خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده هتل به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده هتل به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده هتل به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۵صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
جداول پروژه هتل  ۶
جدول tblCustomer  (مشتری)      ۷
جدول tblTahvil  (تحویل)   ۸
جدول tblReserve  (رزرو)  ۹
جدول tblRoom(اتاق)       ۱۰
جدول tblOperator(اپراتور)            ۱۱
نمودار ER منطقی           ۱۲
نمودار ER فیزیکی            ۱۳
QUERY نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند(REZERVNASHODE)    ۱۳
(MAXREZERVEOTAGH) نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند  QUERY      ۱۳
(OTAGHREZERVAANDTAHVILE)  نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اندQUERY       ۱۴

فهرست شکل
شکل ۱-  شکل قالب جدول مشتری ۶
شکل ۲-  شکل قالب جدول تحویل   ۷
شکل ۳-  شکل قالب جدول رزرو      ۸
شکل ۴-  شکل قالب جدول اتاق      ۹
شکل ۵-  شکل قالب جدول اپراتور    ۱۰
شکل ۶-شکل نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند          ۱۳
شکل ۷- شکل نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند        ۱۴
شکل ۸- شکل نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند            ۱۵

فهرست جدول ها
جدول ۱- جدول دیتا دیکشنری مشتری         ۶
جدول ۲- رکوردهای جدول مشتری   ۶
جدول ۳- جدول دیتا دیکشنری تحویل            ۷
جدول ۴- رکوردهای جدول تحویل      ۷
جدول ۵- جدول دیتا دیکشنری رزرو   ۸
جدول ۶- رکوردهای جدول رزرو         ۸
جدول ۷- جدول دیتا دیکشنری اتاق  ۹
جدول ۸- رکوردهای جدول  اتاق       ۹
جدول ۹-  جدول دیتا دیکشنری اپراتور           ۱۰
جدول ۱۰- رکوردهای جدول اپراتور    ۱۰

فهرست نمودارها
نمودار ۱- نمودار ER منطقی سیستم هتل   ۱۱
نمودار ۲- نمودار ER فیزیکی سیستم هتل   ۱۲
نمودار ۳- نمودارERاتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند  ۱۳
نمودار ۴- نمودار ER مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند           ۱۴
نمودار ۵- نمودار ER اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند   ۱۵

جدول tblCustomer  (مشتری)
این جدول برای نگهداری اطلاعات مشتریان استفاده می شود.

در این جدول فیلد CustomerId (کد مشتری) به عنوان کلید اصلی است.
و این جدول از طریق این فیلد با جدول tblReserve ارتباط یک به چند دارد .

نام فیلد

Caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

CustomerId

کد مشتری

decimal(18, 0)

۰ تا ۹

CustomerName

نام مشتری

nvarchar(150)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

CustomerLName

نام خانوادگی مشتری

nvarchar(150)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …