خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص

مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص

مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

تقدیر و تشکر: ۳
فهرست مطالب ۴
مقدمه: ۱۱
غذاخوری یا رستوران ۱۲
طراحی موفق یک رستوران ۱۳
انواع رستوران ۱۹
بهداشت رستوران ۲۱
کارکنان ۲۱
رستوران‌داری ۲۲
جلب رضایت مشتریان ۲۴
نکات مهم در طراحی داخلی انواع رستوران ۲۶
ظاهر رستوران ۲۸
طراحی داخلی ۲۹
انواع رستوران: ۳۰
مجموعه رستورانی ۳۲
ایجاد یک فضای شاد و مطلوب ۳۴
ساختمان مجموعه رستورانها ۳۵
فضاهای داخلی رستوران ۳۸
سفره خانه سنتی ۴۴
رستورانهای سنتی امروز ۴۶
سفره خانه های الگوی جهانی ۵۰
قهوه خانه در ایران ۵۱
استاندارد های لازم برای طراحی رستوران ۶۱
: فضای رستوران ۶۲
طراحی فضا ۶۲
ارگونومی نور ۶۳
ارگونومی مبلمان ۶۳
ارگونومی صوت ۶۴
فضاهای مهمان ۶۴
رستورانهای موفق در جهان ۶۹
نمونه های موردی ۷۲
رستوران فرودگاهی ۷۷
conduit رستوران ۸۱
نمونه های موردی خارج کشور ۸۴
رستوران کاسپین ۸۵
رستوران سنتی خیام ۸۶
رستوران سنتی باغ بهشت ۸۹
رستوران سنتی دف ۹۱
رستوران سنتی باغ صبا ۹۲
تعریف قهوه خانه‌های سنتی ۹۴
قدغن کردن قلیان ۹۵
الگوهای سقف در رستوران سنتی ۱۰۰
سقف رستوران سنتی ۱۰۱
سقف طبقه موزیک کاخ عالی قاپو ۱۰۱
سقف ۱۰۲
برنامه فیزیکی رستوران سنتی ۱۰۴
استانداردها و ضوابط طراحی رستوران ۱۰۷
بنیادهای معماری سنتی ایران ۱۱۲
طراحی داخلی در معماری سنتی ۱۱۹
هفت اصل در طراحی – معماری داخلی ۱۲۳
تفاوتــی بین یک سفره خانه سنتی و یک رستوران معمولی وجود دارد ۱۲۵
مشخصات سفره خانه های سنتی ۱۲۶
باغ تابستانی ۱۲۸
نحوه دسترسی و استفاده از مجموعه در ایده معماری ۱۳۰
فرم و خلق فضا ۱۳۱
فرم های بی قاعده ۱۳۳
فرم های با قاعده ۱۳۴
انتخاب فرم ۱۳۸
احساس فرم ۱۳۸
درک یک فرم در کنار فرم های دیگر ۱۴۲
فضا و معماری ۱۴۴
انواع فضا ۱۴۸
فضای ریاضی و فضای ادراکی ۱۴۸
فضای روز و فضای شب ۱۴۹
فضای عمومی و خصوصی ۱۵۰
فضای مابین ۱۵۰
فضا و زمان ۱۵۰
تعاریف پایه ۱۵۱
گروه ۱ (فضاهای اصلی) ۱۵۱
گروه ۲ (فضاهای وابسته اصلی) ۱۵۲
گروه ۴ (فضاهای پشتیبانی) ۱۵۲
گروه ۵ (فضاهای گردش) ۱۵۳
الف) گردش افقی در طبقات ۱۵۳
ب) گردش عمودی بین طبقات ۱۵۳
مساحت زیربنا ۱۵۳
زیربنای خالص ۱۵۴
زیربنای ناخالص ۱۵۴
مساحت سرانه ۱۵۴
سرانه مبنا ۱۵۴
رستوران: ۱۵۵
استاندارد فضاهای لازم در رستوران ۱۵۵
ابعاد انسانی و استانداردهای فضایی : ۱۵۶
اقلیم و موقعیت جغرافیایی پروژه ۱۶۳
استان سمنان ۱۶۳
پیشینه تاریخی ۱۶۴
ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی و صنعتی ۱۶۸
موقعیت اقتصادی و اجتماعی ۱۷۰
ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی ۱۷۱
– اقلیم نیمه بیابانی خفیف ۱۷۲
مهمترین عوامل آب و هوایی در استان سمنان عبارتند از : ۱۷۳
– حرارت ( دما ) ۱۷۳
– رطوبت و بارندگی ۱۷۳
– بادها ۱۷۴
– بادهای غربی ۱۷۵
پوشش گیاهی ۱۷۵
ناهمواری ها ۱۷۷
دامغان ۱۷۸
گذشته تاریخی ۱۷۸
اقلیم دامغان ۱۷۹
پارامترهای اقلیمی ۱۷۹
باد ۱۷۹
بارش ۱۸۰
دما ۱۸۰
منابع آب در دامغان ۱۸۱
پوشش گیاهی ۱۸۱
جاذبه‌های گردشگری ۱۸۲
چشمه علی دامغان ۱۸۲
مسجد تاریخانه ۱۸۳
مسجد جامع دامغان ۱۸۵
تاریخ بنا ۱۸۵
برج چهل‌دختر ۱۸۶
تپه حصار ۱۸۸
آرامگاه پیرعلمدار ۱۹۰
سرشناسان دامغان ۱۹۱
منوچهری ۱۹۱
موضوع و قالب شعری ۱۹۱
نمونهٔ اشعار ۱۹۲
محمدعلی معلم دامغانی ۱۹۲
زندگی ۱۹۳
مسئولیت‌ها ۱۹۴
نمونه شعر ۱۹۴
منابع و ماخذ ۱۹۵
مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان