تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد 85ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد ۸۵ص


کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد ۸۵ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول ـ کلیات
شرکت کشت و صنعت بهشاد خراسان
تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت بهشاد
اهداف کارخانه
ظرفیت کارخانه
نمودار سازمانی
پلان شرکت بهشاد
فصل دوم ـ سیستم حقوق و دستمزد
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
تعریف سیستم حقوق و دستمزد
داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد ‌
دایره کارگزینی
دایره ثبت اوقات کار
دایره حقوق و دستمزد
دایره پرداخت
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
درآمد کارکنان ‌
مزد
حق السعی
مزد ثابت
پاداش
کسور مربوط به درآمدکارکنان ‌
حق بیمه سهم کارکنان
مالیات حقوق و دستمزد
سایر کسور‌
تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت
مدارک سیستم حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد
ثبت هزینه حقوق و دستمزد دردفاتر
حق بیمه سهم کارفرما‌
صورت حساب حقوق و دستمزد
کارت مشخصات حقوق و دستمزد
کارت مجموع در آمد کارکنان
تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران
نکات کلی واصولی درطراحی سیستم ها
الف پرسنل واجد شرایط
ب تعیین مسئولیت ها
ج‌ تفکیک مسئولیت برای عملیات مربوط به هم ‌
د تفکیک عملیات از حسابداری
ه ‌ بکارگیری شیوه های کنترل وحفاظت
و ممیزی مستقل ‌
ویژگی های اطلاعات وارده به سیستم ‌
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ‌
۱٫ صدور چک عهده حساب بانکی واحد
۲٫ پرداخت نقدی
۳٫ واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان
روش ثبت درحسابها‌
بازنشستگی و پس انداز کارکنان ‌
تأثیر طرحهای تشویق دستمزد
مالیات حقوق و دستمزد
فصل سوم ـ آشنایی با برخی از اصطلاحات حقوق و دستمزد
آشنایی با برخی از اصطلاحات
کنترل دستمزد
دستمزد مستقیم
دستمزد غیر مستقیم
زمان عادی انجام کار
زمان استاندارد انجام کار
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد ‌
دایره کارگزینی
۲٫ دایره زمان سنجی ‌
.دایره برنامه ریزی تولید‌
۴٫ دایره ثبت اوقات کار
۵٫ دایره حسابداری حقوق و دستمزد ‌
۶٫ دایره حسابداری بهای تمام شده
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق ودستمزد
حقوق پایه
ساعات کار عادی
ساعات کار اضافی (اضافه کاری )
مثال
نوبت کاری
پاداش
مثال ‌
مرخصی استحقاقی ‌
طرحهای تشویقی دستمزد
کارآموزی
اوقات تلف شده
تنظیم لیست حقوق و دستمزد ‌
کسورحقوق و دستمزد ‌
۱٫ مالیات حقوق و دستمزد
۲٫ حق بیمه های اجتماعی
صندوق اجراء ( اجرائیات )
کسور توافقی
بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص ‌
مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد ‌
ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد ‌
مثال
محاسبات مربوط به ثبت لیست حقوق و دستمزد
آرتیکل مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد
محاسبات مربوط به تسهیم هزینه حقوق ودستمزد به قسمتهای مختلف
آرتیکلهای مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد . کسور مربوط و هزینه های وابسته به آن چنین است
پرداخت نقدی دستمزد ایام مرخصی
الف حداقل مزد ومزایای
ب نحوه افزایش مزد در ( درمورد کارگرانی که قبل از سال ۱۳۸۳ اشتغال به کارداشته اند و حقوق بیش از حداقل مزد دریافت میکرده اند. )
ج نحوه محاسبه مزد و فوق العاده یک ساعت اضافه کاری
مثال
فصل چهارم ـ نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل پنجم ـ فرم ها
کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهشاد ۸۵ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: