تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی بخش اداره مالی مخابرات دکتر حسابی 80ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی بخش اداره مالی مخابرات دکتر حسابی ۸۰ص


کارآموزی بخش اداره مالی مخابرات دکتر حسابی ۸۰ص
قیمت : ۸۰۰۰تومان

فهرست مطالب
فصل اول
اداره مالی اداری
امور متقاضیان و امور مشترکین
جدول لیست درآمد برای تعویض آدرس در سالهای تصادفی گذشته
جدول لیست درآمد از قطع و وصل تلفن
واحد آبونمان
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان
فصل دوم
تشکیلات و روابط سازمانی
چارت سازمانی
ساختار تشکیلاتی معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی

فصل سوم
معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی
برنامه ریزی
قوانین عمومی‌مدیریت
مسائل پرسنلی
شماره گذاری و اجرای پروژه
خرید و تدارکات
سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت
فصل چهارم
اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری
شبکه کابل و هوایی
بخش اطلاعات ۱۱۸
واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی
واحد واگذاری خطوط شهری
بررسی امکانات فنی
تعیین بوخت و مشخصات فنی یک خط تلفن
تغییر مکانهای تلفن‌های مشترکین
تغییر نام و مکان تلفن
لیست بندی کافوها
نگهداری نقشه‌های فنی وثبت کلیه اطلاعات
تعیین دفتر ودیعه
فصل پنجم
اداره نگهداری و بهره برداری ارتباطات راه دور
واحد تلفن راه دور و بین‌المللی
ارتباط نسیه
ارتباط وارده
واحد تلفن بین‌الملل
نمودار منحنی تقاضا بهینه
نمودار منحنی تقاضای مکالمه در شب
منحنی تقاضای مکالمه در روز
اطاق دستگاه کاریر
مؤخره و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

کارآموزی بخش اداره مالی مخابرات دکتر حسابی ۸۰ص
قیمت : ۸۰۰۰تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: