خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده داروخانه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده داروخانه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده داروخانه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۸صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
جداول سیستم داروخانه    ۶
جدول Drugs       ۶
شرح موجودیتهای جدول    ۷
اطلاعات متنی برای درج در جدول    ۷
جدول Stafs        ۸
شرح موجودیتهای جدول    ۸
اطلاعات متنی برای درج در جدول    ۹
جدول NoskhehDescription         ۹
شرح موجودیتهای جدول    ۱۰
اطلاعات متنی برای درج در جدول    ۱۱
جدول Noskheh  ۱۲
شرح موجودیتهای جدول    ۱۲
اطلاعات متنی برای درج در جدول    ۱۳
نمودار ER جدول داروخانه  ۱۴
نمودار SQL سیستم داروخانه       ۱۵
Query نمایش میزان فروش دارو توسط هر یک از پرسنل (MizaneForosh)         ۱۶
( MaxForosh)  نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند Query         ۱۶
(DaroForoshNadashte)  نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اندQuery    ۱۷
(MaxDaroTekrar)  نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اندQuery            ۱۸

فهرست شکل ها
فهرست شکل ها . . . . . . . . . . .
شکل ۱- نمایش میزان فروش دارو توسط هریک از پرسنل         ۱۴
شکل ۲- نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند       ۱۵
شکل ۳- شکل نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اند      ۱۶
شکل ۴- شکل نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اند       ۱۷

فهرست جدول ها
فهرست جدول ها. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول ۱-جدول دیتا دیکشنری داروها ۵
جدول ۲- شرح موجودیت های جدول دارو       ۶
جدول ۳-جدول رکوردهای داروها       ۶
جدول ۴-جدول دیتا دیکشنری کارکنان وپرسنل            ۷
جدول ۵- شرح موجودیتهای جدول جدول کارمندان       ۷
جدول ۶ -جدول رکوردهای کارمندان  ۸
جدول ۷-جدول دیتا دیکشنری داروهای تجویز شده در نسخه ها ۸
جدول ۸ -شرح موجودیتهای جدول دارو های تجویز شده در نسخه ها      ۹
جدول ۹-جدول رکوردهای دارو های تجویز شده به داروخانه        ۱۰
جدول ۱۰-نسخه های تحویلی به داروخانه     ۱۱
جدول ۱۱-شرح موجودیتهای جدول نسخه های تحویلی به داروخانه        ۱۱
جدول ۱۲-جدول رکوردهای نسخه های تحویلی به داروخانه       ۱۲

فهرست نمودارها
فهرست نمودارها. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . شماره صفحه
نمودار ۱-نمودار ER جدول داروخانه  ۱۳
نمودار ۲-نمودار SQL سیستم داروخانه       ۱۴
نمودار ۳- نمودار ER نمایش میزان فروش دارو توسط هریک از پرسنل      ۱۵
نمودار ۴- نمودارER نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند    ۱۶
نمودار ۵- نمودار ER   نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اند         ۱۷
نمودار ۶- نمودارER نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اند            ۱۸

سیستم داروخانه از چهار جدول تشکیل شده است.
جداول سیستم داروخانه
جدول Drugs
در این جدول اطلاعات مربوط به داروها ذخیره و استفاده می شود.

نام

نوع و اندازه

مقادیر مجاز

DrugsID

Integer (AoutoNumber)

Number [1..n]

DrugName

Text (50)

[a..z] , [A..Z] , [0..9] , [- _]

DragType

Text (50)

[a..z] , [A..Z] , [0..9] , [- _]

UsingMethode

Text (255)

[a..z] , [A..Z] , [0..9] , [- _]