خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور ۴۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور ۴۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون  فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور ۴۸ص
  فرمت پروژه:    Word + PDF
 قیمت : ۹۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان


ماجول امکان سنجی
لیست مستندات
فرم لیست قطعات برای نصب اولیه آسانسور
لیست قطعات برای نصب اصلی
لیست قطعات برای نصب الکتریکی
لیست قطعات برای نصب مکانیکی
فرم سفارش اجناس پروژه
فرم بازدید اولیه از چاهک آسانسور
فرم کنترل عملیات چاه سازی قبل از شروع نصب آسانسور
فرم بازدید از موتورخانه
فرم بازدید از درب و ریل
کنترل کیفی کل  آسانسور( مطابق با استاندارد ملی )
لیست نیازمندیها
نقاط ضعف در سیستم موجود
DFD سطح صفر
DFD سطح یک
ماجول تجزیه و تحلیل نیازها
لیست نیازهای های کارکردی
لیست نیازهای غیر کارکردی
ساختار منطقی داده ها در سیستم فعلی
نمایش ترتیب پردازش ها در سیستم فعلی
نمودار تجزیه و تحلیل نیازها در سیستم فعلی
فرم ارتباط ذخیره داده / موجودیت
یافتن مشکلات سیستم و راه حل های پیشنهادی
ERD در سیستم فعلی
ماجول مشخص سازی نیازها
مدل منطقی در سیستم جدید
ساختار منطقی داده ها سیستم جدید
نقش کاربران
لیست نیازهای های کارکردی
لیست نیازهای غیر کارکردی
نمودار تجزیه و تحلیل عملکردها در سیستم جدید
نمایش ترتیب پردازشها در سیستم جدید
ERD در سیستم جدید
ماجول طراحی منطقی و فیزیکی
مشخصات فنی انتخابی سیستم:
پایگاه داده
Server
بار مالی
تاثیرات سیستم جدید برسازمان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان