خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مخابرات ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مخابرات ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مخابرات ۸۰ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه
پرسش و پاسخ Q&A
جلسه اول
جلسه دوم
نیازمندی های طبقه بندی شده براساس DFD
نیازهای معمولی  NORMAL
نیازهای موردانتظار  EXPECTED
نیاز های شگفت آور EXCITING
DATA DICTIONARY
موجودیت های موجود در سیستم
مراکز مخابرات مرکزی
کاربر
مشترک
بانک
بخش دوم فرهنگ داده ها
ثبت نام تلفن
تغییرنام تلفن
کشف مزاحمت
انسدادصفردوم
سرویس ویژه
حذف سرویس ویژه
DATA OBJECT DESCRIPTIO
نمودار ERD
نمودار های DFD (جریان داده)
سطح صفر  DFD
سطح یک DFD
سطح دو DFD
سطح دو DFD
PSPEC
شرح پردازنده ها
پردازنده ذخیره اطلاعات ثبت نام
پردازنده ذخیره اطلاعات انسداد دوم
پردازنده ذخیره اطلاعات تغییر نام
پردازنده ذخیره اطلاعات مزاحمت
پردازنده ذخیره اطلاعات مربوط به سرویس ویژه
نمودار های STD
صدور قبض STD
فرم تغییر نام STD
فرم سرویس ویژه STD
فرم انسداد صفر۲ STD
فرم پیگیری مزاحم  STD
فرم ثبت نام تلفن  STD
CSPEC
شرح نمودار های STD
شرح نمودار STD انسداد صفر دوم
شرح نمودار STD پیگیری مزاحم
شرح نمودار دریافت قبض
شرح نمودار STD  تغییرنام
شرح نمودار  STDثبت نام تلفن
شرح نمودار STD  سرویس ویژه
طراحی پایگاه داده ها
مشترک
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
مراکز مخابرات مرکزی
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
دفتر خدمات ارتباطی
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
ثبت نام
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
تغییر نام
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
سرویس ویژه
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
پیگیری مزاحم
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
انسداد صفر دوم
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
مجوز
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
فیش بانکی
تعیین کلید اصلی
تعیین کلید های خارجی
ساختار Structure
مشترک
مراکز مخابرات
دفتر خدمات ارتباطی
ثبت نام
تغییرنام
پیگیری مزاحم
انسداد صفر
مجوز
فیش
مرجع دوطرفه
رابط های خارجی
فرم مشترک
فرم فیش بانکی
فرم مجوز
فرم ثبت نام
فرم تغییر نام
پیگیری مزاحم
سرویس ویژه
انسداد صفر

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان