت سازمانی
پرسشنامه های تسهیلاتی
پرسشنامه مدیریتی
سناریو ها
شرح data store  ها
شرح پردازه ها
شرح موجودیت های خارجی
نمودار های مربوطه DFD
ارتباط بین بخش های بانک ERD
۱- بانک
۲- مشتری
۳- رئیس بانک
۴- معاون شعبه
۵-کارمند بانک
۶-حسابهای مشتریان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان