تصویر ثابت

کارآموزی حسابداري شهرداري 77ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداري شهرداري 77ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شهرداری ۷۷ص


کارآموزی حسابداری شهرداری ۷۷ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

پیشگفتار
تاریخچه تهران و شهرداری
نقشه های تهران
تعریف حسابداری
خصوصیات حسابداری شهرداری ها
درآمد و هزینه
تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد
حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
تشخیص حساب
بودجه و اصول حسابداری شهرداری ها
تعاریف بودجه
اعتبار و بر آورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت میشود
بودجه عمومی دولت
بودجه شرکتهای دولتی
بودجه موسساتی
انواع بودجه
اصول بودجه
مراحل بودجه
طبقه بندی بودجه
اسناد و دفتر مورد عمل در حسابداری شهرداری ها
سند حسابداری
مشخصات سند حسابداری
طرز تنظیم سند حسابداری (صدور سند)
مراحل تنظیم سند
دفتر صدور سند
دفتر روزنامه (دفتر ثبت اولیه)
دفتر کل
موازنه حساب های دفتر کل
دفتر معین
موازنه حساب های دفاتر معین
مشخصات دفتر معین
ترازعملیات دفتر کل
تراز عملیات دفتر معین
طرز تنظیم تراز عملیات دفتر کل و معین
حسابداری هزینه
مراحل انجام هزینه در شهردای ها
برآورد تقریبی هزینه
تشخیص ضرورت هزینه
تامین اعتبار
تعهد
تسجیل
حواله
درخواست وجه
تعریف خواست وجه
پرداخت
تعریف تنخواه گردان
انواع تنخواه گردان
تنخواه گردان حسابداری
واگذاری تنخواه گردان حسابداری
پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری
پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری
درخواست وجه براساس حواله های پرداخت شده
کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری
واریز تنخواه گردان حسابداری
تنخواه گردان پرداخت
صندوق
پیش پرداخت و علی الحساب
صورت مغایرت بانکی
برداشتها
واریزی ها
اشتباهات
پرداختها
واریزی ها
اشتباهات
طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در شهرداری ها
حسابداری درآمد و سایر منابع تامین اعتبار وسپرده ها
انواع درآمد
طریقه ثبت عملیات مالی در آمد ها دردفاتر
وام دریافتی وسایر منابع تامین اعتبار
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری
استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر
سپرده هاو وجوه امانی
کارآموزی حسابداری شهرداری ۷۷ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: