تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شهرداری لاهیجان 100ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شهرداری لاهیجان 100ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شهرداری لاهیجان ۱۰۰ص


کارآموزی حسابداری شهرداری لاهیجان ۱۰۰ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تعریف شهرداری
بررسی وظایف قانونی شهرداریها
اهداف عمومی حسابداری مالی
وظایف شهرداری
۱واحدهای موجود در شهرداری
واحد فنی وعمرانی
۱واحد امور مالی
امور شهر
واحد امور اداری
واحد کمسیون ها
واحد امور سد معبر
واحد فضای سبز
واحد حراست
واحد حقوقی
واحد درآمد
عوارض نقل و انتقال
دفتر تفکیک عوارض
قبض عواید شهرداری
مقررات استخدامی در شهرداری
مقررات مالی
معاملات
ترتیب تحویل کالا یا خدمات
حسابداری
ممیزی و حسابرسی
هزینه ها
بانک هزینه
اسناد حسابداری
درآمد روزانه از دفتر بانک
آمار درآمد
قسط بندی عوارض
آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
فصل دوم
خصوصیات محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری
خودکفائی شهرداریها
خصوصیات حسابداری شهرداری ها
اصول و موازین حسابداری شهرداری
طبقه بندی هزینه ها
تخصیص درآمدها و منابع تأمین اعتبار
هزینه های پرسنلی
برنامه امور اداری
نمودار سازمانی شهرداری لاهیجان
مشخصات برگه حسابداری
نام شهرداری
بابت تأمین اعتبار ملزومات اداری
بابت افزایش اعتبارات ملزومات اداری
ثبت بابت اصلاح بودجه طبق دستور شهردار
انواع تنخواه گردان
انواع حسابهای بانکی در شهرداری
صورت مغایرت بانکی
برداشتها
واریزیها
حساب مستقل برای وجوه امانی
انواع درآمد
بودجه مناطق شهرداری
فصل سوم
طبقه بندی در بودجه شهرداری
طبقه بندی برحسب وظیفه
طبقه بندی هزینه عمرانی
سایر پرداختها
برآورد اعتبارات هزینه ها و سایر پرداختها
مراحل بودجه شهرداری
آئین نامه مالی شهرداریها
مرحله ۳ اجرای بودجه
امور ساختمان
کارگاههای تولیدی
معاون خدمات شهری
سرآبیار
فصل چهارم
موافقتنامه
برگزاری مناقصات
ماده ۹ – فرایند برگزاری مناقصات
ماده ۱۰ – تأمین منابع مالی
ماده ۱۱ – روشهای انجام مناقصه
ماده ۱۵ – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
ماده ۱۶ – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
ماده ۱۹ – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
ماده ۲۰ – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
مقررات مناقصات
ماده ۲۲ – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ماده ۲۳ – مستندسازی و اطلاع رسانی
ماده ۲۴ – تجدید و لغو مناقصه
ماده ۲۵ – نحوه رسیدگی به شکایات
ماده ۲۶ – نحوه برگزاری مناقصه محدود
ماده ۲۸ – ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ماده ۲۹ – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
موافقتنامه
ماده ۳ . مدت
ماده ۷٫ شمار نسخه های قرارداد
کارآموزی حسابداری شهرداری لاهیجان ۱۰۰ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: