خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت اسناد و املاک ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت اسناد و املاک ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت اسناد و املاک ۵۵ص
  فرمت پروژه:    Word + PDF
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


فصل اول:
مقدمه و شرح سیستم و محل اجرا
سیستم عملیات ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک

فصل دوم:
مراحل اداری ثبت
سیستم عملیات ثبتی – املاک
روش قبول درخواست ثبت ملک

فصل سوم:
نمودارهای DFD
نمودار Context Diagram سیستم ثبت احوال
نمودار سطح صفر سیستم ثبت احوال
سایر سطح های DFD

فصل چهارم:
زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
برنامه نویسی VB 6 : ( Visual Basic 6.0 )
ساختارVB
ماژولها (models)
اشیاء
متغیر ها ( variable )
ثابت ها
مفهوم شی گرائی
اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها
System Development Life Cycle
الف – تعریف
ب- الزامات
ج- ارزیابی
د- طراحی
ه- پیاده سازی
و- آزمون و مستند سازی نهایی
متدولوژی منظم
طراحی یک سیستم
مقدمه ای بر  مدل پایگاه داده
موجودیت
صفت
شناسه
روابط
رابطه یک به یک
رابطه یک به چند
رابطه چند به چند
تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای

فصل پنجم:
نمودار ER و نمودارهای ERD سیستم ثبت اسناد و املاک

فصل ششم:
نمودار Class Diagram

فصل هفتم:
جداول پایگاه داده (Data Dictionary)
مفاهیم اولیه
Database چیست؟
جدول (Tables)
ستون (Column)
نوع داده (Datatype)
سطر (Row)
کلید اصلی (Primary Key)
SQL چیست؟
مزایای SQL چیست؟
جداول و دیتا دیکشنری
جدول Malek
جدول Masool
جدول Darkhast
جدول MelkType

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان