خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده پرداخت اقساط بانکی به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده پرداخت اقساط بانکی به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده پرداخت اقساط بانکی به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۸ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD 
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . شماره صفحه
پروژه اقساط بانک ۵
– جدول  ACCOUNTS (حساب ها)          ۶
– جدول Names   ۸
– جدول Agsates  ۹
– جدول KarmandeBank (سرویس های انجام شده) ۱۰
– جدول Tashilat(تسهیلات)           ۱۱
– جدول Zamen (ضامن)    ۱۲
نمودار ER منطقی اقساط بانک      ۱۳
نمودار ER فیزیکی اقساط بانک       ۱۴
Query نمایش افرادی که حداقل ۳ قسط پرداخت کرده اند و بیش از ۱ بار وام گرفته اند(AghsatAndVam)     ۱۵
Query  نمایش کل پرداختی هر مشتری در هر وام(ColePardakhti)     ۱۵
(Jarimeh)  نمایش مشتریانی که جریمه دارند و بیش از ۲ قسط پرداخت کرده اندQuery    ۱۶

فهرست  شکل ها . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . شماره صفحه
شکل ۱-شکل قالب جدول حساب ها           ۴
شکل ۲- شکل قالب جدول نام ها    ۶
شکل ۳-  شکل قالب جدول اقساط  ۷
شکل ۴- شکل قالب جدول سرویس های انجام شده   ۸
شکل ۵- شکل قالب جدول تسهیلات            ۹
شکل ۶- شکل قالب جدول ضامن    ۱۰
شکل ۷- شکل نمایش مشتریان حداقل ۳ قسط پرداخت و بیش از ۱ بار وام          ۱۳
شکل ۸-  شکل نمایش کل پرداختی هر مشتری در هر وام       ۱۴
شکل ۹- شکل نمایش مشتریانی که جریمه دارند و بیش از ۲ قسط پرداخت کرده اند         ۱۵

فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول ۱- جدول دیتا دیکشنری حساب ها      ۶
جدول ۲ – جدول رکوردهای حساب ها           ۷
جدول ۳- جدول دیتا دیکشنری نام ها            ۸
جدول ۴- جدول رکوردهای نام ها     ۹
جدول ۵- جدول دیتا دیکشنری اقساط           ۱۰
جدول ۶- جدول رکوردهای اقساط     ۱۱
جدول ۷- جدول دیتا دیکشنری سرویس های انجام شده          ۱۱
جدول ۸- جدول دیتا دیکشنری تسهیلات       ۱۲
جدول ۹- جدول رکوردهای تسهیلات ۱۲
جدول ۱۰ – جدول دیتا دیکشنری ضامن         ۱۳
جدول ۱۱- جدول رکوردهای ضامن    ۱۴

فهرست نمودار ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار ۱-  نمودار ER منطقی اقساط بانک    ۱۳
نمودار ۲- نمودار ER فیزیکی اقساط بانک      ۱۴
نمودار ۳- نمودارER مشتریان حداقل ۳ قسط پرداخت و بیش از ۱ بار وام  ۱۵
نمودار ۴- نمودارER نمایش کل پرداختی هر مشتری در هر وام  ۱۶
نمودار ۵- نمودارER مشتریانی که جریمه دارند و بیش از ۲ قسط پرداخت کرده اند ۱۶

– جدول  ACCOUNTS (حساب ها)
این جدول برای نگهداری اطلاعات حساب ها استفاده می شود.
در این جدول فیلد Row به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است.

نام فیلد

Caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

Row

شماره ردیف

int

مقادیر عددی ۰ تا ۹

GestId

کد قست

int

مقادیر عددی ۰ تا ۹

SahebHesabName

نام صاحب حساب

int

مقادیر عددی ۰ تا ۹

TashilatNoow

نوع تسهیلات

int

مقادیر عددی ۰ تا ۹

AsleTashilat

مبلغ کل تسهیلات

money

مقادیر عددی ۰ تا ۹