خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزه امور مشترکین ۵۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزه امور مشترکین ۵۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزه امور مشترکین ۵۸ص
فرمت پروژه:     Word + PDF + Visio File
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


چکیده
نرم افزار مکانیزه امور مشترکین
مزایای استفده از سیستم
مخاطبین نرم افزار امور مشترکین
مقدمه

فصل اول
ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین
مشخصات فنی نرم افزار امور مشترکین
مزایای سیستم
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)
۱-۳-۱- نیازمندیهای نرم افزاری
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری

فصل دوم
نمودارهای DFD
۲-۱- نمودار Context Diagram  (سطح صفر) سیستم امور مشترکین
۲-۲- جداسازی سیستم مورد نظر از سایر موجودیتها
۲-۳- نمودار سطح یک امور مشترکین
۲-۴- نمودار سطح دو امور مشترکین (پرداختها)
۲-۵- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات ثبت نام)
۲-۶- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات رفع عیب ، تعویض)
۲-۷- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از درخواست صدور)
۲-۸- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صدور)
۲-۹- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صورتحسابها)

فصل سوم
نمودار ER و دستورات SQL جهت ایجاد جداول پایگاه داده

فصل چهارم :
نمودارهای ERD

فصل پنجم :
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی VB 2005 : ( Visual Basic 2005 )
ساختارVB2005
مفهوم شی گرائی:
اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها :
System Development Life Cycle  :
متدولوژی منظم
طراحی یک سیستم
مقدمه ای بر  مدل پایگاه داده
تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای

فصل ششم
پایگاه داده SQL Server
SQL Server چیست
Database چیست؟
جدول (Tables)
ستون (Column)
نوع داده (Datatype)
سطر (Row)
کلید اصلی (Primary Key)
مزایای SQL چیست؟

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان