تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه 11تهران 96 ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه 11تهران 96 ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه ۱۱تهران ۹۶ ص


کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه ۱۱تهران ۹۶ ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱-فصل اول
۱-۱مقدمه ۱

۲-فصل دوم
۱-۲-تاریخچه شهرداری ۳
۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱ ۵
۳-۲-قواعد کلیه ۵
۴-۲-وظایف شهرداری ۷
۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری ۱۳
۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار ۱۴
۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار ۱۵
۸-۲-مقررات استخدامی شهرداری ۱۷
۹-۲-مقررات جزائی ۱۷
۱۰-۲-تعداد پرسنل شهرداری منطقه ۱۱ ۱۸
۱۱-۲-فعالیت های جاری شهرداری ۱۹
۱۲-۲-اهداف و فعالیت های آتی ۲۰
-مساحت منطقه ۱۱ ۲۰
-محدوده جغرافیایی منطقه ۱۱ ۲۱
-میادین منطقه ۲۱
-مناطق همجوار ۲۱
-جمعیت ساکن درمنطقه ۲۱
-تعداد نواحی ۲۲
-تعداد محله ۲۲
-میانگین سنی جمعیت منطقه ۲۲
-تعداد خانوار ۲۲
-رشدجمعیت ۲۳
-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت ۲۳

۳-فصل سوم
۱-۳-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ۲۴
۲-۳-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری ۲۵
۳-۳-شرح وظایف اداره حسابداری ۲۶
۴-۳-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ۲۹
۵-۳-سیستم حسابداری ۳۰
۶-۳-عملکرد اطلاعاتی ۳۱
۷-۳-عملکرد کنترلی ۳۱
۸-۳-عملکرد خدماتی ۳۲
۹-۳-عوامل سیستم حسابداری ۳۲
۱۰-۳-طرز کار سیستم حسابداری ۳۴
۱۱-۳-ورودی سیستم حسابداری ۳۵
۱۲-۳-پردازش اطلاعات ۳۷
۱۳-۳-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ۴۲
۱۴-۳-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۴۴
۱۵-۳-استفاده کنندگان برون سازمانی ۴۵
۱۶-۳-سایر استفاده کنندگان ۴۹
۱۷-۳- استفاده کنندگان درون سازمانی ۵۲
۱۸-۳-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی۵۳
۱۹-۳-ثبت های هزینه، انبار و اموال ۵۴
۲۰-۳-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ۵۶
۲۱-۳-ثبت های درآمد با توضیحات ۵۷
۲۲-۳-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ۶۶
-منوی اصلی وزیر مجموعه ها ۶۷
-مشاهده دستور دریافت ۶۷
-مشاهده سند بهادار ۷۲
-تنظیم سند ۷۳
-حدف سند ۷۵
-دریافت اسناد از درآمد ۷۷
-استرداد اسناد به مؤدی ۷۸

فصل چهارم
۱-۴-شرح فعالیت های کارآموز ۸۰
طبقه بندی حسابها ۸۳
حسابهای معین ۱۰۲
گروه و حسابهای تفضیلی ۱۰۶
حسابهای تفضیلی درآمدی ۱۱۱
حسابهای تفضیلی هزینه ای ۱۱۵
عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب) ۱۱۸
ترازنامه ۱۱۹
نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه) ۱۲۰
حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ۱۲۱
کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه ۱۱تهران ۹۶ ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: