خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور (همراه با نقشه های اتوکد) ۱۰۰ص

مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور (همراه با نقشه های اتوکد) ۱۰۰ص

مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور (همراه با نقشه های اتوکد) ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول کلیات ۱
مقدمه ۲
۱۱) تبیین موضوع پروژه ۲
۱۱۱)معرفی موضوع پروژه .۲
۲۱۱)معرفی برنج .۴
۱۲۱۱)گیاهشناسی برنج .۴
۲۲۱۱) شرایط مناسب کشت برنج .۵
۲۱)ضرورت طرح موضوع ۶
۳۱) معرفی سایت پروژه ۷
۱۳۱) مکان یابی سایت پروژه ۷
۲۳۱) برخی از دلایل انتخاب سایت .۸
۴۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه ۸
۵۱) معرفی روش و فرایند طراحی .۹
نتیجه گیری ۹
فصل دوم مبانی نظری طرح .۱۱
مقدمه .۱۲
۱۲) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی .۱۲
۱۱۲) تعاریف اولیه ی تحقیق ۱۲
۱۱۱۲)مفهوم تحقیق و محقق .۱۲
۲۱۱۲) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی ۱۳
۳۱۱۲) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی ۱۴
۴۱۱۲) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور ۱۵
۲۱۲) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی .۱۹
۲۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی ۲۰
۱۲۲) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی ۲۰
۱۱۲۲)مرکز تحقیقات برنج آمل ۲۱
۲۱۲۲) مرکز تحقیقات برنج گیلان ۲۸
۲۲۲) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی ۳۰
۱۲۲۲)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .۳۰
۲۲۲۲) مرکز تحقیقات بالینی لیبسون ۳۴
۳۲) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی ۳۹
نتیجه گیری ۴۰
فصل سوم بستر طراحی ۴۲
مقدمه .۴۳
۱۳) مطالعات اقلیمی سایت پروژه .۴۳
۱۱۳) سیمای اقلیمی مازندران ۴۳
۱۱۱۳) دما .۴۴
۲۱۱۳) رطوبت ۴۴
۳۱۱۳) میزان بارندگی ۴۵
۴۱۱۳) تابش آفتاب ۴۶
۲۱۳)سیمای اقلیمی شهر بابلسر ۴۷
۱۲۱۳) توزیع زمانی و مکانی بارش ۴۷
۲۲۱۳)نم نسبی .۴۷
۳۲۱۳) یخبندان ۴۸
۴۲۱۳) درجه حرارت ۴۸
۵۲۱۳) باد ۴۸
۳۱۳) پوشش گیاهی ۴۹
۴۱۳) زمین شناسی ۴۹
۵۱۳) سوانح طبیعی.۵۰
۲۳) مطالعات کالبدی فضایی شهر ۵۰
۱۲۳) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر .۵۰
۱۱۲۳)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر .۵۰
۲۱۲۳)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری۵۰
۳۱۲۳)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ۵۱
۲۲۳)ساختار فضایی کالبدی شهر .۵۱
۱۲۲۳) عناصر خطی ۵۱
۲۲۲۳) عناصر پهنه ای ۵۲
۳۲۲۳) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی ۵۲
۳۳) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر .۵۲
۱۳۳) معماری بومی مازندران ۵۲
۱۱۳۳)شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران .۵۳
۲۱۳۳)روش های عمده ساخت بناهای مسکونی سنتی ۵۳
۲۳۳) مفاهیم سنتی معماری منطقه .۵۴
۱۲۳۳) خانه ۵۴
۲۲۳۳) ایوان و تالار ۵۴
۳۲۳۳) بام ۵۵
۴۲۳۳) حصار .۵۵
۳۳۳) معماری خانه های شهری ۵۵
۴۳) معرفی سایت با نقشه و تصویر .۵۶
۱۴۳) معرفی سایت با نقشه ۵۷
۳۴۲) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن ۵۸
۵۳)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم .۶۲
نتیجه گیری ۶۳
فصل چهارم برنامه ریزی فیزیکی ۶۵
مقدمه .۶۶
۱۴) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج .۶۶
۲۴)مساحت فضاهای خرد و کلان .۷۱
۳۴)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج .۷۶
نتیجه گیری ۷۶
فصل پنجم فرایند طراحی .۷۸
مقدمه .۷۹
۱۵) تحلیل سایت ۷۹
۲۵) مکان یابی بنا در سایت .۸۰
۳۵) ایده های اولیه .۸۱
۴۵) تحلیل گزینه ی برتر ۸۸
۵۵) ملاحظات سازه ای مجموعه .۸۹
۶۵) سناریوی حرکت در فضا .۹۰
فهرست الفبایی منابع و مآخذ ۹۳
نقشه های اتوکد شامل :
Joziat
nahayi…tarhe6
saze nahayi
wall section2dwg
مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور (همراه با نقشه های اتوکد) ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان