خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۵ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و فایل پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
بررسی جدولهای پایگاه داده سیستم بانک ۵
جدول کارمندان بانک (پرسنل) ۵
جدول مشتریان بانک ۶
رکوردهایی برای جدول مشتریان ۶
جدول حسابها ۶
رکوردهایی برای جدول حسابها ۷
جدول واریز ۸
رکوردهایی برای جدول واریز ۸
جدول نوع حساب ۹
رکوردهایی برای جدول حساب ۹
نمودار ERD بانک (ER) 10
نمودار SQL بانک ۱۱
Query برای نمایش اشخاصی که دارای حساب جاری می باشند(HesabeJari) 12
Queryبرای نمایش دو مشتری که بیشترین تعداد واریز حساب را داشته اند(MaxVariz) 13
Queryنمایش مجموع واریزی هر شخص به صورت صعودی(Sum Variz) 14
Query نمایش کلی از اطلاعات(Total Information) 15

فهرست شکلهاو نمودارها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل ۱- حساب جاری ۱۲
شکل ۲- بیشتربن واریزکننده ۱۳
شکل ۳- مجموع واریزی هر شخص ۱۵
شکل ۴ – اطلاعات کلی ۱۶

نمودار ۱ – نمودار ERD بانک (ER) 10
نمودار ۲- نمودار SQL بانک ۱۱
نمودار ۳-نمودارER حساب جاری ۱۲
نمودار ۴-نمودار ER بیشترین واریز کننده ۱۳
نمودار ۵ -نمودار ER مجموع واریزی هر شخص ۱۴
نمودار ۶- نمودار ER اطلاعات کلی ۱۶

فهرست جدولها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول ۱- کارمندان بانک ۵
جدول ۲- رکوردهای جدول کارمندان بانک ۵
جدول ۳- مشتریان بانک ۶
جدول ۴- رکوردهای جدول مشتریان ۶
جدول ۵- حسابها ۶
جدول ۶- رکوردهای جدول حسابها ۷
جدول ۷- واریز ۸
جدول ۸-رکوردهای جدول واریز ۸
جدول ۹- نوع حساب ۹
جدول ۱۰- رکوردهای جدول حساب ۹

بررسی جدولهای پایگاه داده سیستم بانک
سیستم بانک از پنج جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جدول کارمندان بانک (پرسنل)
در این جدول اطلاعات کارمندان بانک نگهداری می شود

نام فیلدنوع فیلد
OperatorID(کد اپراتور)decimal(18, 0)
NameSname(نام و نام خانوادگی)nvarchar(150)
Semat(سمت)nvarchar(150)
TarikheEstekhdam(تاریخ استخدام)datetime
Phone(تلفن)nvarchar(250)
Mobile(تلفن همراه)nvarchar(250)
Address(آدرس)nvarchar(450)

پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۵ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و فایل پایگاه داده SQL Server