خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تجزیه تحلیل آژانس مسافرتی یا هواپیمایی ۵۰ص

تجزیه تحلیل آژانس مسافرتی یا هواپیمایی ۵۰ص

تجزیه تحلیل آژانس مسافرتی یا هواپیمایی ۵۰ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مراحل یک ‌تعریف سیستم ‌
۱-۱-اهداف و وظایف سازمان
۲-۱- نیروی انسانی و ساختار
۳-۱ تجهیزات و امکانات
نیاز و نظرات کارکنان
۵-۱ – نیازها و نظرات مدیر
۶-۱ – نیازها و نظرات مشتریان ‌
۷-۱ – جمع بندی نیازها ونظرات
۸-۱ – شرح و تعریف سیستم ‌
مرحله دوم ‌
ارائه طرحهای پیشنهادی
۱-۲- دریافت نظرات صاحبان تجربه ‌
۲-۲- بازدید از سیستمهای دیگران
۳-۲ – مطالعه مقالات و کتب
۴-۲- پیشنهاد طرحها و مقایسه امکانات
۵-۲- برآورد زمان اجرای طرحها ‌
۶-۲- برآورد هزینه اجرای طرحها ‌
۱-۶-۲- تجهیزات لازم برای طرح
۲-۶-۲- تجهیزات لازم برای طرح دو
۳-۶-۲- تجهیزات لازم برای طرح سه ‌
۷-۲- انتخاب طرح نهایی با تائید کارفرما
مرحله سوم
شناخت سیستم موجود
۱-۳- مطالعه مقررات و آئین نامه ها
۱-۱-۳ – تعهدات میهمان
۲-۱-۳-انصراف
۳-۱-۳- مسئولیتها ؛
۴- رسم DFD فیزیکی سطح صفر ‌
رسم DFD فیزیکی سطح یک
۶- رسم DFD فیزیکی سطح دو
رسم DFD  فیزیکی سطح سه
مرحله چهارم ‌تحلیل و ارکان سنجی سیستم
۱-۴ – مطالعه دقیق سیستمهای دیگران
۲-۴- اهداف، امکانات و قابلیتهای سیستم کامپیوتری ‌
امکانات سیستم ‌
۳-۴- امکان سنجی عملیاتی ‌
۴-۴- امکان سنجی تکنیکی
۵-۴- امکان سنجی اقتصادی
۶-۴- مقایسه با سیستم های قبلی موجود
۷-۴ – مقایسه با سیستم های دیگران
مرحله پنجم طراحی مفهومی
۱-۵- رسم DFD منطقی سطح صفر سیستم کامپیوتری
۵-۲- رسم DFD منطقی سطح یک سیستم کامپیوتری
۳-۵- رسم DFD منطقی سطح دو سیستم های کامپیوتری
۴-۵ – تعریف و شرح فرآیندهای سیستم کامپیوتری
۵-۵- تعریف موجودیتها   ERD
۵-۶ طراحی تجیزات سخت افزاری و محل استقرار آنها ‌
مرحله ششم ‌طراحی سیستم جمع آوری اطلاعات
۱-۶- طراحی ،‌تدوین جداول کد گذاری
۲-۶- طراحی فرمهای ورودی
۳-۶-طراحی شیوه جمع آوری اطلاعات
۶-۴- تهیه دستور العمل های تکمیل فرمهای ورودی
۵-۶- تهیه پیش نویس مستندات و ارائه آن جهت اظهار نام ‌
۶-۶- تشکیل جلسه اظهار نظر نهایی پیرامون و فرمهای ورودی و چاپی ‌
۷-۶- اعمال نظرات اصلاحی و سفارشی فرمهای چاپی
مرحله هفتم ‌طراحی گزارشهای سیستم
۷-۱- طراحی گزارشهای عمومی سیستم و تعیین زمان تهیه آنها .
۴-۷- طراحی گزاررشهای مورد نیاز مشتریان و تعیین زمان تهیه آنها
مرحله هشتم طراحی بانکهای اطلاعاتی
۱-۸- طراحی بانکهای اطلاعاتی سیستم
۲-۸- تعیین چگونگی ارتباط بین بانکها ‌
۳-۸- تعیین نحوه دسترسی به پرونده ها و تعیین ایندکس ( شاخص ها )
۴-۸- طراحی روشهای حفاظت از اطلاعات پرونده ها
۵-۸- تعریف سطوح دسترسی به بانکها ‌
۳-۹- طراحی سطوح عملیات کاربر و ثبت وقایع عملیات
۳-۹- طراحی روش آزمایش سیستم ‌
۴-۹- طرح روش پیاده سازی سیستم ‌
مرحله دهم طراحی ساختار نرم افزار
۱-۱۰- طراحی و تعیین روش نامگذاری بانکها ، متغیرها ،‌اندیکسها و برنامه ها
۱-۱-۱۰- روش نام گذاری بانکها
۱-۱-۱۰- روش نام گذاری متغیرها
۳-۱-۱۰- روش نامگذاری اندیکسها ‌
۴-۱-۱۰ – روش نام گذاری برنامه ها
۲-۱۰- تعریف برنامه های مورد نیاز و نام گذاری آن
۳-۱۰- تهیه ساختار سلسله مراتبی و اجزاء‌برنامه ها، فراخوانی برنامه ها

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان