تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی 85ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی ۸۵ص


کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی ۸۵ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول : محل و موقعیت کارآموزی
تاریخچه سازمان
هدف از تشکیل سازمان
وظیفه دولت در قانون بیمه همگانی
وظیفه قانونی سازمان بیمه
تعاریف – کلیات
چارت سازمانی
فصل دوم : خدمات بیمه خدمات درمانی
شرح خدمات بیمه خدمات درمانی
بیمه شدگان
مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه و کارت

« مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه و کارت »
« مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه و کارت بیمه »

« مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه و کارت »
ضوابط در صندوق کارکنان دولت
بیمه روستائیان
بیمه سایر اقشار
خانواده معظم شهدا
جانبازان و آزادگان
بیمه دانشجویان
بیمه مددجویان و توانخواهان سازمان بهزیستی
روحانیون و طلاب محترم حوزه های علمیه
بیمه زندانیان کشور و سربازان مامور در سازمان زندانها
صنوف وابسته به انجمن خانه سینما

ضوابط در صندوق کارکنان دولت
صندوق سایر اقشار
بیمه خویش فرمایان
بیمه بستری شهری
فصل سوم : حسابداری بیمه
حسابداری شرکت‌ بیمه خدمات درمانی
عنوان‌های حسا‌ب‌های کل
شرح حساب‌های کل و معین
حساب بیمه گزاران باربری
حساب بیمه گزاران گروهی اشخاص
حساب سایر بیمه گزاران
حساب بیمه مرکزی ایران

حساب وام بیمه گزاران عمر
حساب سرمایه‌گذاری و مشارکت
حساب نمایندگان
حساب بازپرداخت سود و سرمایه بیمه عمر
حساب حق برگشتی
حساب کارمد پرداختی
حساب ذخایر فنی
مقررات و نحوه محاسبه ذخایر فنی شرکت بیمه خدمات درمانی
حسابداری شعب بیمه خدمات درمانی
۱- شعب با سیستم حسابداری متمرکز
۲- حسابداری شعب با سیستم غیر متمرکز

عناورین حساب‌های کل حسابداری شعبه در سیستم غیر متمرکز
عناوین حساب‌های کل حسابداری مرکزی در سیستم‌ غیر متمرکز
حسابداری کل ( تمرکز حساب ها )
صورت های مالی شرکتهای بیمه
صورتحساب سود و زیان
جدول صورت سود و زیان و سود انباشته
یادداشت های ضمیمه صورتحساب سود و زیان
یادداشت ۱ حق بیمه
یادداشت ۲ کارمزد و کارمزد منافع
یادداشت ۳ ‌خسارت سهم بیمه گران اتکائی
یادداشت ۴ ‌حق بیمه اتکائی
یادداشت ۵ کامرزد‌،‌ تخفیف و تمبر
یادداشت ۶ خسارت پرداختی
یادداشت ۷ سایر هزینه های بیمه ای
یادداشت ۸ سهم صندوق خسارتهای بدنی
یادداشت ۹ سود سپرده واگذاری اتکائی ـ سود سپرده قبولی اتکائی
یادداشت ۱۰ ‌ذخائر فنی در پایان دوره عملکرد ـ ذخائر فنی در ابتدای دوره عملکرد
یادداشت ۱۱ درآمد سرمایه گذاریها
یادداشت ۱۲ هزینه های اداری و پرسنلی و سایر هزینه ها
یادداشت ۱۳ سایر درآمد ها
یادداشت ۱۴ ماللیات

جدول صورتحساب مالی سود
یادداشت ۱۵ ‌سود انباشته در ابتدای دوره و تعدیلات طی دوره
یادداشت ۱۶ ‌اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه ای
یادداشت ۱۷ ‌سود قابل تخصیص و سود انباشته در پایان دوره
نتیجه گیری
منابع

کارآموزی حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی ۸۵ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: