خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص

مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص

مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص
این پروژه بسیار کامل، دارای پاورقی و ۵۰ منبع می باشد. حاوی بیش از ۱۵۰ عکس می باشد.
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

چکیدهالف
فصل اول: مبانی نظری
مقدمه۲
بخش اول: توسعه پایدار۳
۱-۱) تعریف واژه ای توسعه پایدار۴
۱-۲) پایداری اجتماعی۶
۱-۳) پایداری اقتصادی۸
۱-۳-۱) دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار۹
۱-۴) بعد زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک۱۰
۱-۵) اهداف توسعه پایدار۱۱
بخش دوم: پایداری فرهنگی۱۱
۱-۶) پایداری فرهنگی و نقش نمادین معماری۱۱
۱-۶-۱) تعریف فرهنگ۱۲
۱-۶-۲) ویژگی های فرهنگ۱۳
۱-۶-۳) تکنولوژی و فرهنگ۱۴
۱-۶-۴) عینیت بخشیدن به فرهنگ از طریق نماد۱۶
۱-۶-۵) معماری، نمادی از فرهنگ۱۷
۱-۶-۶) نتیجه گیری۱۹
بخش سوم: پایداری سیاسی۲۱
۱-۷)پایداری سیاسی۲۱
۱-۷-۱) اجتماعی شدن۲۱
۱-۷-۲) جامعه۲۱
۱-۷-۳) جامعه مدنی۲۲
۱-۷-۴) حقوق شهروندی۲۲
۱-۷-۵) دموکراسی۲۵
۱-۷-۶) دموکراسی و جامعه مدنی۲۶
۱-۷-۷) مفهوم مشارکت۲۷
۱-۷-۸) توسعه و پایداری سیاسی۲۸
۱-۷-۹) پیشینهشورا در ایران و جهان۲۹
۱-۷-۱۰) شورا، نهادی مدنی و مشارکت جو۳۱
۱-۷-۱۱) شورا به مثابه یک دولت محلی۳۲
۱-۷-۱۲) سازمان های غیر دولتی NGO
۱-۸)تالار شهر و نقش آن در پایداری سیاسی۳۳
بخش چهارم: معماری پایدار و نقش آن در توسعه پایدار۳۵
۱-۹) معماری پایدار ۳۵
۱-۹-۱) معماری پایدارواصول حاکم برآن ۳۵
۱-۹-۲) طراحی پایدار و اصول اولیه آن ۳۸
۱-۹-۳) ساختمان‌پایدار۳۹
۱-۹-۴) اهدف کلی ساختمان‌های پایدار۴۰
۱-۹-۵) ساختمان اکولوژیک۴۰
۱-۹-۶) معماری پایدار و انرژی۴۰
۱-۹-۷) اصول طراحی پایدار۴۱
۱-۱۰) معماری سبز۴۴
۱-۱۰-۱)معماری سبز چیست؟۴۴
۱-۱۰-۲)دلایل شکل گیری معماری سبز۴۶
۱-۱۰-۳)کلیات و اهداف معماری سبز ۴۶
۱-۱۰-۴)موضوعات کلی مطرح در معماری سبز ۴۷
۱-۱۰-۵)دستور العمل های اجرائی معماری سبز۴۷
۱-۱۰-۶)دستور العمل های استفاده از مصالح سبزبرای پیشبرد معماری سبز۴۷
۱-۱۰-۷) هفت مرحه معماری سبز۴۸
۱-۱۰-۸)ارزیابی و ارائه راهبرد۵۱
۱-۱۰-۹)معرفی چند راهبرد تکنولوژیک معماری سبز۵۲
۱-۱۰-۹-۱)گرمایش وسرمایش ساختمان۵۲
۱-۱۰-۹-۲)تاسیسات بهداشتی ساختمان۶۱
۱-۱۰-۱۰)موارد مرتبط با معماری پایدار و معماری سبز۶۲
۱-۱۰-۱۰-۱)معماری اکوتک(Eco Tech) 62
۱-۱۰-۱۰-۲) ساختمان های هوشمند۶۳
۱-۱۰-۱۰-۳)مصالح پایدار
۱-۱۰-۱۰-۴)معرفی تعدادی از برترین پروژه های تأیید شده از سوی انجمن معماران آمریکا(AIA) در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸۷۲
مؤخره ۷۷
فصل دوم: شناخت محیط پروژه
۲-۱) قم در گذر زمان
۲-۱-۱) مکان شهر باستانی قم
۲-۱-۲) پیدایش شهر اسلامی قم
۲-۱-۳) مکان شهر اسلامی قم
۲-۱-۴) شا لوده شهر قم
۲-۱-) ساخت شهر قدیم قم
۲-۱-) بناهای تاریخی شهر قم
۲—۱) تیمچه بازار۸۲
۲—) مسجد جامع۸۲
۲—) گنبد سبز
۲—) آتشکده نویس
۲—) مدرسه جهانگیر خان
۲-۲) مطالعات اقلیمی قم
۲-۲-۱) بارندگی و رطوبت
۲-۲-۲) باد
۲-۲-۳) بررسی شرایط اقلیمی و آسایش در شهر قم
۲-۲-) وضعیت جغرافیایی و طبیعی
۲-۲-) اوضاع جوی – درجه حرارت و بارندگیطبیعی
۲-۲-) باد و رطوبت
۲-۲-) شناسایی محدودیت ها
۲-۲-) انتخاب جهت مناسب ساختمانها
۲-۲-) نتایج و پیشنهادات کلی
۲-۳) معرفی و تحلیل سایت۹۰

فصل سوم: نمونه های موجود تالار شهر در جهان
۳-۱) مقدمه
۳-۱-۱)پیشینه بناها و فضاهای عمومی در جهان و ایران
۳-۲) معرفی نمونه های مشابه
۳-۲-۱) تالار شهر لندن
۳-۲-۲) شورای شهر کاستویاس
۳-۲-۳) تالار شهر اوستین (ایالت تگزاس)
۳-۲-۴) تالار شهر بوستون
۳-۲-۵) تالار شهر اوتاوا
۳-۲-۶) تالار شهر توکیو
۳-۲-۷) تالار شهر شیکاگو
۳-۲-۸) تالار شهر مونترال
۳-۲-۹) تالار شهر منچستر
۳-۲-۱۰) ساختمانتالار شهر پاریس
۳-۲-۱۱) تالارشهر دالاس
۳-۲-۱۲) ساختمان تالار شهر تورنتو
۳-۲-۱۳) تالار شهر میسی سائوگا
۳-۲-۱۴) تالار شهر اصفهان
۳-۲-۱۴) تالار شهر کرمانشاه
۳-۳) ملاحظات معماری مجموعه تالار شهر

فصل چهارم: معانی، ضوابط و استانداردها، سرانه ها و برنامه فیزیکی
۴-۱) معانی ۱۲۹
۴-۱-۱) نقش بناها و فضاهای عمومی در شهر ۱۲۹
۴-۱-۲) انواع گردهمایی ها ۱۳۰
۴-۱-۲-۱) جلسه ۱۳۰
۴-۱-۲-۲) کنفرانس ۱۳۰
۴-۱-۲-۳) کنوانسیون ۱۳۰
۴-۱-۲-۴) کنگره ۱۳۱
۴-۱-۲-۵) سمینار ۱۳۱
۴-۱-۲-۶) سمپوزیوم ۱۳۱
۴-۱-۲-۷) مناظره ۱۳۲
۴-۱-۲-۸) فوزیوم ۱۳۲
۴-۱-۳) انواع مراکز تجمع ۱۳۲
۴-۱-۳-۱) اتاق جلسه ۱۳۲
۴-۱-۳-۲) سالن کنفرانس ۱۳۳
۴-۱-۳-۳) تالار اجتماعات ۱۳۴
۴-۲) ضوابط و استانداردها ۱۳۴
۴-۲-۱) استانداردهای فرد پیاده ۱۳۴
۴-۲-۲) استانداردهای فضاهای اداری ۱۳۵
۴-۲-۲-۱) اصول طراحی و مبلمان فضاهای اداری ۱۳۵
۴-۲-۲-۲) مبانی محاسبات سطوح زیر بنا۱۳۶
۴-۲-۲-۳) تکنولوژی در ادارات ۱۳۸
۴-۲-۲-۴) آکوستیک در بخش اداری ۱۴۳
۴-۲-۲-۵) استانداردهای فضاهای اداری- خدماتی ۱۴۵
۴-۲-۲-۶)جمع بندی مسائل مطرح در طراحی ساختمانهای اداری ۱۴۹
۴-۲-۳) استانداردهای تالار ۱۵۰
۴-۲-۳-۱) سالن انتظار تالار ۱۵۰
۴-۲-۳-۲) ورودی‏ها و خروجی‏های تالار ۱۵۱
۴-۲-۳-۳) آکوستیک در تالار ۱۵۴
۴-۲-۳-۴) شیب کف و صندلی‏ها ۱۶۰
۴-۲-۳-۵) نحوه انتظام صندلی‏ها در سالن‏ها ۱۶۱
۴-۲-۳-۶) مشخصات راهروهای داخل سالن‏ها ۱۶۲
۴-۲-۳-۷) سالن چند منظوره ۱۶۴
۴-۲-۳-۸) آمفی تئاتر در فضای باز ۱۶۶
۴-۲-۳-۹) مصادیق ۱۶۶
۴-۲-۳-۹-۱) خانه اپرای سیدنی ۱۶۶
۴-۲-۳-۹-۲) خانه اپرای اسن ۱۶۹
۴-۲-۳-۹-۳) سرای موسیقی پارکو دلا-رم ۱۷۰
۴-۲-۴) استانداردهای موزه ۱۷۱
۴-۲-۴-۱) گردش ومسیر حرکت در نمایشگاه ۱۷۲
۴-۲-۴-۲) نور در گالری ۱۷۲
۴-۲-۴-۳) دیوار و کفپوش گالری ها ۱۷۴
۴-۲-۴-۴) ارتفاع مناسب برای دیدن ۱۷۴
۴-۲-۴-۵) نحوه نمایش آثار۱۷۵
۴-۲-۵) استانداردهای فضاهای خدماتی موزه ۱۷۶
۴-۲-۵-۱) چایخانه و کافه تریا ۱۷۶
۴-۲-۵-۲) انبار و تاسیسات ۱۷۷
۴-۲-۵-۳) استانداردهای پارکینگ عمومی ۱۷۸
۴-۳) سرانه ها و برنامه فیزیکی ۱۷۹

فصل پنجم: طراحی و تبیین طرح
۵-۱) نحو‌ه‌ی تعیین اصول برآمده از مطالعات فصول پیشین۱۸۱
۵-۱-۱) فصل اول ۱۸۱
۵-۱-۲) فصل دوم ۱۸۱
۵-۱-۳) فصل سوم ۱۸۱
۵-۱-۴) فصل چهارم ۱۸۱
۵-۲) روند شکل‌گیری طرح۱۸۲
۵-۲-۱) تعریف مسأله طراحی ۱۸۲
۵-۲-۲)ارائه راه حل ۱۸۲
۵-۲-۳)اسکیس ها و دیاگرام های شکل گیری طرح ۱۸۳
۵-۳) معرفی طرح ۱۸۹
۵-۳-۱) معماری ۱۸۹
۵-۳-۱-۱) تصاویر داخلی و خارجی ۱۹۰
۵-۳-۲) سازه۲۰۴
۵-۳-۳) تاسیسات۲۰۶
۵-۳-۳-۱) تأسیسات مکانیکی ۲۰۳
۵-۳-۳-۲) تأسیسات الکتریکی ۲۰۳

منابع و مآخذ
مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۰۰ص
این پروژه بسیار کامل، دارای پاورقی و ۵۰ منبع می باشد. حاوی بیش از ۱۵۰ عکس می باشد.
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان