خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص

مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص

مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول : پروپزال
ضرورت واهمیت موضوع
بیان مسأله
اهداف
روش تحقیق
بخش دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پایه
گفتار اول : مفاهیم کلی در ارتباط با علولیت و نقص شنوایی در کودکان
۱-۱- کودکان استثنایی و معلولیت
۱-۲- خصیصه ناشنوایی
۱-۲-۱- تعریف و طبقه بندی
۱-۲-۲- آسیب های شنوایی در کودکان و علل محیطی مربوط به آن و موارد پیشگیری از آن
گفتار دوم : روانشناسی ناشنوایی
۲-۱- آغاز سخن
۲-۲- ضرورت شناخت ویژگیها و اختلالات خردسالان مبتلا به نقص ناشنوایی
۲-۳- اهمیت حس شنوایی در جنبه های رشدی کودک
۲-۴- ویژگیها و اختلالات کودکان مبتلا به نقص ناشنوایی
۲-۴-۱- اختلالات ارتباطی
۲-۴-۱-۱- تعاریف (ارتباط به زبان ، گفتار)
۲-۴-۱-۲- رابطه شنیدن و یادگیری زبان
۲-۴-۱-۳- تأثیر ناشنوایی در روند تحول زبان و گفتار کودک
۲-۴-۲- ویژگیهای رفتاری ، اجتماعی، عاطفی
۲-۴-۳- ویژگیهای شخصیتی
۲-۴-۴- اختلالات یادگیری
۲-۴-۴-۱- هوش و رشد ذهنی در کودکان مبتلا به نقص شنوایی
۲-۴-۴-۲- یادگیری مفاهیم انتزاعی
۲-۴-۴-۳- حافظه (حافظه شنیداری، حافظه بصری)
۲-۴-۴-۴- فراخنای توجه
۲-۴-۴-۵- یادگیری اتفاقی
۲-۴-۴-۶- یادگیری با طرح قبلی
۲-۴-۵- مهارت های حسی ـ حرکتی
۲-۴-۶- تفاوت های فردی
فصل دوم : مطالعات تکمیلی
گفتار اول : آموزش و توانبخشی کودکان ناشنوا
۱-۱- ضرورت آموزش کودکان ناشنوا در سنین کودکی
۱-۲- سیرتحولی تعلیم و تربیت کودکان دچار نقص شنوایی در جهان و ایران
۱-۳- آموزش ویژه (آموزش و پرورش استثنایی واهداف آن)
۱-۳-۱- جایگزینی کودک ، نیاز ویژه در محیط های آموزشی مناسب
۱-۳-۲- اهداف آموزشی ـ تربیتی مراکز آموزشی و توانبخشی کودکان ناشنوا
۱-۴- اصول آموزش زبان به کودکان دچار نقص شنوایی
۱-۴-۱- زبان آموزی به شیوه طبیعی
۱-۴-۱-۱- نوع بافت زمینه یا محیط یادگیری زبان
۱-۴-۱-۲- زبان آموزی در بستر فضای خردسالی
۱-۴-۱-۳- ابزارها و روش های آموزش در فرایند زبان آموزی به شیوه طبیعی (روش تجربه ، روش هنری، روش بازی ، روش شعرگویی و قصه خوانی )
۱-۴-۲- محورهای آموزشی کودکان مبتلا به نقص شنوایی
۱-۴-۲-۱- محورحسی
۱-۴-۲-۲- محور حرکتی
۱-۴-۲-۳- محور علوم تجربی
۱-۴-۲-۴- محور مفاهیم فضایی (یادگیری درک مفاهیم فضایی برای کودک)
۱-۴-۲-۵- محور علوم اجتماعی
۱-۴-۲-۶- محور زبانی
۱-۴-۳- تنظیم فضای بسته آموزشی براساس شیوه ها و محورهای آموزشی
۱-۵- ماهیت توانبخشی کودک مبتلا به نقص شنوایی (توانبخشی چند تخصصی)۶۱
۱-۵-۱- توانبخشی (پرورش) سمعی کودک مبتلا به نقص شنوایی
۱-۵-۱-۱- فعالیت های تشخیصی (از طریق خدمات شنوایی سنجی
۱-۵-۱-۲- تجهیز کودک با وسایل کمک شنوایی
۱-۵-۱-۳- شرایط محیطی مناسب برای نگهداری و استفاده از وسایل کمک شنوایی
۱-۵-۱-۴- تربیت شنوایی
۱-۵-۱-۵- گفتار درمانی
۱-۵-۲- واحد آموزش و مشاوره خانواده
۱-۵-۳- توانبخشی جانبی و فعالیت های پرورشی کودکان ناشنوا به عنوان مهمترین
ابزارهای ارتباطی
۱-۵-۳-۱- توانبخشی کودک ناشنوا از طریق موسیقی و صوت درمانی
۱-۵-۳-۲- نمایش و تئاتر در آموزش و توانبخشی کودک ناشنوا (تئاتر درمانی)
۱-۵-۳-۳- نقاشی درمانی (زبان نمادین کودکان ناشنوا)
۱-۵-۳-۴- بازی درمانی در کودکان با نقص سیستم شنوایی
۱-۵-۳-۵- متناسب سازی وسایل ارتباطی و فعالیت های پرورشی کودکان ناشنوا و فضاهای
ارتباطی مربوط به هر یک
گفتار دوم : مفاهیم فضایی
۲-۱- فضا و مبانی ادارک آن
۲-۲- درک کودک ناشنوا از محیط
۲-۲-۱- فضای شنیداری و اهمیت حس شنوایی در درک محیط ۸۶
۲-۲-۲- درک کودک ناشنوا از فضای دیداری
۲-۳- معیارهای کیفیت فضا۸
۲-۴- شرایط محیط مطلوب شنیداری و آسایش محیطی در فضای آموزشی کودکان ناشنوا
(مناسب سازی محیط)
۲-۵- شرایط مطلوب کالبدی
۲-۶- تراکم جمعیت و اندازه مطلوب فضاهای آموزشی ـ تربیتی کودکان ناشنوا
گفتار سوم : اصول ایمنی در فضاهای آموزشی کودکان ناشنوا
گفتار چهارم : تناسبات انسانی کودک و نقش آن در طراحی
گفتار پنجم : معرفی فضاها در مراکز خاص توانبخشی و آموزش کودکان ناشنوا
۵-۱- تعریف کلی از مراکز خاص توانبخشی ـ آموزشی کودکان ناشنوا و طبقه بندی فضاهای عملکردی
۵-۲- فضاهای اداری ۱
۵-۳-۱- واحد پزشکی (متخصص مغز و اعصاب یا نورولوژیست)
۵-۳-۲- فضاهای واحد تشخیصی
۵-۳-۲-۱- اتاق شنوایی سنجی نوزادان (Audiotry Brainstem Response)ABR
۵-۳-۲-۲- اتاق شنوایی سنجی PTA (اتاق ادیومتری)(Pure ton Audiometric)
۵-۳-۲-۳- اتاق شنوایی سنجی به صورت بازی (Visual Rein Audiometric)
۵-۳-۲-۴- اتاق آزمون تعادل (Electro Nystagmo Grapy)ENG
۵-۳-۳- فضاهای واحد توانبخشی سمعی
۵-۳-۳-۱- لابراتوار ارزیابی و تجویز سمعک
۵-۳-۳-۲- اتاق تربیت شنوایی
۵-۳-۳-۳- اتاق گفتار درمانی
۵-۳-۳-۴- اتاق کالیبراسیون
ضمیمه
۵-۳-۴-۱- اتاق صوت درمانی با موسیقی (موسیقی درمانی)
۵-۳-۴-۲- اتاق بازی درمانی
۵-۳-۴-۳- واحد فعالیت های ادراکی حرکتی
۵-۳-۴-۴- واحد هنر درمانی
۵-۳-۵- واحد آموزش و مشاوره والدین (مرکز خانوادگی )
۵-۳-۶- فضاهای آموزشی ـ پرورشی کودکان ناشنوا
۵-۳-۶-۱- فضاهای آموزشی ـ پرورشی کودکان ۷-۲ سال (سنین پیش از دبستان)
(واحد آموزش طفل و مادرـ واحد مهدکودک ، واحد پیش دبستانی، کلاس آزاد و ….)
۵-۳-۶-۲- فضاهای آموزشی ـ پرورشی کودکان ۱۱-۷ سال
(کلاس های آموزشی ، کلاس های ویژه وکارگروهی ، کتابخانه ، کارگاه های هنری و …)
۵-۳-۶-۳- فضاهای پرورشی مشترک بین دو گروه سنی
(سالن ژیمناستیک ، سالن چند منظوره ، نمایشگاه و ….)
۵-۳-۷- معرفی فضاهای خدماتی و پشتیبانی
۵-۳-۸- معرفی فضاهای باز مجموعه
۵-۳-۹- معرفی فضاهای گردش (ورودی، فضاهای ارتباطی افقی ، فضاهای ارتباطی عمودی)
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
گفتار اول : بررسی نمونه های داخلی
۱-۱- مرکز آموزش پیش دبستانی امام رضا (ع) (مشهد)
۱-۲- مرکز آموزش پیش دبستانی باغچه بان شماره ۵ (تهران )
۱-۳- مجتمع آموزشی نیمروز (تهران)
گفتار سوم : بررسی نمونه های خارجی
۲-۱- مدرسه شمپاین لی. نوز
۲-۲- مدرسه کلایتون مونته سوری
فصل چهارم : مطالعات زمینه
گفتار اول : مطالعات مشهد درارتباط با موضوع پروژه
۱-۱- مطالعات جمعیتی
۱-۲- بررسی وضعیت آموزشی کودکان با نیازهای ویژه
۱-۳- نتایج بدست آمده از جداول آماری
گفتار دوم :‌مطالعات اقلیمی
۲-۱- خصوصیات اقلیتی شهر مشهد
۲-۲- اثرات اقلیم در طراحی فضاهای آموزشی و فضاهای مشابه آن در مشهد
۲-۳- جمع بندی یافته های ویژگیهای اقلیمی مشهد
گفتار سوم : مکان یابی کالبدی و اصول انتخاب سایت
۳-۱- سازگاری
۳-۲- مطلوبیت
۳-۳- بررسی گزینه های مختللف و مقایسه آنها و انتخاب گزینه نهایی
گفتار چهارم : بررسی منطقه پروژه در مشهد
۴-۱- ویژگی های تاریخی محدوده
۴-۲- موقعیت مکانی در شهر
۴-۳- موقعیت محدوده به لحاظ توزیع کاربریها۷
۴-۴- موقعیت محدوده به لحاظ دسترسی
بخش سوم : تحلیل
فصل اول :‌تدقیق اهداف و ارائه راهکارها۹
فصل دوم : تدوین مبانی طراحی معماری پروژه (تدوین مبانی عام و خاص طرح )
فصل سوم : تدوین برنامه فیزیکی
گفتار اول : شناخت و تعریف جمعیت مخاطب
گفتار دوم : تعیین اجزاء و عناصر فضایی پروژه
گفتار سوم : جداول برنامه فیزیکی
بخش چهارم : طراحی
فصل اول : سایت آنالیز
فصل دوم : قابلیت سنجی اراضی
فصل سوم : روند طراحی
فصل چهارم : سازه و تأسیسات
منابع و مآخذ
مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان