تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز 80ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز ۸۰ص


کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز ۸۰ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

فصل اول آشنایی با حسابداری پیمانکاری
چکیده
ارکان اصلی پیمانکاری
انواع قرادادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح
مرحله اول مطالعاتی مقدماتی طرح
مرحله دوم مطالعات تفصیلی طرح
مرحله سوم اجرای طرح
۱٫ ارجاع کار به پیمانکار
۲٫ انعقاد قراردادپیمانکاری
۳٫ عملیات اجرایی
۴٫ تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
۵٫ تحویل موقت
۶٫ تحویل قطعی
ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار
مخارج قبل از انعقاد قرارداد
مخارج پیمان در طول اجرای طرح
به حساب دارایی بردن بهره
شرکت بناساز
فصل دوم حسابداری پیمانکاری شرکت بناساز
مرحله اول مطالعات مقدماتی طرح
مرحله دوم مطالعات تفصیلی طرح
مرحله سوم اجرای طرح
۱٫ ارجاع کار به پیمانکار
۲٫ انعقاد قرارداد با پیمانکار
۳٫ عملیات اجرایی
مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
دفتر معین پیمانکاری
۴٫ تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
۵٫ تحویل موقت
۶٫ تحویل قطعی
روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری
روش کار تکمیل شده
صورت سود و زیان
برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
درآمد دوره جاری پیمان
هزینه دوره جاری پیمان
سود ناخالص دوره جاری پیمان
نحوه انعکاس در صورتهای مالی
فصل سوم صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری
ترازنامه
صورت سود و زیان
انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
نحوه گزارش در صورتهای مالی
خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت پیمانکاری
نمودار محتوای عملیات پیمانکاری
منابع
فرم ها

کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز ۸۰ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: