خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کتابخانه ۱۱۰ص

مطالعات کتابخانه ۱۱۰ص

مطالعات کتابخانه ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

مقدمه
اهمیت کتاب و کتابخانه در طول تاریخ
تاریخچه کتابخانه
تعریف کتابخانه
کتابخانه به عنوان فراگیرترین نهاد اطلاع رسانی
انواع کتابخانه
کتابخانه عمومی
وظایف کتابخانه عمومی
انواع کتابخانه های عمومی
کتابخانه ملی
کتابخانه دانشگاهی
کتابخانه آموزشگاهی
کتابخانه تخصصی
کتابخانه کودکان
کتابخانه های مدارس
کتابخانه های آکادمیک
انواع کتابخانه ها بر اساس معیار های ششگانه طبقه بندی در ایران
مشخصات وسایل کتابخانه
بررسی کیفیت از دیدگاه روانشناسی
رفتار شناسی مراجعین
اقشار مختلف استفاده کننده از کتابخانه
خصوصیات رفتار عام در نوجوانان
روان شناسی مطالعه
تأثیر روانی محیط بر مراجعه کننده
روانشناسی نور
روانشناسی دید
امنیت در کتابخانه ها
کنترل در کتابخانه ها
امکانات داخل بخش کنترل شده
امکانات خارج بخش کنترل شده
تاسیسات کتابخانه
سیستم تهویه مطبوع
سیستم آتش نشانی
سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی
گرما
رطوبت
تعریف فضا و روابط عملکردی در کتابخانه
مخزن کتابهای عمومی
قسمتهای مطالعه
اتاقهای اداری
بخش نگهداری کیف و سایر وسایل
قسمت امانات و جمع آوری کتب
مخزن کتب مرجع
قسمت کپی و زیراکس
بخش میکرو فیلم و تجهیزات مطالعاتی
بخش جستجو و اینترنت
بخش مجلات و ژرونالها
میز اطلاعات و پذیرش
سالنهای سمعی و بصری
فروشگاه و نمایشگاه کتاب
قسمت تازه های کتاب
تالارهای سخنرانی
سرویسهای بهداشتی
کیفیت فیزیکی مخازن
توسعه و انعطاف پذیری مخزن
نشریات و مجلات ادواری و روزنامه ها
آرشیو نقشه و پوستر
سمعی و بصری
مرکز پژوهش های الکترونیک
توسعه کتابخانه الکترونیک
کتابخانه کودکان
تشکیل باشگاه های کتابخانه ای
خدمات مراجعه کنندگان
امانت کتاب
بخش ارسال و دریافت
محل قرار دادن مواد کتابخانه
بخش فهرست نویسی
خدمات فنی کتاب
امکانات تفریحی و سرگرمی برای خوانندگان
اتاق گرد همایی و سخنرانی
نمایشگاه
دفتر و اطاق کار کارمندان
فضاهای اداری
تجهیزات کتابخانه
تجهیزا ت نگهداری منابع
تجهیزات انتقال کتاب از مخزن
تجهیزات ارائه فهرستگان
تجهیزات مطالعه و فضا های قرائت
تجهیزات ارائه خدمات به مراجعین سمعی و بصری
تجهیزات ویژه مرکز کامپیوتر و تکنولوژی نوین اطلاع رسانی
استاندارد ها
استاندارد های مکانیکی کتابخانه
استاندارد های مخزن
استاندارد های فضاهای مطالعه
استاندارد های برگه دانها
استاندارد های کتابخانه کودکان
و…
نمونه مورد های طرح های داخلی
نمونه مورد های طرح های خارجی
منابع

مقدمه
تاریخ ایجاد ساختمان کتابخانه در جهان به دوران کهن می رسد و به تاریخی که قرن ها پیش از میلاد مسیح است ارتباط پیدا می کند . نخستین سنگ بنای کتابخانه را سران و زمامداران کشورها نه به قصد و نیت صرفا ایجاد کتابخانه بلکه به خاطر حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات مخصوص و محرمانه پایه گذاری کردند . در حقیقت خود این عمل بیانگر آن است که در ازمنه قدیم چندان اختلاف و تفاوت مخصوص و محسوس بین اتاقی که اسناد و گزارشات را در آن نگهداری می کرده اند با کتابخانه وجود نداشته است.

مطالعات کتابخانه ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان