خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خلوتگه خورشید (پارک موضوعی حافظ) ۱۱۰ص

مطالعات خلوتگه خورشید (پارک موضوعی حافظ) ۱۱۰ص

مطالعات خلوتگه خورشید (پارک موضوعی حافظ) ۱۱۰ص
قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول(کلیات و مفاهیم)
چرا حافظ
مختصری درباره ی شاعر
شیدائی و سرگشتگی شاعرانه
از کلمه تا شعر
معماری کلمات
اهداف
روش تحقیق
فصل دوم( زندگی ، اندیشه و سخن حافظ )
اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان حافظ
مذهب حافظ
اندیشه های اجتماعی وعرفانی حافظ
جستجو گری و پویایی ذهن حافظ
حافظ آزاده
معشوق حافظ
رندی حافظ
سخن حافظ
زیبایی شناسی سخن حافظ
بهره گیری حافظ از سخن سرایان دیگر
صنعت و فن شعر حافظ
ذهن و زبان حافظ
فصل سوم(تاریخچه و اقلیم جغرافیایی شیراز)
تاریخچه و اقلیم جغرافیایی شیراز
آثار تاریخی شهر شیراز
آثار تاریخی بیرون شهر شیراز
موقعیت اقلیمی سایت پارک حافظ
استان فارس در یک نگاه
موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی شهر شیراز
بررسی شرایط اقلیمی در سایت پارک حافظ
فصل چهارم( بررسی نمونه های مشابه (مصادیق ) )
پار ک دیسنی لند
دیسنی لند
magic kingdow
epcot
the Disney”s MGM studios
disney”s animal kingdow
down town Disney
Millennium Park *
Crown Fountain
Cloud Gate
Great Lawn & Jay Pritzker Pavilion
BP Pedestrian Bridge
پارک پردیسان تهران
پارک پردیسان
عملکرد پارک پردیسان
پارک رنگ ها
فصل پنجم(برنامه ریزی فیزیکی وکالبدی طرح)
چرایی طرح
برنامه ریزی فیزیکی
عوامل تأثیر گذار طبیعی و مصنوعی
عناصرتشکیل دهنده پارک حافظ
ورودی ها
مسیرهای پیاده
المانها
فضاهای سبز
مکانهای فرهنگی
فصل ششم (ایده های طراحی)
ایده های طراحی
ارائه طرح
المان رندی
موزه و نمایشگاه
المان آبنمای هفت رنگ
المان یادگار عشق و عرفان
منابع و مآخذ

مطالعات خلوتگه خورشید (پارک موضوعی حافظ) ۱۱۰ص
قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان