خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات فرهنگسرا ۱۳۰ص

مطالعات فرهنگسرا ۱۳۰ص

مطالعات فرهنگسرا ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

همراه این مطالعات یک فایل ۲۴ صفحه ای که مربوطه به برنامه فیزیکی و استانداردها می باشد نیز ارسال می شود.

چکیده ۱
فصل اول
آشنایی با فرهنگسرا
۱-۱- مقدمه ۵
۱-۲- فرهنگسرا (cultural center)
۱-۳- پیشینه مراکز فرهنگی ۹
۱-۴- فرهنگ ۱۰
۱-۴-۱- تعریف فرهنگ
۱-۴-۲- سیاست فرهنگی سنتی ۱۲
۱-۵- لزوم ایجاد مراکز فرهنگی ۱۳
۱-۵-۱- خود آگاهی فرهنگی ۱۳
۱-۵-۲- زمینه های فرهنگی ۱۴
۱-۵-۳- آگاهی یافتن به محیط زیست ۱۴
۱-۵-۴- شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی ۱۵
۱-۵-۵- شکلهای جدید فرهنگی ۱۵
۱-۵-۶- مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران ۱۶
۱-۵-۷- گسترش فرهنگ ۱۸
۱-۵-۸- استفاده از اوقات فراغت ۱۸
۱-۶- فراغت ۲۰
۱-۶-۱- اوقات فراغت ۲۰
۱-۶-۲- طبقه بندی اوقات فراغت۲۰
۱-۶-۳- کار کردهای اوقات فراغت۲۱
۱-۶-۴- برخی آثار و نتایج اوقات فراغت ۲۲
۱-۶-۵- عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت ۲۳
۱-۶-۶- نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی ۲۴
۱-۶-۷- فراغت، گردشگری و فرهنگ ۲۵
۱-۷- نمونه های گوناگون وقت گذرانی ۲۵
۱-۸- نظاره و تماشا ۲۶
۱-۹- فعالیت های صحنه ای ۲۸
۱-۱۰- نگارش ۲۹
۱-۱۱- اهمیت تاسیسات فرهنگی – اجتماعی ۲۹
۱-۱۲- ضرورت مجموعه های فرهنگی ۳۰
۱-۱۳- تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر ۳۰
۱-۱۴- تقسیم بندی فرهنگسراها ۳۲
فصل دوم
ماهیت فرهنگسرا
۲-۱- حوزه های فعالیت مجموعه ۳۵
۲-۱-۱- بخش آموزشی ۳۵
۲-۱-۱-۱- کانون هنرهای تجسمی ۳۶
۲-۱-۱-۱-۱- اهداف کانون هنرهای تجسمی ۳۶
۲-۱-۱-۲ کانون صنایع دستی ۳۶
۲-۱-۱-۲-۱- اهداف کانون صنایع دستی ۳۷
۲-۱-۱-۳- کانون موسیقی ۳۸
۲-۱-۱-۳-۱- اهداف کانون موسیقی ۳۸
۲-۱-۱-۴- کانون نمایش ۳۹
۲-۱-۲- بخش فرهنگی ۴۱
۲-۱-۳- بخش اداری ۴۱
۲-۱-۴- بخش خدماتی ۴۱
۲-۲- طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی ۴۱
۳-۳-۱- ضوابط طراحی در گروه های فضا ۴۲
۳-۳-۱-۱- کلاس های تئوری ۴۲
۲-۲-۱-۲- گارگاهها ۴۳
۲-۲-۱-۳- فضاهای موسیقی ۴۴
۲-۲-۱-۳-۱- کلاسهای موسیقی ۴۴
۲-۲-۱-۲-۲- اتاق اسباب و ادوات موسیقی ۴۵
۲-۲-۱-۳-۳- فضای تجهیزات موسیقی ۴۵
۲-۲-۲- ضوابط طراحی در گروه فضاها ۴۶
۲-۲-۲-۱- کتابخانه ۴۶
۲-۲-۲-۱-۱- تسهیلات مطالعه انفرادی ۴۷
۲-۲-۲-۱-۲ مشخصات فضاهای قرائت ۴۷
۲-۲-۲-۱-۳- سایر ویژگیهای کتابخانه ۴۷
۲-۲-۲-۱-۴- مختصری درباره کتابخانه های ۴۸
۲-۲-۲-۱-۵- فضاهای عملکردی کتابخانه ها ۴۹
۲-۲-۲-۱-۶- عناصر اصلی کتابخانه ۵۰
۲-۲-۲-۱-۷ استانداردهای روشنایی ۵۵
۲-۲-۲-۲- سالنهای اجتماعات ۵۶
۲-۲-۲-۲-۱- ضوابطی در رابطه ۵۸
۲-۲-۲-۲-۲- سالن تئاتر و اجتماعات ۶۲
۲-۲-۲-۲-۳- طراحی تالارها ۶۸
۲-۲-۲-۲-۴- نمایشگاه ۷۱
۲-۲-۳- مشخصات فضاهای اداری ۷۹
۲-۲-۳-۱-ساختمان های اداری ۷۹
۲-۲-۳-۲- مرکز کامپیوتر ۷۹
۲-۲-۳-۳- نمازخانه ۸۰
۲-۲-۳-۴- پارکینگ ۸۰
۲-۲-۳-۵- پله و آسانسور ۸۱
۲-۳- تفکیک و توزیع فضاها در طبقات ۸۱
۲-۴- شرایط محیطی ۸۱
۲-۵- امنیت و حفاظت فرهنگسرا ۸۲
۲-۶- ضوابط فنی و اجرایی ۸۳
۲-۶-۱- سازه ۸۳
۲-۶-۱-۱- ویژگی سازه سالنهای نمایش ۸۳
۲-۶-۱-۲- بررسی مصالح ۸۳
۲-۶-۲- ایمنی از حریق ۸۴
۲-۶-۲-۱- نکات ویژه ایمنی از حریق ۸۴
۲-۶-۲-۲- سایر مقررات ایمنی از حریق ۸۵
۲-۶-۳- تاسیسات ۸۷
۲-۶-۳-۱- گرمایش و تهویه مطبوع ۸۷
۲-۶-۳-۲- روشنایی ۸۸
۲-۶-۳-۳- فاضلاب ۸۸
۲-۶-۳-۴- آکوستیک تالارها ۸۹
۲-۶-۳-۴-۱- کاواک: (رزوناتر) ۸۹
۲-۶-۳-۴-۳- آکوستیک در تالار کنفرانس ۹۰
۲-۶-۳-۴-۳- آکوستیک در تالار کنسرت ۹۰
فصل سوم
معرفی نمونه های مشابه
۳-۱- فرهنگسرای دانشجو ۹۲
۳-۲- فرهنگسرای هنر ۹۳
۳-۳- مجموعه فرهنگی امام رضا (ع) ۹۴
۳-۴- فرهنگسرای خاوران (جوان) ۹۷
۳-۵- فرهنگسرای سالمند ۱۰۷
۳-۶- فرهنگسرای تفکر ۱۰۸
۳-۷- فرهنگسرای انقلاب ۱۰۹
۳-۸- فرهنگسرای اندیشه ۱۱۰
۳-۹- فرهنگسرای خانواده ۱۱۱
فصل چهارم
شناخت بستر طراحی
۴-۱- پیشینهتاریخی شهر ۱۱۴
۴-۲- مراحلگسترشتاریخیشهرستان ۱۱۵
۴-۳- مکان‌هایتاریخی،فرهنگی ۱۱۶
۴-۴- محله‌ها ۱۱۷
۴-۵- وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی ۱۱۸
۴-۶- توپوگرافی و ویژگی های خرد اقلیمی ۱۱۹
۴-۷- محلومختصاتجغرافیاییشهرستانکرج ۱۲۰
۴-۸- موقعیت تابش خورشید ۱۲۳
۴-۹- سرعت و جهت باد ۱۲۴
۴-۱۰- درجه حرارت ورطوبت نسبی ۱۲۵
فصل پنجم
معرفی طرح پروژه
۵-۱- برنامه های فیزیکی و شرح کاربریها ۱۲۸
۵-۲- سازه طرح ۱۲۸
۵-۳- مصالح بنا ۱۲۹
۵-۴- تجهیزات فنی و تاسیسات فرهنگسرا ۱۲۹
۴-۵- مشخصات سایت ۱۳۱
۴-۶- دلیل انتخاب سایت ۱۳۲

منابع و ماخذ
مطالعات فرهنگسرا ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

همراه این مطالعات یک فایل ۲۴ صفحه ای که مربوطه به برنامه فیزیکی و استانداردها می باشد نیز ارسال می شود.