خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۴صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD  
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت ۳
جدول tblLawyer  (وکیل)  ۳
جدول tblCustomer  (مشتری)      ۴
جدول tblCustomerRole  (نقش مشتری)   ۵
جدول tblReception  (مبالغ دریافت شده از مشتری) ۶
جدول tblCaseType  (نوع پرونده)   ۷
جدول tblCase  (پرونده)    ۸
نمودار ER (نمودار ERD سیستم وکالت)     ۹
Query نمایش میزان واریزی هر مشتری(VarizMoshtari)       ۱۰
Query  نمایش میزان درآمد هر وکیل (DaramadVakil)          ۱۰

فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل ۱-  شکل قالب جدول وکیل     ۴
شکل ۲- شکل قالب جدول مشتری  ۵
شکل ۳ – شکل قالب جدول نقش مشتری     ۶
شکل ۴- شکل قالب جدول مبالغ دریافت شده از مشتری         ۷
شکل ۵ – شکل قالب جدول نوع پرونده          ۸
شکل ۶ – شکل قالب جدول پرونده   ۹
شکل ۷- شکل نمایش میزان واریزمشتریان    ۱۱
شکل ۸- شکل نمایش میزان درآمد وکیل       ۱۲

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
نمودار ۱- نمودار ERD سیستم وکالت         ۱۲
نمودار ۲- نمودارER میزان واریزمشتریان        ۱۳
نمودار ۳- نمودارER میزان درآمد وکیل           ۱۴

جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت
جدول tblLawyer  (وکیل)
این جدول برای ذخیره و نگهداری اطلاعات وکیل استفاده می شود.

نام فیلد

caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

CODELawyer

کد وکیل

decimal(18, 0)

اعداد ۰ تا ۹

LawyerName

نام وکیل

nvarchar(150)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

LawyerLName

نام خانوادگی وکیل

nvarchar(150)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …