خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم تاکسی تلفنی (تاکسی سرویس) به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم تاکسی تلفنی (تاکسی سرویس) به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم تاکسی تلفنی (تاکسی سرویس) به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۸ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD          
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .شماره صفحه
جدول Customers (مشتریان)        ۳
جدول MachineNoow     ۴
جدول RanandehGan       ۶
جدول ServieCaft (سرویس های انجام شده)           ۷
نمودار ER منطقی تاکسی(نمودار ERD)     ۹
نمودار ER فیزیکی تاکسی (نمودار SQL)    ۱۰
Query  نمایش تعداد کل مشتریان (Cole Moshtarian)         ۱۱
Query  نمایش دو مشتری که بیشترین پردا ختی را داشته اند به همراه مبلغ (Max Pardakhti )  ۱۱
Query نمایش سه راننده که بیشترین درآمد را داشته اند (Max Daramad Ranandeh)  ۱۲
Query نمایش تعداد کل رانندگان (Cole Ranandeh)  ۱۳
Query نمایش نوع خودرو هر راننده(Noow Machine Ranandeh)       ۱۳
Query نمایش میزان در آمد هر راننده (Daramad Ranandeh) 14
Query نمایش درآمد کل آژانس(Daramad Cole Taxi)          ۱۵
Query نمایش پرداختی های مشتریان (Pardakhti Moshtarian)        ۱۶

فهرست شکلها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .شماره صفحه
شکل ۱- شکل قالب جدول مشتریان            ۴
شکل ۲- شکل قالب جدول نوع خودرو           ۵
شکل ۳-  شکل قالب جدول رانندگان            ۷
شکل ۴- شکل قالب جدول سرویس های انجام شده   ۸
شکل ۵- شکل نمایش تعداد کل مشتریان     ۱۲
شکل ۶- شکل نمایش بیشترین پرداختی مشتریان    ۱۳
شکل ۷- شکل نمایش بیشترین درآمد رانندگان          ۱۴
شکل ۸- شکل نمایش تعداد کل رانندگان      ۱۴
شکل ۹- شکل نمایش نوع خودرو هر راننده   ۱۵
شکل ۱۰ – شکل نمایش درآمد هر راننده       ۱۶
شکل ۱۱ – شکل نمایش درآمد کل آژانس      ۱۶
شکل ۱۲- شکل نمایش پرداختی های مشتریان        ۱۷

فهرست نمودارها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
نمودار ۱- نمودار ER منطقی تاکسی           ۱۲
نمودار ۲- نمودار ER فیزیکی تاکسی           ۱۳
نمودار ۳- نمودارER تعداد کل مشتریان         ۱۴
نمودار ۴- نمودارER بیشترین پرداختی مشتریان        ۱۵
نمودار ۵- نمودارER بیشترین درآمد رانندگان  ۱۵
نمودار ۶- نمودار ER تعداد کل رانندگان         ۱۶
نمودار ۷- نمودار ER نوع خودرو هر راننده      ۱۷
نمودار ۸- نمودارER درآمد هر راننده ۱۸
نمودار ۹- نمودار ER درآمد کل آژانس            ۱۸
نمودار ۱۰- نمودار ER پرداختی های مشتریان           ۱۹

فهرست جدول ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول ۱ – جدول دیتا دیکشنری مشتریان       ۶
جدول ۲- جدول رکوردهای مشتریان  ۷
جدول ۳ – جدول دیتا دیکشنری نوع خودرو      ۷
جدول ۴- جدول رکوردهای نوع خودرو            ۸
جدول ۵- جدول دیتا دیکشنری رانندگان         ۹
جدول ۶- جدول رکوردهای رانندگان   ۱۰
جدول ۷- جدول دیتا دیکشنری سرویس های انجام شده          ۱۱
جدول ۸- جدول رکوردهای سرویس های انجام شده    ۱۱

– جدول Customers (مشتریان)
این جدول برای نگهداری اطلاعات مشتری ها استفاده می شود.
در این جدول فیلد RowID به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است و این جدول از طریق این فیلد با جدول  ServieCaft ارتباط یک به چند دارد.

نام فیلد

Caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

RowID

شماره سطر

int

مقادیر عددی ۰ تا ۹

CustomerID

کد مشتری

nvarchar(7)

مقادیر عددی ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . و : و …

CompanyName

نام شرکت

nvarchar(100)

مقادیر عددی ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . و : و …

DatOzviiat

تاریخ عضویت

nvarchar(10)

مقادیر عددی ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . و : و …

MelliCode

کد ملی

nvarchar(10)

مقادیر عددی ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . و : و …

PhoneNumber

شماره تلفن

nvarchar(30)

مقادیر عددی ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . و : و …