خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۵۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۵۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۵۲ص
 فرمت پروژه:     Word + PDF
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه پروژه راه آهن
مقایسه روشهای سنتی با روشهای جدید
ابزارهای ترسیم نمودار
انواع نمودارها
Data Flow Diagram – DFD
Entity Relationship Diagram – ERD
Functional Hierarchy Diagram
ابزارهای تولید مستندات
ابزارهای تولید کد
ابزارهای در حال ظهور و ویژوال ایجاد سیستم
ابزارهای ویژوال ایجاد و توسعه سیستمها
مسیر تکاملی و آینده‌ ابزارهای توسعه سیستم‌ها

فصل اول :
نمودار های جریان داده ها
نمودار کلی سیستم راه آهن
نمودار سطح صفر
جدا نمودن موجودیتهای اصلی در نمودار سطح صفر
نمودار سطح یک سیستم راه آهن
نمودار سطح دو ناشی از عملیات فروش
نمودار سطح دو ناشی از عملیات رزرو بلیط
نمودار سطح دو ناشی از عملیات دریافت وجه
نمودار SDM سیستم راه آهن
کاربران سیستم نرم افزار راه آهن
ذینفعان نرم افزار

فصل دوم:
ارتباط موجودیتها
ارتباط بین موجودیتهای سیستم
ارتباط بین راه آهن و مشتری
ارتباط بین راه آهن و قطار
ارتباط بین قطار و مشتری
ارتباط بین قطار و کوپه قطار
ارتباط بین مشتری و کوپه قطار
ارتباط بین راه آهن و کارمند راه آهن
ارتباط بین کارمند راه آهن و مشتری

فصل سوم :
نیازمندیهای سیستم
نیازمندیهای مساله جهت طراحی
اطلاعات پایه
عملیات مربوط به فروش بلیط
عملیات مربوط به فروش بلیط
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
ارتباط سیستم راه آهن با سایر سیستم‌ها
بازسازی اطلاعات

فصل چهارم:
بررسی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
برنامه نویسی VB 6
ساختارVB
مفهوم شی گرائی
اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها
System Development Life Cycle
الف – تعریف
ب- الزامات
ج- ارزیابی
د- طراحی
ه- پیاده سازی
و- آزمون و مستند سازی نهایی
ز- نگهداری
متدولوژی منظم
طراحی یک سیستم
مقدمه ای بر  مدل پایگاه داده
سه نوع رابطه Binary وجود دارد
تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان