تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین 46ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین ۴۶ص


کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین ۴۶ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول – معرفی اداره مالیات استان
معرفی
وظایف سازمان

فصل دوم – حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی
بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :
تعریف مالیات :
براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:
مالیاتهای مستقیم :
الف: مالیات بر دارائی :
ب : مالیات بر درآمد:
مالیاتهای غیر مستقیم :
الف : مالیات بر واردات :
ب : مالیات بر مصرف و فروش :
نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :
حسابداری مالیاتی ارزش افزوده :
۱ – رویکردهای حسابداری:
۲- رویکردهای مدیریت مالی:
۳ – رویکرد تلفیقی:
۴ – رویکرد اقتصادی:
تعریف ارزش افزوده :
الف) تهیه از روی صورت سودوزیان:
بازیهای سه گانه مدیران:
بازی سرمایه بکار گرفتهشده
بازرشدهای آینده:
بازی انتقال ریسک:
مالیات برارزش افزوده:
تعریف مالیات بر ارزشافزوده
عللاخذ مالیات ارزش افزوده
محاسن وعلل اخذ مالیاتعبارتنداز:
روشهای اخذ مالیات ارزش افزوده:
نرخمالیات×(خروجی ها – ورودیها)
چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده :
۱ – خرید مواد به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال :
۲ – فروش محصول تولیدی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال :

فصل سوم – حسابداری مالیات بر درآمد
مقدمه
سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات
تحت دو عنوان اصلی زیر طبقه بندی می شود:
۱-تفاوت دائمی
۲-تفاوت موقتی
۱-تفاوت دائمی
۲-تفاوت موقتی
الف: تفاوت های ناشی از زمان
در این خصوص چهار حالت می تواند وجود داشته باشد:
ب:تفاوتهای مبنی بر تعیین ارزش (ارزشیابی)
روش مبتنی بر ترازنامه
نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات
دلایل موافقین
۱-اصل تطابق:
۲-تداوم فعالیت
۳-شیوه مدیریت:
دلایل مخالفین
۱-قابل فهم نبودن:
۲-هزینه نبودن مالیات
۳-مربوط نبودن
۵-تخصیص موردی مالیات:
۶ -تنزیل مبالغ تخصیص یافته مالیات:
تحقیقات مشاهده ای
مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری
خالص زیان سنواتی
آیا اینها در واقع دارائی و بدهی هستند؟
مقایسه دیدگاه ”مقابله هزینه ها بادرآمد فروش“
ارائه نتایج تخصیص مالیات
۱- تخصیص طی دوره مالیات
۲-روش خالص مالیات

فصل چهارم – نتیجه گیری
نتیجه گیری

کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوین ۴۶ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: