خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده پذیرش بیمارستان به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده پذیرش بیمارستان به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده پذیرش بیمارستان به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۶صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD   
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان…………………..     شماره صفحه      ۱
جدول بیمار         ۳
ورود اطلاعات نمونه در جدول بیمار   ۴
جدول پرسنل (پزشکان و سایر پرسنل)         ۴
ورود اطلاعات نمونه در جدول پرسنل (پزشکان و سایر پرسنل)   ۶
جدول پذیرش بیمار           ۶
اطلاعات نمونه در جدول پذیرش بیمار           ۸
جدول بخشها      ۸
اطلاعات نمونه در جدول بخشها      ۹
جدول معاینات و تجویزات    ۱۰
اطلاعات نمونه در جدول معاینات و تجویزات    ۱۱
نمودار ER منطقی سیستم پذیرش بیمارستان         ۱۲
نمودار ER بخش SQL Server      ۱۳
Query نمایش نام بیماران دربخش خاص (BimaranHarBakhsh)         ۱۴
Query نمایش تعداد بیماران پذیرش شده در هر بخش(TedadeBimaran har bakhsh)    ۱۵
Query نمایش تعداد بیماران پذیرش شده در هر بخش(TedadeBimaran har bakhsh)    ۱۵
Query نمایش بیمارانی که بیشترین مدت بستری را داشته اند (MaxModatBastari)     ۱۶
Query نمایش کل بیمارانی که  پذیرش شدند(KoleBimaran) 17
فهرست جدول ها
عنوان…………….            شماره صفحه
جدول ۱- جدول دیتادیکشنری بیمار  ۳
جدول ۲- جدول رکورد های بیمار      ۴
جدول ۳- جدول پرسنل بیمارستان   ۵
جدول ۴- جدول رکوردهای پرسنل     ۶
جدول ۵- جدول پذیرش بیمار           ۷
جدول ۶- جدول رکوردهای پذیرش بیمار         ۸
جدول ۷- جدول اطلاعات بخش ها    ۹
جدول ۸- جدول رکوردهای اطلاعات بخش ها  ۹
جدول ۹- جدول معاینات وتجویزات     ۱۰
جدول ۱۰- جدول رکوردهای معاینات و تجویزات            ۱۱
جدول ۱۱- جدول نمایش نام بیماران دربخش خاص      ۱۴
جدول ۱۲- جدول نمایش تعداد بیماران پذیرش شده در هر بخش            ۱۵
جدول ۱۳- جدول نمایش بیمارانی که بیشترین مدت بستری را داشته اند            ۱۶
جدول ۱۴- جدول نمایش کل بیمارانی که  پذیرش شدند           ۱۷

فهرست نمودارها
عنوان…………………….   شماره صفحه
نمودار ۱- جدول منطقی سیستم پذیرش بیمارستان   ۱۲
نمودار ۲- جدول بخش SQL Server            ۱۳
نمودار ۳-جدول نام بیماران دربخش خاص      ۱۴
نمودار ۴- جدول تعداد بیماران در هر بخش     ۱۵
نمودار ۵- جدول بیمارانی که بیشترین مدت بستری را داشته اند           ۱۶
نمودار ۶- جدول نمایش کل بیمارانی که  پذیرش شدند            ۱۷

جدول بیمار
جدول بیمار شامل مشخصات کلی بیمار می باشد و در این جدول کد بیمار یک کد یکتاست. بنابراین می توان از آن به عنوان کلید اصلی استفاده نمود. الیته می توان از کد ملی نیز به عنوان یک کلید اصلی نیز استفاده نمود. زیرا هر نفر فقط یک کد ملی منحصر به فرد دارد.

جدول بیمار (BimarMoshakhasat)

نام فیلد

نوع

مقادیر مجاز

کد بیمار

Integer

۰ – ۹

نام و نام خانوادگی

Text

a – z , A – Z ,  و آ – ی

تاریخ ثبت نام

Shamsi Date

۰ – ۹ , /

کد نوع بیمه

Integer

۰ – ۹