خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده مطب پزشک به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده مطب پزشک به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده مطب پزشک به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۸ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD   
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب .
جداول سیستم مطب        ۵
جدول PaziresheBimar (پذیرش بیمار)         ۵
جدول BimarMoshakhasat (مشخصات بیمار)          ۸
جدولPerSonnels (پرسنل)           ۱۱
جدولAzmaieshat (آزمایشات)       ۱۳
نمودار ER منطقی           ۱۵
نمودار ER فیزیکی            ۱۶
QUERY لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند و دفترچه بیمه داشتند(BIMARAZMAIESHBIMEH)    ۱۷
QUERY نمایش لیست بیماران همراه با نوع بیماری(NOOWBIMARYHARBIMAR)          ۱۸
QUERY نمایش پرسنلی که از بیمار ازمایش نگرفته اند(PERSONEL)           ۱۹
QUERY نمایش لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند(BIMARAZMAIESH)            ۱۹

فهرست شکل ها
عنوان …………………………………………شماره صفحه
شکل ۱- شکل لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند و دفترچه بیمه داشتند        ۱۴
شکل ۲- شکل نمایش لیست بیماران همراه با نوع بیماری       ۱۵
شکل ۳- شکل نمایش پرسنلی که از بیمار ازمایش نگرفته اند   ۱۶
شکل ۴- نمایش لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند ۱۷

فهرست جدول ها
عنوان ………………………………………………………….شماره صفحه
جدول ۱- جدول پذیرش بیمار           ۴
جدول ۲- جدول دیتا دیکشنری پذیرش بیمار   ۴
جدول ۳- جدول رکوردهای پذیرش بیمار         ۶
جدول ۴- جدول مشخصات بیمار      ۷
جدول ۵- جدول دیتا دیکشنری مشخصات بیمار           ۷
جدول ۶- جدول رکوردهای مشخصات بیمار    ۹
جدول ۷- جدول پرسنل       ۱۰
جدول ۸- جدول دیتا دیکشنری پرسنل           ۱۰
جدول ۹- جدول رکوردهای پرسنل     ۱۱
جدول ۱۰- جدول آزمایشات ۱۲
جدول ۱۱- جدول دیتا دیکشنری آزمایشات     ۱۲
جدول ۱۲- جدول رکوردهای آزمایشات           ۱۳
جدول ۱۳- جدول لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند و دفترچه بیمه داشتند       ۱۶
جدول ۱۴- جدول نمایش لیست بیماران همراه با نوع بیماری     ۱۷
جدول ۱۵- جدول نمایش پرسنلی که از بیمار ازمایش نگرفته اند ۱۸
جدول ۱۶- جدول نمایش لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند   ۱۹

فهرست نمودار ها
عنوان …………………………………………..شماره صفحه
نمودار ۱- نمودار ER منطقی          ۱۵
نمودار ۲- نمودار ER فیزیکی           ۱۶

جداول سیستم مطب
جدول PaziresheBimar (پذیرش بیمار)
– در این جدول اطلاعات مربوط به پذیرش بیماران نگهداری می شود.

نام فیلد

Caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

PazireshID

کد پذیرش

int

اعداد ۰ تا ۹

OperatorID

کد اپراتور

int

اعداد ۰ تا ۹

BimarID

کد بیمار

int

اعداد ۰ تا ۹

PazireshDate

تاریخ پذیرش

nvarchar(10)

اعداد ۰ تا ۹

BimariType

نوع بیماری

nvarchar(50)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …