خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۸ صفحه

 
قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD     
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

جداول سیستم امور مشترکین موبایل          ۲
جدول DivertsCall           ۲
جدول SmsHa     ۳
جدول TamasHa 4
جدول Moshtarian           ۵
جدول Pardakhtha (پرداخت ها)     ۶
جدول ShomareHha (شماره ها)   ۷
نمودار ER منطقی           ۸
نمودار ER فیزیکی            ۹
Query نمایش کل پرداخت مشتریان (ColePardakhti)           ۱۰
(Pardakhti)  مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند Query نمایش     ۱۱
(MoshtariBishAzDoShomare)  نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارندQuery    ۱۲
)MaxSmS(  نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اندQuery       ۱۳

فهرست شکل ها . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ………… . . . . شماره صفحه
شکل ۱- شکل قالب جدول انتقال تماس       ۳
شکل ۲- شکل قالب جدول اسمس ها          ۵
شکل ۳- شکل قالب جدول تماس ها            ۶
شکل ۴- شکل قالب جدول مشتریان            ۷
شکل ۵- شکل قالب جدول پرداخت ها          ۸
شکل ۶- شکل قالب جدول شماره ها           ۹
شکل ۷- شکل نمایش کل پرداخت مشتریان  ۱۲
شکل- ۸ شکل نمایش مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند  ۱۳
شکل ۹- شکل نمایش   نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارند   ۱۴
شکل ۱۰- شکل   نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اند           ۱۵

فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جدول ۲- جدول رکوردهای انتقال تماس         ۶
جدول ۳- جدول دیتا دیکشنری اسمس ها     ۷
جدول ۴- جدول رکوردهای اسمس ها           ۷
جدول ۵- جدول دیتا دیکشنری تماس ها        ۸
جدول ۶- جدول رکوردهای تماس ها ۹
جدول ۷- جدول دیتا دیکشنری مشتریان        ۱۰
جدول ۸- جدول رکوردهای مشتریان  ۱۱
جدول ۹- جدول دیتا دیکشنری پرداخت ها      ۱۱
جدول ۱۰- جدول رکوردهای پرداخت ها          ۱۲
جدول ۱۱- جدول دیتا دیکشنری شماره ها     ۱۳
جدول ۱۲- جدول رکوردهای شماره ها           ۱۳

فهرست نمودارها. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار ۱- نمودارER منطقی سرویس امور مشترکین   ۱۴
نمودار ۲- نمودارERفیزیکی سیستم امور مشترکین    ۱۵
نمودار ۳- نمودار ER نمایش کل پرداخت مشتریان       ۱۶
نمودار ۴-  نمودارER مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند     ۱۷
نمودار ۵- نمودار ER  نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارند       ۱۸
نمودار ۶- نمودارER  نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اند       ۱۹

جداول سیستم امور مشترکین موبایل
جدول DivertsCall
این جدول برای نگهداری اطلاعات مربوط به انتقال تماس استفاده می شود.
در این جدول فیلد DivertID (کد انتقال) به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است.

نام فیلد

عنوان فارسی

نوع

مقادیر مجاز

DivertID

کد انتقال

decimal(18, 0)

۰ تا ۹

NumberID

کد شماره

decimal(18, 0)

۰ تا ۹

DivertTo

مقصد انتقال

nvarchar(450(

اعداد ۰ تا ۹ ، حروف a تا z و A تا Z و علائم مانند / . *

DivertDate

تاریخ انتقال

datetime

۰ تا ۹ و  .و :و  /