خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۸۳ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۸۳ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۸۳ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰  تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه۱

فصل اول(تحلیل و روند پروژه)۲
سیستم سنتی و معایب آن۳
سیستم جدید۳
۱-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار هتل۴
۱-۱-۱-اطلاعات پایه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل۴
۱-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ، نگهداری اطلاعات۴
۱-۱-۳- گزارش‌ها۴
۱-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی۴
۱-۲- روند سیستم۴
۱-۲-۱- پذیرش و رزرو اتاق۴
۱-۲-۲- نحوه ی استفاده از امکانات هتل۵
۱-۲-۳- نحوه ی گزارش گیری۷
۱-۲-۴- نحوه ی تسویه حساب در صندوق۵
۱-۲-۵- استفاده از امکانات نرم افزار برای کاربران۶

فصل دوم(تجزیه وتحلیل سیستم)۷
تجزیه وتحلیل سیستم۸
نمودار سطح صفر۸
نمودار سطح ۱۹
نمودار های سطح ۲۱۰

فصل سوم (ابزار شناسی)۱۴
۳-۱- تاریخچه ویژوال بیسیک۱۴
۳-۱-۱- ویژوال بیسیک چیست؟۱۶
۳-۱-۲- شی گرایی۱۶
۳-۲- SQL  Server 200017
۳-۲-۱- پایگاه داده ها۱۷
۳-۲-۲- پایگاه داده‌ای رابطه‌ای۱۷
۳-۲-۳- معایب SQL17
۳-۲-۴- محاسن SQL18
۳-۲-۵-دلیل استفاده از sql در پروژه۱۸
۳-۲-۵-۱- محیط اجرا۱۸
۳-۲-۴-۲- مقایسه قابلیت ها۱۸
۳-۲-۵-۳- مقایسه محدودیت ها۱۹
۳-۲-۵-۴-  نتیجه گیری۱۹

فصل چهارم(ارتباط جدول ها)۲۰
ارتباط جدول ها۲۱
۴-۱- ارتباط و هماهنگی بین جداول۲۲
۴-۲- جدول مربوط به آژانس۲۳
۴-۳-جدول مربوط به کافی نت۲۳
۴-۴-جدول مربوط به کافی شاپ۲۴
۴-۵- جدول مربوط به حساب مشتری۲۴
۴-۶-جدول مربوط به اطلاعات هتل۲۴
۴-۷-جدول مربوط به اطلاعات مشتری۲۵
۴-۸-جدول مربوط به اطلاعات اتاق ها۲۵
۴-۹-جدول مربوط به اطلاعات۲۵
۴-۱۰-جدول مربوط به بخش رستوران۲۶
۴-۱۱- جدول مربوط به اطلاعات رزرو اتاق۲۶
۴-۱۲- جدول مربوط به بخش ورزش۲۷

فصل پنجم( فرم های پروژه و پیشنهادهایی در جهت بهبود سیستم)۲۸
نمایی از فرم های موجود در پروژه۲۹
پیشنهادهایی در جهت بهبود سیستم۴۹
ضمایم۵۱
ضمیمه ۱- آموزش نرم افزار  InstallShield52
ضمیمه ۲- ایجاد شبکه۶۳
طریقه شبکه کردن دو رایانه به صورت مستقیم۶۳
تنظیمات در ویندوز۶۳
ضمیمه ۳- کدهای پروژه (Source Code)66
منابع۸۱

فهرست شکل ها وجدول ها
شکل (۲-۱) نمودار سطح صفر۸
شکل(۲-۲) نمودارسطح ۱ ۹
شکل (۲-۳) نمودار سطح ۲ عملیات رزرو و پذیرش۱۰
شکل (۲-۴) نمودار سطح ۲ عملیات رستوران۱۱
شکل (۲-۵) نمودار سطح ۲ کافی نت۱۲
شکل (۲-۶) نمودار سطح ۲ صندوق۱۳
جدول (۳-۱) قابلیت های بانک اطلاعاتی SQL و Access18
جدول (۳-۲) مقایسه ی محدودیت های بانک اطلاعاتی SQL و Access19
شکل(۴-۱) لیست جدولهای موجود۲۱
شکل (۴-۲) ارتباط بین جدول ها۲۲
شکل (۴-۳) جدول مربوط به آژانس۲۳
شکل(۴-۴) جدول مربوط به کافی نت۲۳
شکل(۴-۵) جدول مربوط به کافی شاپ۲۴
شکل(۴-۶) جدول مربوط به حساب مشتری۲۴
شکل(۴-۷) جدول مربوط به اطلاعات هتل۲۴
شکل(۴-۸) جدول مربوط به اطلاعات مشتری۲۵
شکل(۴-۹) جدول مربوط به اطلاعات اتاق ها۲۵
شکل(۴-۱۰) جدول مربوط به اطلاعات۲۵
شکل(۴-۱۱) جدول مربوط به بخش رستوران۲۶
شکل(۴-۱۲) جدول مربوط به اطلاعات رزرو اتاق۲۶
شکل(۴-۱۳) جدول مربوط به اطلاعات صندوق۲۶
شکل(۴-۱۴) جدول مربوط به اطلاعات صندوق۲۲۷
شکل (۴-۱۵) جدول مربوط به بخش ورزش۲۷
شکل (۵-۱) فرم اصلی۲۹
شکل(۵-۲) فرم اصلی به هنگام ورود مدیر سیستم۲۹
شکل(۵-۳) مشاهده رمزها۳۰
شکل(۵-۴) تغییر مشخصات هتل۳۰
شکل(۵-۵) تایید خروج مدیر از سیستم۳۱
شکل(۵-۶) نمای اولیه در هنگام ورود به بخش ورزش۳۱
شکل(۵-۷) ثبت اطلاعات جدید در بخش ورزش۳۲
شکل(۵-۸) سایر عملیات در بخش ورزش۳۲
شکل(۵-۹) فرم صندوق۳۳
شکل(۵-۱۰)گزارش از بخش ورزش۳۴
شکل(۵-۱۱) فرم مربوط به ورود به بخش رزرو اتاق۳۴
شکل(۵-۱۲)ثبت اطلاعات جدید در بخش رزرو اتاق۳۵
شکل(۵-۱۳) سایر عملیات در بخش رزرو اتاق۳۵
شکل(۵-۱۴) تائید پذیرش اتاق۳۶
شکل(۵-۱۵) فرم مربوط به بخش مشتری۳۶
شکل(۵-۱۶)ثبت اطلاعات جدید در بخش مشتری۳۶
شکل(۵-۱۷)سایر عملیات در بخش مشتری۳۷
شکل (۵-۱۸) فرم مربوط به حساب مشتری۳۸
شکل(۵-۱۹) فرم مربوط به آژانس۳۸
شکل(۵-۲۰)ثبت اطلاعات جدید در بخش آژانس۳۹
شکل(۵-۲۱)سایر عملیات در بخش آژانس۳۹
شکل(۵-۲۲) فرم مربوط به بخش رستوران۴۰
شکل(۵-۲۳)ثبت اطلاعات جدیددر بخش رستوران۴۰
شکل(۵-۲۴)سایر عملیات در بخش رستوران۴۱
شکل(۵-۲۵) فرم مربوط به بخش اتاق ها۴۱
شکل(۵-۲۶)ثبت اطلاعات جدید در بخش اتاق ها۴۲
شکل(۵-۲۷) سایر عملیات دربخش اتاق ها ۴۲
شکل(۵-۲۸) فرم مربوط به بخش کافی شاپ۴۳
شکل(۵-۲۹)ثبت اطلاعات جدید در بخش کافی شاپ۴۳
شکل(۵-۳۰)سایر عملیات در بخش کافی شاپ۴۴
شکل(۵-۳۱) فرم مربوط به بخش کافی نت۴۴
شکل(۵-۳۲)ثبت اطلاعات جدید در بخش کافی نت۴۵
شکل (۵-۳۳) سایر عملیات در بخش کافی نت۴۵
شکل(۵-۳۴) فرم مربوط به تغییر رمز۴۶
شکل(۵-۳۵) پیغام تایید برای خروج از سیستم.۴۶
شکل(۵-۳۶) راهنمای برنامه۴۷
شکل(۵-۳۷)Log File 48
شکل(۱-۱) صفحه ی اصلی برنامه۵۲
شکل(۱-۲) نحوه ی ایجاد پروژه ی جدید۵۳
شکل(۱-۳) قسمت اصلی برنامه۵۴
شکل(۱-۴) ورود اطلاعات برنامه ی مورد نظر۵۵
شکل(۱-۵)ثبت اطلاعات مربوط به برنامه۵۵
شکل(۱-۶) افزودن قابلیت های زمان اجرا۵۶
شکل(۱-۷) افزودن قابلیت های زمان اجرا۵۷
شکل(۱-۸) افزودن فایل های مورد نظر در سیستم مقصد۵۸
شکل(۱-۹) نحوه ی اضافه کردن فایل ها۵۸
شکل(۱-۱۰) نصب فایل در پوشه ی system3259
شکل(۱-۱۱) انتخاب shortcut  برای برنامه۶۰
شکل(۱-۱۲)تنظیم ظاهر برنامه۶۱
شکل(۱-۱۳)چگونگی تنظیم ظاهر برنامه۶۱
شکل(۲-۱) ایجاد ارتباط بین کامپیوترها۶۳
شکل(۲-۲) تنظیم پروتکلTCP/IP64
شکل(۲-۳) Set کردن IP آدرس ها۶۵

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان