خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز موسیقی ۱۵۰ص

مطالعات مرکز موسیقی ۱۵۰ص

مطالعات مرکز موسیقی ۱۵۰ص
خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان
علاوه بر مطالعات ، یک نقشه مرکز موسیقی  نیز بصورت اتوکد ضمیمه فایل می باشد که میتوانید بعد از خرید آن را نیز دانلود کنید.

مقدمه: ۲
۱- ۱ – طرح چند سوال ۵
۱- ۳ – روش انجام کار ۶
۱-۴ – روش انجام پژوهش ۶
فصل دوم ادبیات موضوع و چهارچوب نظری ۸
۲-۱-مقدمه : ۸
۲-۲- تاریخچه موسیقی: ۸
۲-۲-۱ مصریها : ۸
۲-۲-۲ سومریها : ۸
۲-۲-۳ عیلامیها : ۹
۲-۲-۴ آشوریها : ۹
۲-۲-۵ سایر ملل شرقی: ۹
۲-۲-۶ موسیقی در دورههخامنشی: ۹
۲-۲-۷ موسیقی در دوره ساسانی : ۹
۲-۲-۸ موسیقی در دوره اسلامی: ۱۰
۲-۳- نهضت علمی موسیقی: ۱۰
۲-۴- مختصری از تاریخ موسیقی ایران ۱۱
۲-۵- تعریف صوت موسیقی : ۱۱
۲-۶- مشخصه های صوت از نظر موسیقی ۱۱
۲-۶-۱- نواک ۱۲
۲-۶-۲- دیرند ۱۲
۲-۶-۳- شدت ۱۲
۲-۷- طنین ورنگ ۱۲
۲-۸- موتیف ، ملودی و هارمونی به زبان ساده ۱۲
۲-۹- تئوری بنیادین موسیقی ۱۳
۲-۱۰- اجزایموسیقی ۱۳
۲-۱۱ – تولید صدای موسیقایی ۱۳
۲-۱۲- الفبای موسیقی ۱۴
۲-۱۲-۱- خط موسیقی ۱۴
۲-۱۲-۲ – نام نت ها ۱۴
۲-۱۲-۳- حامل ۱۴
۲-۱۳- ریتم ۱۵
۲-۱۳-۱- ریتم در دیگر هنرها ۱۵
۲-۱۵ – معماری موسیقی مجسم ۱۶
۲-۱۶- ارتباط معماری و موسیقی ۱۶
۲-۱۷- الهامات موسیقی ۱۷
۲-۱۸- شعر در معماری ۱۷
۲-۱۹- اشنایی با برخی مفاهیم مشترک: ۱۸
۲-۱۹-۱- ایده خلق اثر ۱۸
۲-۱۹-۲- هماهنگی در معماری ، رنگ بندی در موسیقی ۱۸
۲-۱۹-۳- تنوع و یکنواختی ۱۸
۲-۱۹-۴- وحدت، تنوع ، آشفتگی و انسجام ۱۸
۲-۲۰- ریتم و سکون ۱۹
۲-۲۰-۱- تعریف ریتم ۱۹
۲-۲۰-۲- در معماری : ۱۹
۲-۲۰-۴- برخی تاثیرات ۱۹
۲-۲۱- فضای موسیقی امروز ۱۹
۱- ۲۲- پیوندها و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی ۲۰
۲-۲۳- موسیقی و معماری و اندوخته‏های فرهنگی ۲۱
۲-۲۴- نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی- مکانی ۲۱
۲-۲۵- بارزمانی و مکانی شکل در معماری و موسیقی : ۲۲
۲-۲۶- ارتباط موسیقی و معماری ۲۳
۲-۲۷- موسیقی در بنا ۲۳
۲-۲۸-زیباشناختی در موسیقی ایرانی ۲۴
۲-۲۹- تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران ۲۵
۲-۲۹-۱ -تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی : ۲۶
۲-۲۹-۲- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ تاریخی : ۲۶
۲-۲۹-۳- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ ارزشی : ۲۶
۲-۲۹-۴- تقسیم بندی موسیقی از نظر فلسفی: ۲۷
۲-۲۹-۵ – تقسیم بندی موسیقی از لحاظ علمی : ۲۷
۲-۲۹-۶ تقسیم بندی موسیقی از لحاظ کاربردی : ۲۸
۲-۲۹-۷- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ آموزشی : ۲۸
۲-۳۰- طبقه بندی موسیقی کنونی ایران : ۲۹
۲-۳۱- تعاریف : مقام ، دستگاه ، ردیف ۲۹
۲-۳۱-۱ . مقام ۲۹
۲-۳۱-۲- دستگاه ۲۹
۲-۳۱-۳٫ ردیف ۳۰
۲-۳۳- انواع سازهای موسیقی ۳۲
۲-۳۳-۱- کورنت: ۳۲
۲-۳۳-۲- کُر یا هورن یا فرنچ: ۳۲
۲-۳۳-۳- ترومبون: ۳۳
۲-۳۳-۴-گیتار: ۳۳
۲-۳-۵- کمانچه ۳۴
۲-۳۳-۶- نی ۳۴
۲-۳۳-۶-۱- نی کوتاه : ۳۴
۲-۳۳-۶-۲- نی بلند ۳۴
۲-۳۳-۶-۳- نی هفت بند : ۳۵
۲-۳۳-۷- عود ۳۵
۲-۳۳-۸- پیانو ۳۶
۲-۳۳-۹- رباب ۳۶
۲-۳۳-۱۰- تار ۳۷
۲-۳۳-۱۱- چنگ ۳۸
۲-۳۳-۱۲- سنتور ۳۸
۲-۳۳-۱۳- دف ۳۹
۲-۳۳-۱۴- سه تار ۳۹
۲-۳۳-۱۵- تمبک ۴۰
۲-۳۳-۱۶- تنبور ۴۰
۲-۳۳-۱۷- قانون ۴۱
۲-۳۴- رقص سنتی ۴۱
۲-۳۵-سماع ۴۱
۲-۳۶- تصویر خاکی دنیای عرفان ۴۱
۲-۳۷- صوفیان در سماع ۴۲
۲-۳۷-۱- عرفان ۴۲
۲-۳۷-۲- تصوف (یا صوفی‌گری) ۴۳
۲-۳۷-۳- شکل گیری و گسترش ۴۳
۲-۳۸- تعاریف علمی: ۴۳
۲-۳۸-۱ صدا: ۴۳
۲-۳۸-۲- بسامد(فرکانس): ۴۳
۲-۳۸-۳- فاصله: ۴۴
۲-۳۸-۴- فاصله هماهنگ و لحنی: ۴۴
۲-۳۹- صداشناسی – آشنایی مقدماتی با مفاهیم صوت شناسی ۴۴
۲-۴۰- بلندی – ارتفاع. ۴۵
۲-۴۱- صوت چیست؟ ۴۶
۲-۴۲- صدا چگونه منتشر می شود؟ ۴۶
۲-۴۳- موج صوتی ۴۶
۲-۴۳-۲ موج صوتی چیست؟ ۴۷
۲-۴۴- مشخصات فیزیکی ۴۷
۲-۴۵- امواج صوتی در جامدات و مایعات ۴۷
۲-۴۶- شدت صوت ۴۷
۲-۴۶-۱- دید کلی ۴۸
۲-۴۶-۲- عوامل موثر بر شدت صوت ۴۸
دامنه ارتعاش ۴۸
فاصله ۴۸
محیط انتشار ۴۸
۲-۴۷- طنین ۴۹
۲-۴۷-۱- مفهوم طنین ۴۹
۲-۴۷-۲- طنین چگونه بوجود می‌آید؟ ۴۹
۲-۴۸- مشخصه‌های صوت ۵۰
ارتفاع ۵۰
بلندی ۵۰
۲-۴۹- توصیف صوت موسیقی ۵۰
۲-۴۹-۱- فاصله موسیقی ۵۰
۲-۴۹-۲- گام موسیقی ۵۰
۲-۵۰- سرعت انتشار صوت ۵۱
۲-۵۱- خواص صوت ۵۱
۲-۵۲- شدت و دامنه امواج صوت ۵۱
۲-۵۳- تولید صوت ۵۲
۲-۵۴- ماورای صوت در صنعت ۵۲
۲-۵۴-۱- کاربرد ماورای صوت درتولید آلیاژها ۵۲
۲-۵۴-۲- تشخیص شکاف و حفره در فلزات: ۵۳
۲-۵۴-۳- سوراخ کردن مواد سخت: ۵۳
۲-۵۴-۴- سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت: ۵۳
۲-۵۵- موسیقی درمانی ۵۴
۲-۵۵-۱- موسیقی درمانی چیست؟ ۵۴
۲-۵۵-۲- کاربرد موسیقی درمانی ۵۴
۲-۵۵-۳- کاربرد موسیقی درمانی در نارسائی های گفتاری ۵۴
۲-۵۵-۴- کاربرد موسیقی درمانی در درمانمعلولیت های ارتوپدی ۵۴
۲-۵۵-۵- کاربرد موسیقی درمانی در درمان سالمندان ۵۵
۲-۵۶- اکوستیک ساختمانی ۵۵
۲-۵۷- زمان باز آوایش (reverberation) 55
۲-۵۸- آکوستیک موجی ۵۵
۲-۵۹- کنترل میزان ازدیاد شدت در برخورد به دیواره ۵۵
۲-۶۰- اتاق زنده (Live room) 56
۲-۶۱- شیشه و عایق صوتی ۵۶
۲-۶۲- آکوستیک ۵۶
۲-۶۳- الکترو اکوستیک ۵۷
۲-۶۴- موسیقی الکترونیک ۵۷
۲-۶۵- استودیوی صدابرداری ۵۷
۲-۶۶- ضبط و پخش صدا ۵۸
۲-۶۷- ضبط ۵۸
۲-۶۸- باز تولید ۵۹
۲-۶۹- قالب های ذخیره سازی صوت ۵۹
۲-۷۰- استودیوی صدابرداری، تجهیزات و عوامل ۶۰
۲-۷۰-۱- فرایند ضبط در استودیو ۶۰
۲-۷۰-۲- جمع بندی ۶۰
۲-۷۱- معماری فضا برای موسیقی ۶۱
۲-۷۱-۱- آکوستیک ۶۱
۲-۷۱-۲- سالن کنسرت موسیقی ۶۱
۲-۷۲- مبانی آکوستیک تالار و فرآیند واخنش ۶۲
۲-۷۳- پخش صوت: ۶۲
۲-۷۴- ارتباط پخش و میزان واخنش مناسب با فرم و سطوح معماری ۶۳
۲-۷۵- توصیه هایی دیگر در مورد اجرای سالن ۶۳
۳-۱-بررسی نمونه ها: ۶۶
۳-۱-۱- تئاتر شهر ۶۶
۳-۱-۱-۱- ساختمان ۶۶
۳-۱-۱-۲-سالن‌ها ۶۷
۳-۱-۱-۳- ساختمان‌های مشابه ۶۷
ساختمان ۶۹
۳-۱-۳ ساختمان اپرای سیدنیThe Sydney Opera House 70
۳-۱-۴ خانه اپرای باستیل ۷۱
۳-۱-۷تالار کنسرت لیموژ (زنیت) ۸۲
۳-۱-۸- فیلارمونی لوکزامبورگ ۸۳
۳-۲- بررسی جدولی نمونه ها ۸۶
۳-۲-۱ مقایسه مجموعه طراحی شده با تئاتر شهر ۸۷
۳-۲-۲ مقایسه مجموعه طراحی شده با اپرای سیدنی ۸۷
۳-۲-۳ مقایسه مجموعه طراحی شده با پارکو دلا – رم ۸۷
۴-۱- تئاترها ومراکز هنری ۸۹
۴-۲- طراحی سالن های نمایش ۸۹
۴-۲-۱- تاریخچه ۸۹
۴-۲-۲- سازمان ۹۰
۴-۲-۳- پذیرش/ بریا نمای پسشین ساختمان تئاتر ۹۰
۴-۳- تالار نمایش ۹۰
۴-۴- کف ها وسقف ها ۹۱
۴-۵- انواع نقشه آرایش مربوط به ردیف صندلی: ۹۱
۴-۶- راهروها ۹۱
۴-۷- بالکن ها ۹۱
۴-۸- خروجی ها ۹۱
۴-۹- جلوصحنه یاپرده نمایش ۹۲
۴-۱۰ صحنه تراست ۹۲
۴-۱۱- استودیوی تئاتر ۹۲
۴-۱۲- کف صحنه ۹۲
۴-۱۳- ناحیه پشت صحنه ۹۲
۴-۱۴- کارگاه دکور ۹۳
۴-۱۵- کارگاه مبلمان: ۹۳
۴-۱۶- انباروسایل موسیقی: ۹۳
۴-۱۷- اتاق کارگردان ۹۳
۴-۱۸- اتاق گروه موسیقی: ۹۳
۴-۱۹- اتاق استراحت گروه ۹۴
۴-۲۰- اتاق مطالعه : ۹۴
۴-۲۱- اتاق مصاحبه: ۹۴
۴-۲۲- دیواره آتش ۹۴
۴-۲۳- قسمت اداری سالن: ۹۴
۴-۲۴- بخشخدماتی: ۹۴
۴-۲۵- انواع تئاتر به لحاظ کاربردی ۹۵
۴-۲۵-۱- تئاترهای اجاره ای ۹۵
۴-۲۵-۲تئاترهای سفارشی ۹۵
۴-۲۵-۳ تئاتر های تخصصی ۹۵
۴-۲۵-۴- تئاترهای دانشگاهی ۹۶
۴-۲۴-۴-۱ صحنه های میدانی ۹۶
۴-۲۵-۴-۲- صحنه ی مخاطی ۹۶
۴-۲۵-۴-۴- تئاترهای مرکزی ۹۷
۴-۲۵-۴-۵- تئاترهای پیش صحنه ای ۹۷
۴-۲۶- عناصر فضایی ۹۷
۴-۲۷- عناصر صحنه ۹۸
۴-۲۸- پشت صحنه ۹۸
۴-۲۹- بار انداز و انبار ۹۸
۴-۳۰- فضاهای ارتباطی پشت صحنه ۹۹
۴-۳۱- رختکن ۹۹
۴-۳۲- اتاق گریم ۹۹
۴-۳۳- فضای تمرین ۹۹
۴-۳۴- اتاق نور و صدا ۱۰۰
۴-۳۵- حجم فضا: ۱۰۰
۴-۳۶- خروج راه های فرار: ۱۰۰
۴-۳۷- نسبت های قسمت تماشاگران: ۱۰۰
۴-۳۸- ارتفاع صندلی ها ۱۰۱
۴-۳۹- سالن تماشاچیان ۱۰۱
۴-۴۰- آکوستیک ۱۰۲
۴-۴۱- فضاهای عمومی ۱۰۲
۴-۴۱-۱- لابی ۱۰۲
۴-۴۱-۲- ورودی ۱۰۲
۴-۴۱-۳- سیرکولاسیون ۱۰۲
۴-۴۱-۴- خروجی ها ۱۰۳
۴-۴۱-۵- راه پله ۱۰۳
۴-۴۱-۶- سرویس های بهداشتی ۱۰۳
۴-۴۲- نور پردازی ۱۰۳
۴-۴۳- انتخاب منابع نور ۱۰۴
۴-۴۴- حجم سالن ۱۰۴
۴-۴۵- شکل های مختلف صحنه ۱۰۵
۴-۴۶- تهویه صحنه : ۱۰۵
۴-۴۷- صحنه ها و فضاهای ثانویه ۱۰۵
۴-۴۸- رختکن ها ۱۰۵
۴-۴۹- برنامه فیزیکی طرح : ۱۰۶
۴-۵۰ راهکارها جهت طراحی ۱۱۰
۴-۵۱-۱ روش‌های کنترل وکاهش آلودگی صوتی ۱۱۰
۴-۵۰-۱-۱طراحی مناسب سایت پلان ۱۱۰
۴-۵۰-۱-۲- استفاده از کاربری هایبا آسیب‌پذیری کمتر به عنوان حایل ۱۱۲
۴-۵۰-۱-۳-طراحی مناسب درخصوصارتفاع ساختمان‌ها ۱۱۲
۴-۵۰-۱-۴- طراحی مناسب محوطه‌سازی ۱۱۲
۴-۱-طراحی محوطه سازی سایتها ۱۱۲
۴-۲- نقش فضای سبز ۱۱۳
۴-۳- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد که حدکثر کاهش آلودگی صوتی را باعث شوند ۱۱۳
۴-۵۰-۱-۵- انتخابگونه‌های گیاهی مناسب ۱۱۳
۴-۵۰-۱-۶ رعایتنکات ترافیکی داخل سایت‌ها ۱۱۳
۴-۵۰-۱-۷ طراحیمعماری مناسب داخلی ۱۱۳
۴-۵۰-۱-۸عایقبندی ساختمان‌ها در برابر صوت ۱۱۳
۴-۵۰-۱-۹استفادهاز موانع صوتی ۱۱۴
۵-۱- تاریخچه ی کرج ۱۱۶
۵-۲- ارتفاعات و پستی و بلندی: ۱۱۶
۵-۳- رودخانه و نهر های موجود شهر : ۱۱۶
۵-۴- تغییرات زاویه تابش خورشید ۱۱۷
۵-۵- میزان وضوح دید ۱۱۷
۵-۶- روزهای یخبندان ۱۱۷
۵-۷- زمین شناختی : ۱۱۷
۵-۸ جمعیت و ترکیب آن در شهر کرج: ۱۱۸
۵-۹ زبان و گویش کرجی: ۱۱۸
۵-۱۰- وضعیت آب و هوایی: ۱۱۹
۵-۱۱- توپوگرافی و ویژگی های خرد اقلیمی: ۱۱۹
۵-۱۲- ویژگیهای اقلیمی: ۱۲۰
۵-۱۳- خاک شناسی : ۱۲۲
۵-۱۴- محله های شهر کرج ۱۲۳
۵-۱۵ جایگاه در تقسیمات کشوری ۱۲۳
۵-۱۶-موقعیت جغرافیایی کرج ۱۲۴
۶-۱-انتخاب سایت : ۱۲۷
۶-۲-معرفی سایت: ۱۲۷
۶-۳ سایت انتخابی مجموعه ۱۲۸
۶-۴ بررسی سایت: ۱۳۰
۶-۵- دسترسی ها : ۱۳۰
۶-۷شیب زمین و توپوگرافی : ۱۳۱
۶-۸- سازمان فضایی طرح: ۱۳۱
۶-۹- انالیز سایت از نظر باد و تابش خورشید: ۱۳۳
۶-۱۰ انالیزسایت از نظر دید و منظر و صدا : ۱۳۴
۶-۱۱انالیز سایت از نظر کار بری های اطراف: ۱۳۵
۶-۱۲- توضیحاتی راجع به سایت طراحی شده : ۱۳۸
مدارک طرح
منابع
مطالعات مرکز موسیقی ۱۵۰ص

خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان
علاوه بر مطالعات ، یک نقشه مرکز موسیقی  نیز بصورت اتوکد ضمیمه فایل می باشد که میتوانید بعد از خرید آن را نیز دانلود کنید.