خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خانه موسیقی ۱۲۰ص

مطالعات خانه موسیقی ۱۲۰ص

مطالعات خانه موسیقی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار ۱
فصل اول: مفاهیم
تعریف هنراز دیدگاه فلاسفه ۲
هنر در عهد کهن ۷
تقسیم بندی هنر ۸
تعریف موسیقی ۸
تعریف اجزای موسیقی ۹
انواع موسیقی ۱۷
تعریف دستگاه واجزای آن در موسیقی ایرانی ۲۱
فصل دوم:تعریف و مقایسه هنرها از دیدگاه فلاسفه
تفکیک هنرها از دیدگاه هگل ۲۳
منظور از زندگانی درونی در موسیقی چیست ؟ ۲۶
مقایسه هنرها از دیدگاه هگل ۲۷
تفاوت موسیقی با هنر های دیگر ۳۱
نظریات فلاسفه در باب موسیقی ۳۲
ارزش موسیقی از دیدگاه آلبر کامو ۳۴
زیباشناختی در موسیقی ۳۵
فصل سوم:تاریخچه
تاریخچه موسیقی ۳۸
تاریخچه معماری تالارها ۴۲
معماری تالارهای در زمان معاصر ۴۹
فصل چهارم:بررسی تحلیل نمونه های موجود
نمونه گذشته(ارتباط میان میدان نقش جهان وموسیقی) ۵۳
نمونه معاصر ایران(تالار وحدت) ۷۰
نمونه معاصر خارجی(مرکز موسیقی و رقص) ۷۲
فصل پنجم: ضوابط طراحی
ضوابط طراحی ۷۸
ضوابط سالن همایش ۸۲
فصل ششم:ضوابط اقلیمی
اقلیم ۱۰۲
مطالعات خانه موسیقی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان