خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حقوق دستمزد ۴۴ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حقوق دستمزد ۴۴ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حقوق دستمزد ۴۴ص
 فرمت پروژه:    Word + Visio File
قیمت : ۹۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان


اطلاعاتی درباره سیستم حقوق و دستمزد
مشخصات فنی نرم افزار
طبقه بندی فعالیتی
طبقه بندی مسئولیتی
طبقه بندی از نظر ردیابی
امکانات نرم افزار
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
دایره کارگزینی
دایره برنامه ریزی تولید
دایره ثبت اوقات کار
کارت ساعت
کارت اوقات کار
دایره حقوق و دستمزد
دایره حسابداری صنعتی
حقوق پایهBase rate
اضافه کاری over time
شب کاری
کار مختلط
کار متناوب
نوبت کاری
برنامه نرم افزاری حساب حقوق و دستمزد
چارت حقوق و دستمزد
چارت نرم افزار
چارت منوی File
چارت منوی Edit
چارت منوی Setting
چارت منوی Help
چارت منوی گزارشات
چارت امکانات مورد نیاز
نمودار ERD
فلوچارت های عملیاتی
نمودارهای DFD
سطح ۰
سطح ۱
سطح ۲
سطح ۳
توضیحات جدول فرهنگ داده کالا
Data Dictionary Diagram
نمودارهای STD
جدول تصمیم گیری
امکان سنجی
امکان سنجی عملیاتی
امکان سنجی اقتصادی
خلاصه ونتیجه گیری

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان