خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۹۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۹۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۹۲ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


چکیده
نرم افزار مکانیزه هتل
مخاطبین نرم افزار هتل
مقدمه

فصل اول:
ویژگیهای نرم افزار هتل
مشخصات فنی نرم افزار هتل
۱-۲-مزایای سیستم
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)
۱-۳-۱- نیازمندیهای نرم افزاری
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری

فصل دوم:
نیازمندیهای برنامه هتل (مصاحبات)
۲-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار هتل
۲-۱-۱-اطلاعات پایه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل
۲-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ، نگهداری سوابق اتاقها
۲-۱-۳- گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
۲-۱-۵-بازسازی اطلاعات

فصل سوم:
چارت سازمانی و شرح وظایف
۳-۱- چارت سازمانی مربوط به هتل
۳-۲- شرح وظائف هر یک از بخشها
۳-۲-۱- شرح وظائف مدیر عامل
۳-۲-۲- شرح وظائف معاونت مدیر عامل
۳-۲-۳- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری
۳-۲-۴- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت
۳-۲-۵- شرح وظائف واحد انبار
۳-۲-۶- شرح وظائف واحد خدمات داخلی
۳-۲-۷- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات)
۳-۲-۸- شرح وظائف بازاریابی و فروش
۳-۲-۹- شرح وظائف واحد قراردادها
۳-۲-۱۰- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش
۳-۲-۱۱- شرح وظائف واحد پذیرش
۳-۲-۱۲- شرح وظائف امور اداری
۳-۲-۱۳- شرح وظائف واحد نگهبانی
۳-۲-۱۴- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته
۳-۲-۱۵- شرح وظائف بخش حراست
۳-۱-۱۵-۱- حفاظت پرسنلی
۳-۱-۱۵-۲- حفاظت اسناد
۳-۱-۱۵-۳- حفاظت فیزیکی
۳-۲-۱۶- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی
۳-۲-۱۷- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد
۳-۲-۱۸- شرح وظائف صندوق
۳-۲-۱۹- شرح وظائف امور اتاقها
۳-۲-۲۰- شرح وظائف رستوران

فصل چهارم:
بررسی Use Case Diagrams و Actor ها
۴-۱- شناسایی Actor ها (بخش ۱ – ورود مشتری)
۴-۱-۱- Actor مشتری
۴-۱-۲- Actor مسئول پذیرش هتل
۴-۱-۳- Actor صندوقدار
۴-۱-۴- Actor مسئول رستوران
۴-۱-۵- Actor مسئول تحویل غذا در رستوران
۴-۱-۶- Actor سرپرست انبار
۴-۱-۷- Actor انباردار
۴-۱-۸- Actor مسئول امور اداری
۴-۱-۹- Actor مسئول نگهبانی
۴-۱-۱۰- Actor مسئول دوربینهای مداربسته و حراست
۴-۱-۱۱- Actor مسئول واحد فروش
۴-۱-۱۲- Actor مسئول واحد خرید
۴-۲- شناسایی Use Case ها (بخش ۱ – ورود مشتری)
۴-۳- Scenario  مربوط به نمودار
۴-۳-۱- Precondition
۴-۳-۲- Postcondition & Goal
۴-۳-۳- Main Flow
رزرو و تحویل اتاق به مشتریان
تحویل اتاق توسط مشتری به هتل
نمودار تحویل اتاق به مشتری توسط هتل
نمودار تحویل اتاق توسط مشتری به هتل
نمودار درخواست غذا از رستوران توسط مشتری

فصل پنجم:
بررسی روند کار در واحدهای هتل
۵-۱- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها
فلوچارت مربوطه
۵-۲- نحوه تنظیم قراردادهای هتل
فلوچارت مربوطه
۵-۳- روال کار در انبار
فلوچارت مربوطه
۵-۴- روال کار در واحد پذیرش
فلوچارت مربوطه
۵-۵- روال کار در واحد خرید
فلوچارت مربوطه
۵-۶- روال کار در امور مالی و حسابداری
۵-۶-۱- اسناد پرداختنی
۵-۶-۲-اسناد دریافتنی
فلوچارت مربوطه

فصل ششم:
نمودارهای ERD
نمودار ERD کلی سیستم هتل

فصل هفتم:
نمودارهای DFD
مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل
نمودارDFD زمینه ای هتل
نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار هتل
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن)
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت)

فصل هشتم: طراحی پایگاه داده به همراه Data Dictionary
SQL Server DataBase
نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده
Data Dictionary جدول Costumer
Data Dictionary جدول Renting
Data Dictionary جدول Zemanat
Data Dictionary جدول Room
Data Dictionary جدول Service Type

فصل نهم :
سایر نمودارها
نمودار Activity Diagrams

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان