تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران 62 ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران 62 ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت نوید آبگستر تهران ۶۲ ص


کارآموزی حسابداری شرکت نوید آبگستر تهران ۶۲ ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی شرکت نوید آبگستر
بخش اول: تاریخچه شرکت ۴
بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت ۴
بخش سوم: موضوع شرکت ۵
بخش چهارم: مرکز اصلی شرکت ۵
بخش پنجم: اجزای شرکت ۵
بخش ششم: اداره امور شرکت ۶
بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه ۶
بخش هشتم: وضعیت پرسنل ۷
فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه
بخش اول: نمودار سازمانی شرکت نوید آبگستر ۸
بخش دوم: شرح وظایف ۹
فصل سوم: حسابداری
بخش اول: حسابدار ۲۳
بخش دوم: تعریف حسابداری ۲۳
بخش سوم: وضعیت مالی ۲۴
بخش چهارم: حساب ۲۵
بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری ۲۶
بخش ششم: سند پرداختی ۲۹
بخش هفتم: لیست بیمه ۳۰
بخش هشتم: تنخواه گردان ۳۱
بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر کل ۳۲
بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده ۳۳
بخش یازدهم: بستن حساب ها ۴۷
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‌گیری ۵۲
فهرست جداول:
چارت سازمانی ۸
سند حسابداری ۵۴
سند پرداختی ۵۵
لیست بیمه ۵۶
لیست تنخواه گردان ۵۷

کارآموزی حسابداری شرکت نوید آبگستر تهران ۶۲ ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: