خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل فروشگاه تجهیزات پزشکی ۱۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل فروشگاه تجهیزات پزشکی ۱۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل فروشگاه تجهیزات پزشکی ۱۶۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

مقدمه ۸
هدف سیستم جاری ۸
دیاگرام جداول در SQL Server 9
فصل اول: بررسی Vision و صفحات فروشگاه لوازم پزشکی ۱۰
Vision چیست ۱۱
موضوع پروژه ۱۲
۱-۳- اهداف پروژه ۱۲
انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲
ذینفعان پروژه ۱۳
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۴
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۱۶
۱-۹- پایگاه داده ۱۷
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۱۷
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۷
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۷
صفحه اصلی وب سایت ۱۹
بخش ثبت نام کاربران جدید (مشتریان جدید) ۲۰
نمایش محصولات ۲۱
صفحه نمایش اطلاعات کالای خریداری شونده ۲۲
خرید از طریق آنلاین ۲۳
نقشه وب سایت ۲۴
صفحه ورود به بخش مدیریت ۲۵
صفحه تماس با ما ۲۶
صفحه کاربری مدیر ۲۷
صفحه ویرایش مشتریان ۲۸
صفحه نمایش خریدهای آنلاین ۲۹
صفحه نمایش خریدهای پستی ۳۰
صفحه ویرایش محصولات موجود ۳۱
صفحه ثبت محصول جدید ۳۲
صفحه ثبت اخبار ۳۳
صفحه نمایش وضعیت کلی وب سایت ۳۴
صفحه نمایش مدیران ۳۵
فصل دوم: Source Code 36
Source Code صفحه buy.aspx 37
Source Code صفحه buyOnline.aspx 38
Source Code صفحه contactUs.aspx 39
Source Code صفحه Default.aspx در بخش عمومی وب سایت ۴۰
Source Code صفحه login.aspx 41
Source Code صفحه MasterPage.master 42
Source Code صفحه member.aspx 43
Source Code صفحه profile.aspx 44
Source Code صفحه search.aspx 45
Source Code صفحه Default.aspx بخش مدیریت ۴۶
Source Code صفحه editAdmin.aspx 47
Source Code صفحه editBuy.aspx 48
Source Code صفحه insertMahsol.aspx 49
Source Code صفحه news.aspx 50
فصل سوم: SQL Scripts 52
Script اس کیو ال جهت ایجاد جداول ۵۳
فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده ۵۵
مروری بر پایه محیط ASP.NET 56
نکات مهم در مورد ASP.NET 56
یادگیری از تاریخچه ASP 58
پیدایش ASP 58
چرا ASP مورد نیاز بود؟ ۶۰
چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ ۶۲
نیاز به مدل جدید ASP 63
آشنائی با زبان #C 67
مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی ۶۸
#C چیست ؟ ۶۹
کد مدیریت یافته ۷۰
روش یادگیری #C 71
خلاصه ۷۲
فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 73
ASP.NET و پایگاه داده ۷۴
دستیابی داده در ASP.NET 2.0 79
دستیابی داده در برنامه های وب ۸۱
معماری دستیابی داده ۸۱
Data providers 82
لایه برنامه وب ۸۳
اعمال محدودیت مشاهده فایل های XML و XSL در ASP.NET 84
فصل ششم: Data Flow Diagrams 87
نمودار گردش داده سیستم فروش ۸۸
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش ۸۸
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) ۹۰
مشخص نمودن محدوده سیستم ۹۱
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 92
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 93
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 94
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱ ۹۵
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش ۹۶
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش ۹۷
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش ۹۸
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت ۹۸
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو ۱۰۰
۷-۱- Use case چیست؟ ۱۰۱
۷-۲- Actor چیست؟ ۱۰۲
۷-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۱۰۲
۷-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۰۲
۷-۵- شناسائی Actor های سیستم ۱۰۳
۷-۵-۱- Actor کاربر ۱۰۴
۷-۵-۲- Actor مدیر واحد فروش ۱۰۵
۷-۵-۳- Actor مدیر خرید ۱۰۶
۷-۵-۴- Actor مشتریان ۱۰۷
۷-۵-۵- Actor مدیر ارشد ۱۰۷
۷-۶- شناسائی Use Case ها ۱۰۸
۷-۶-۱- نمودارهای USE CASE مربوط به ورود و خروج کاربران ۱۰۹
سناریوی Sing Up Use Case 110
سناریوی LogIn Use Case 111
سناریوی LogOut Use Case (Sign Out ) 112
۷-۶-۲- نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر ارشد سیستم فروشگاه آنلاین ۱۱۳
سناریوی Use Caseتعریف کالای جدید ۱۱۴
سناریوی Use Caseویرایش کاربران ۱۱۵
سناریوی Use Caseمشاهده سفارشات فروش ۱۱۶
نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر فروش ۱۱۷
سناریوی Use Caseثبت سفارشات ۱۱۸
سناریوی Use Caseفروش و ارائه صورتحساب ۱۱۹
نمودارهای USE CASE مدیر خرید ۱۲۰
سناریوی Use Case درخواست خرید اقلام مورد نیاز شرکت ۱۲۱
نمودارهای USE CASE مشتری ۱۲۲
سناریوی ارسال سفارش خرید ۱۲۳
نمودار کلی Use Case 126
فصل هشتم: Class Diagram 127
۸-۱- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه آنلاین ۱۲۸
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر ۱۲۹
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه ۱۲۹
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه ۱۳۰
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس مدیر فروش ۱۳۰
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری ۱۳۱
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات ۱۳۱
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات ۱۳۲
۸-۸- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام ۱۳۲
۸-۹- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام ۱۳۲
فصل نهم: SequEnce Diagram 134
۹-۱- نمودار توالی SignIn 135
۹-۲- نمودار توالی Order Register 136
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition 137
۹-۴- نمودار توالی Product Definition 138
۹-۵- نمودار توالی SignIn 139
۹-۶- نمودار توالی SignOut 140
۹-۷- نمودار توالی ویرایش کاربران ۱۴۱
۹-۸- نمودار توالی مشاهده سفارشات و فروش ۱۴۲
۹-۹- نمودار توالی فروش و ارائه صورتحساب ۱۴۳
۹-۱۰- نمودار توالی ثبت سفارشات ۱۴۴
۹-۱۱- نمودار توالی خرید اقلام مورد نیاز شرکت ۱۴۵
۹-۱۲- نمودار توالی ارسال سفارش ۱۴۶
۹-۱۳- نمودار توالی تایید نهایی سفارش ۱۴۷
۹-۱۴- نمودار توالی پرداخت وجه ۱۴۸
فصل دهم: Collaboration Diagram 149
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn 150
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp 151
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description 152
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 153
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out 154
۱۰-۶- نمودار همکاری ویرایش کاربران ۱۵۵
۱۰-۷- نمودار همکاری لیست سفارشات خرید ۱۵۶
۱۰-۸- نمودار همکاری ورود سفارش خرید جدید ۱۵۷
۱۰-۹- نمودار همکاری صورتحساب مشتری ۱۵۸
۱۰-۱۰- نمودار همکاری خرید اقلام توسط مدیر خرید ۱۵۹
۱۰-۱۱- نمودار همکاری بررسی سفارش توسط مدیر فروش ۱۶۰
۱۰-۱۲- نمودار همکاری مشاهده خریدهای انجا شده توسط مشتری ۱۶۱
۱۰-۱۳- نمودار همکاری پرداخت صورتحساب توسط مشتری ۱۶۲
فصل یازدهم: StateChart Diagram 163
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp 164
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn 165
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut 166
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition 167
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 168
فصل دوازدهم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۹
جمع بندی ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۲
پیشنهادات ۱۷۳
منابع و مآخذ ۱۷۴
کتب ۱۷۴
وب سایتهای اینترنتی ۱۷۴

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.
در سیستم جاری (سیستم فروشگاه لوازم پزشکی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

هدف سیستم جاری
هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، تحلیل و مهندسی نرم افزار وب سایتی است که با آن بتوان لوازم پزشکی را در فضای وب در معرض دید و فروش کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.
در ادامه به بررسی و تحلیل سیستم فروشگاه لوازم پزشکی خواهیم پرداخت.

پروژه تجزیه و تحلیل فروشگاه تجهیزات پزشکی ۱۶۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان