تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران 53ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۵۳ص


کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۵۳ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
۱) تاریخچه فعالیت شرکت :
۲) فعالیت اصلی شرکت :
۳) وضعیت اشتغال :
۲) مبنای تهیه صورتهای مالی :
۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری :
۳-۳ دارائیهای ثابت شهود :
روش و نرخ استهلاک :
مخارج تأمین مالی :
مزایای پایان خدمت کارکنان :
معافیت مالیاتی :
حقوق انتفاعی مشترکین :
حق انشعاب :
حوزه عملیاتی شرکت :
هزینه :
هزینه استحصال آب :
در آمد :
دارایی های ثابت :
استهلاک :
رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت :
الحاق و گسترش :
اقساط :
نحوه ثبت یک پروژه در شرکت و عملیات مالی :
مرحله ۱) مطالعات مقدماتی طرح :
مرحله ۲) مطالعات تفضیلی طرح که همانند ثبت بالا زده می شود.
مرحله ۳) اجرای طرح
ارجاع کار به پیمانکار
شرکت در مناقصه :
انتخاب پیمانکار :
انعقاد قرارداد با پیمانکار :
تنظیم قرارداد پیمانکاری :
تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت :
عملیات اجرائی :
ثبت هزینه های تأسیس کارگاه
تنظیم پرداخت صورت وضعیت کارگاه :
تحویل موقت :
تحولیل قطعی :
نحوه پرداخت صورت وضعیت عملیات پیمانکاری :
حسابداری
ممیزی :
نحوه ثبت آن :
حد اقل حقوق و دستمزد
عمدی :
صورتهای مالی :
فعالیتهای عملیاتی:
فعالیتهای سرمایه گذاری:
فعایتهای تأمین مالی:
حسابرسی:

کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۵۳ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: